Rozjímanie nad cestou mystika v rámci náboženských tradícií. Škvrnitý týfus, stigmy, kostné výrastky, skleróza multiplex – všetky tieto ochorenia vyvolávajú určité psychické stavy, ktoré sa objavujú v praxi náboženských systémov.
Zvládnutím techník automatickej kresby sa mi otvorila možnosť veštecky zistiť, ako je na tom človek čo sa týka otázok náboženstva a vlastnej cesty k Bohu. Techniku automatickej kresby si nájdete v Teozofickej škole. Ide o techniku, pri ktorej je možnosť určitým druhom kresby vyjadriť, ako je na tom človek z hľadiska prieniku do najhlbšej podstaty a prazákladu vlastnej duše. Tento prazáklad alebo prapodstata sa nazýva Boh. Už som pochopil, prečo sa dodnes nevytvorila definícia pojmu Boh. Všetko naznačuje na to, že večné tajomstvo, záhada, prazáklad, prapodstata bude mať svoj pevný bod v mieche, ktorá je uložená v chrbtici. Toto tvrdenie je iba určitý odhad možného výskytu prapodstaty. Pomocou automatickej kresby sa dá výborne vyjadriť, na akom úseku cesty k Bohu sa človek nachádza. Zisťovanie sa môže dotýkať rôznych náboženských systémov a do tohto prieskumu môžeme zahrnúť aj prírodné náboženstvá, tak isto aj starobylé náboženstvá jednotlivých národov. Začal som s prieskumom úrovne duchovnej cesty k pojmu Boh u jednotlivých osôb. Je prekvapujúce, že napríklad u osoby, ktorá je celý život vzorná kresťanka, sa duchovná cesta k Bohu posunula od svojho základu iba veľmi málo. U inej osoby, ktorá je kresťanským náboženstvom doslova presiaknutá zisťujem, že v kresťanskom systéme cesty k Bohu ma za sebou trošku dlhšiu cestu. Keď som sa zameral na hinduizmus a jeho systém k Bohu, tak som bol milo prekvapený dlhým úsekom cesty napriek tomu, že dotyčná kresťanka sa venuje hinduizmu iba v poslednom období. Kládol som si otázku: Ako je to možné ? Začal som veštecky zisťovať, čo dotyčná osoba na danej ceste robila a čo mala robiť a nerobila. Zistil som, že na ceste k Bohu v jednotlivých náboženských systémoch treba robiť tie správne kroky, aby ste na tejto ceste postupovali. Pri automatickej kresbe začína cesta k Bohu pod nohami dotyčnej osoby. Odtiaľ postupuje cez postavičku až nad hlavu a odtiaľ sa vracia do stredu postavičky vytvorenou automatickou kresbou. V strede hrude nakreslenej postavičky sa neustále zväčšuje, až obklopí celú postavičku. Túto kresbu postavičky nemožno chápať ako cestu Božej prapodstaty cez ľudské telo. Táto kresba vyjadruje iba úroveň duchovnej cesty v rôznych náboženských systémoch celej histórie ľudstva. To, čo je tu dôležité, je možnosť vyhodnotiť úroveň náboženskej cesty k Bohu v jednotlivých náboženských systémoch a takisto veštecky určiť, čo dotyčná osoba má robiť, aby na ceste k Bohu v rôznych náboženských systémoch sveta napredovala k svojmu cieľu. Tiež sa dá neustále kontrolovať, či kroky boli správne alebo nesprávne. To je skvelý systém napredovania a kontroly tohto napredovania. Teším sa, že môj duch prišiel na tento mechanizmus napredovania na ceste k Bohu. Podobný systém má aj magická cesta v tarotových kartách. Až teraz som si uvedomil skutočnú hodnotu tarotu. Budem musieť lepšie rozpracovať aj systém magickej cesty skrytej v tarote. Predpokladám, že v jednom aj v druhom prípade pôjde o individuálne cesty vlastného rozvoja vnútornej osobnosti v každom človeku zvlášť. Doteraz som sa hlavne zaoberal všeobecnými zásadami ezoterizmu a hĺbky ľudskej duše ako takej. Je čas pozrieť sa podrobnejšie aj na takéto presne určené individuálne cesty ezoterizmu. Do ezoterizmu zahŕňam aj náboženstvo. Pokročil som aj v skúmaní historických osobností náboženského sveta a to hlavne z hľadiska zdravotnej patológie. Zaujímalo ma hlavne, aký druh chorobnosti priviedol dotyčnú osobu na náboženskú dráhu. Jednou skupinou sú extatici, ktorí majú schopnosť vidieť dvojníka a ide o stav choroby škvrnitého týfusu. Ďalším stavom sú výrastky na kostiach, ktoré sa najčastejšie objavujú u ľudí so sklonmi k náboženskej ceste. Ďalej do tejto kategórie patria ľudia, ktorí sú neustále v štádiu klinickej smrti. Patrí sem tiež páter Pio, ktorý kvôli poškodeniu pľúc neustále bojoval o svoj život. Do tejto kategórie patria ľudia s chorobným stavom stigiem a dobre rozvinutej sklerózy multiplex, ktorá ničí a deštruuje celý organizmus a hlavne miechu. Teda na to, aby sme mohli absolvovať náboženskú cestu, je potrebné vedieť si tieto chorobné stavy vsugerovať. Podrobnejšie o sugeratívnych technikách hovorím v Sugestívnej škole.

Pridaj komentár