Využijete pri Marketingovej škole

Aktíva
Zdroje, ktoré organizácia vlastní a z ktorých má ekonomický úžitok. Môžu byť hmotné alebo nehmotné.

Algoritmus
Súbor pravidiel na riešenie problémov. Obyčajne má formu určeného postupu s logickým sledovaním krokov.

Analýza pracovného miesta
Prvky vytvárajúce pracovné miesto.

Analýza pracovnej sily
Skúma zamestnancov podľa veku, pohlavia, zručnosti, názvu pracovného miesta a dĺžky pracovného času.

Analýza rozdielov
V štatistike je to technika na zistenie vzťahu medzi niekoľkými súbormi údajov. Znamená skúmanie rozdielu medzi priemermi rôznych súborov dát, či nepresahujú náhodné očakávanie.

Asociácia
Skupiny ľudí alebo organizácií, ktoré majú rovnaký záujem a želanie byť navzájom združené.

Audit
Proces, ktorým sa overujú účtovné záznamy organizácie nezávislým audítorom, či obsahujú pravdivý, presný a primeraný prehľad podnikateľských transakcií.

Bod zvratu
Bod vyrovnania, keď sa príjem rovná nákladom.

Brainstoring
Spontánna diskusia, zameraná na hľadanie nových myšlienok.

Budovanie siete
Každý systematický pokus spojiť ľudí a zdroje do spoločného cieľa, záujmu alebo hodnoty.

C entralizácia
Politika a postup, ktorý sa snaží riadiť všetko v organizácii z jedného centrálneho bodu.

Časový rozpočet
Príprava podrobného harmonogramu pracovných aktivít.

Delfská metóda
Prognostická technika, ktorou skupina odborníkov na vedu a techniku predpovedá pravdepodobný budúci vývoj v danej oblasti.

Dilema medzi snahou kontrolovať a dôverovať
Nakoľko možno dôverovať svojim podriadeným, ktorým určil úlohu a nakoľko by mal ich prácu kontrolovať.

Disciplína
Kontrola, ktorá je potrebná na vykonanie určitej práce a je riadená zvonka alebo zvnútra.

Divergentné myslenie
Tvorivé a originálne myslenie, ktoré sa odchyľuje od zrejmého a konvenčného a vytvára niekoľko možných riešení určitého problému.

Diverzifikácia
Rozsah aktivít organizácie alebo jej produktov, ktorý presahuje existujúci základný sortiment a vstupuje do nových oblastí.

Doba predajnosti výrobku
Doba, ktorú má výrobok, než sa začne zhoršovať.

Donucovanie
Použitie moci na donútenie ľudí, aby robili to, čo by ináč nechceli. Typické pre autoritatívny manažment.

Efekt znásobovania
Zdôraznenie silného účinku rastu investícií akokoľvek malých.

Efektívnosť nákladov
Miera rozsahu, ktorým sa peniaze efektívne minuli na určitý účel. Zistí sa porovnávaním toho, či sa dosiahnutý zisk dal dosiahnuť pri nižších nákladoch.

Empatia
Schopnosť pochopiť pocity niekoho iného bez toho, aby ich človek naozaj pociťoval.

Entropia
Neznačenie nedostatkov v organizačnom systéme.

Horizontálna integrácia
Proces, v ktorom firma rozširuje svoje obchodné záujmy do ďalších geografických oblastí toho istého trhu.

Hypotéza
Vedecky podložený výklad pozorovaných javov, definitívne ešte neoverených.

Charizma
Osobný šarm, príťažlivosť, výlučná vlastnosť osobnosti, často definovaná ako „osobný magnetizmus“.

Imidž organizácie
Dojem, ktorý organizácia robí navonok.

Impulzívne nakupovanie
Nakupovanie tovarov bez predchádzajúceho plánovania. Povzbudením pre impulzívne nakupovanie sú vystavované predmety pri pokladni.

Informačný systém
Akýkoľvek systém organizácie spracovania informácií, od zberu informácií po výber informácií a ich použitie.

Inovácia
Vývoj niečoho nového.

Integrácia
Proces organizovania rôznych častí do jedného celku vyššieho stupňa.

Investícia
Všeobecný termín na vynakladanie peňazí.

Komunikácia
Proces prenášania alebo výmeny informácií, myšlienok, presvedčenia alebo názorov.

Komunikácia nadol
Komunikácia od vyššieho manažmentu na nižšie úrovne zamestnancov organizácie.

Komunikačná sieť
Metóda alebo forma či model komunikácie. Dva najčastejšie skúmané druhy sietí sú sieť v tvare ramien a kruhu.

Konflikt
Situácia, kde prevládajú navzájom antagonistické záujmy, potreby, motívy, týkajúce sa jednotlivcov alebo skupín.

Konkurencia
Snaha predstihnúť iných v dodávke tovaru a služieb na ten istý trh.

Konkurenčná výhoda
Všetko, čo dáva organizácii výhodu pred konkurenciou na trhu.

Kontrola kvality
Akákoľvek technika, ktorej účelom je udržiavať požadovanú úroveň kvality vo výrobe alebo službe.

Kontrola, riadenie
Kontrola reálnej finančnej aktivity v porovnaní s plánom.

Koordinácia
Proces integrovania všetkých častí a funkcií organizácie.

Krivka dopytu
Diagram, ktorý ukazuje, aké množstvo určitého produktu sa pravdepodobne predá pri určitej cene.

Krízový manažment
Forma manažmentu v naliehavých alebo výnimočných situáciách, ktorou sa všetky zdroje organizácie sústreďujú na prekonanie obtiaží.

Kvalita
Meranie alebo opis toho, do akej miery je určitý výrobok dobrý alebo zlý v plnení svojej funkcie.

Limit chybovosti
Rozsah chýb alebo nepresností, ktoré sa obyčajne považujú za akceptovateľné.

Logistika
Podrobné plánovanie akéhokoľvek procesu v organizácii.

Ma nažment konfliktu
Vedomý pokus identifikovať konflikt v organizácii a riešiť ho takým spôsobom, aby sa neutralizoval jeho rušivý potenciál.

Medzera na trhu
Miesto alebo medzera na trhu pre určitý produkt.

Najímanie expertov
Praktiky zamestnávania odborníkov na určitú dobu podľa potrieb organizácie.

Naturálne výhody
Odmena za prácu inou formou než sú peniaze. Najčastejším príkladom je služobné auto.

Návrh pracovného miesta
Proces spájania všetkých úloh pracovného miesta.

Nefunkčný
Všetko, čo narúša normálne funkčné operácie organizácie. Používa sa viac na označenie spôsobu činnosti, ktorý nefunguje.

Normatív
Správanie, myšlienka alebo názor, ktorý sa týka určitej normy alebo očakávania.

Nulové chyby
Cieľ politiky úplnej kvality.

O dhad nákladov
Metóda kalkulovania nákladov na pracovné miesto.

Opis pracovného miesta
Hrubý náčrt úloh, ktoré pracovné miesto obsahuje.

Optimalizácia
Proces zvažovania všetkých faktorov v danej situácii s cieľom nájsť najefektívnejšie riešenie alebo výkon.

Organizácia
Skupina ľudí, ktorí sa stretnú, aby dosiahli určitý cieľ.

Organizačná schéma
Schéma náčrtu vzťahov medzi rôznymi pracovníkmi, funkciami a ľuďmi.

Panel spotrebiteľov
Vo výskume trhu technika, ktorá používa reprezentačnú skupinu spotrebiteľov na získanie pravidelných údajov o špecifických tvaroch a službách.

Plán organizácie
Dokument, ktorý mapuje budúcu činnosť a vývoj organizácie na obdobie niekoľkých rokov vzhľadom na zdroje a prostredie, v ktorom pôsobí. Plán špecifikuje dlhodobé ciele organizácie a stratégiu na ich dosiahnutie.

Plánovanie nepredvídaných udalostí
Pokus predvídať neočakávané ťažkosti alebo krízové situácie, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť.

Podiel na trhu
Množstvo celkového dopytu na trhu, ktoré určitá organizácia uspokojuje za dané obdobie.

Podpora predaja
Akýkoľvek pokus zvýšiť odbyt určitých produktov.

Ponuka na mieste predaja
Reklamný materiál na miestach, kde sa predaj uskutočňuje.

Postoj
Stabilná, dlhotrvajúca a naučená dispozícia reagovať na určité veci určitým spôsobom. Postoj má tri aspekty: viera, pocit a čin.

Požiadavky pracovného miesta
Požiadavky, ktoré pracovné miesto kladie na človeka, ktorý ho vykonáva.

Práca
Akýkoľvek druh cielenej aktivity.

Pracovné miesto
Pracovná jednotka, ktorá je dosť veľká na to, aby sa stala základom povolania.

Predaj
Proces výmeny tovarov alebo služieb za peniaze.

Preniknutie na trh
Veľkosť dopytu na určitom trhu, ktorý uspokojuje určitá organizácia.

Priama reklama
Forma odbytovej kampane (podpory predaja), ktorá používa odbytové cesty ako sú priama zásielka, zvláštny diskont a ponuka na mieste, v protiklade s reklamou v médiách.

Priamy kontakt
Forma predaja, kde predávajúci pristupuje k potencionálnemu zákazníkovi bez predchádzajúceho kontaktu s ním.

Prieskum trhu
Zistenie pravdepodobného trhu pre určitý výrobok.

Prognózovanie
Séria techník, ktorá sa snaží predpovedať budúcnosť na základe známych údajov.

Regresia
Návrat k predchádzajúcemu správaniu.

Reklama
Publikovanie, podpora a komunikácia informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii so zameraním na trh.

Reťaz príkazov
Postup, pri ktorom sa inštrukcie a informácie prenášajú dolu.

Riadenie dojmu
Opisuje pokus prezentovať seba samého iným ľuďom tak, aby reagovali kontrolovateľným alebo predvídateľným spôsobom.

Riziko
Možnosť alebo štatistická pravdepodobnosť zlyhania podniku. Možnosť vzniku straty alebo poškodenia.

Riešenie konfliktu
Vedomý pokus identifikovať konflikt v rámci organizácie a riešiť ho takým spôsobom, aby sa vytratil.

Segmentácia trhu
Analýza súčasných alebo potenciálnych kupujúcich na určitom trhu z viacerých hľadísk.

Spätná väzba
Priamy vzťah medzi vstupom a výstupom.

Stratégia minimax
Stratégia, ktorá dáva prednosť minimálnym stratám pred maximálnym ziskom.

Stratová volavka
Produkt alebo služba, ktorá sa predáva so stratou, ale priláka zákazníka, aby si kúpil iné.

Škála postojov
Súbor otázok na vyvolanie určitých postojov a meranie ich sily.

Špecializácia
Deľba práce, kde sa určitá úloha rozloží do čo najväčšieho počtu podúloh.

Technika kritického rozboru nehôd
Technika, ktorá analyzuje dopad dôležitejších nehôd v minulom výkone za účelom zlepšenia budúceho výkonu.

Trh
Situácia, v ktorej kupujúci a predávajúci navzájom komunikujú.

Trh predávajúceho
Situácia na trhu, kde má predávajúci väčší vplyv na ceny a podmienky predaja než kupujúci, lebo dopyt prevyšuje ponuku.

Trh kupujúceho
Trhová situácia, kde majú kupujúci väčší vplyv na ceny a podmienky predaja než predávajúci zvyčajne vtedy, keď ponuka prevyšuje dopyt. Vždy v protiklade s trhom predávajúceho.

Trhová cena
Bežná cena, ktorú na trhu dosahuje určitý výrobok.

Trhová koncepcia
Základom tejto filozofie je pochopenie toho, čo spotrebiteľ na danom trhu chce, čo sa obyčajne zisťuje rozsiahlym výskumom trhu.

Trhové prostredie
Súbor faktorov, ktoré ovplyvňujú trh, na ktorom organizácia pôsobí.

Trhové sily
Faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt na určitom trhu.

Tvorivý konflikt
Protikladné názory sa nemajú zastierať alebo riešiť kompromisom prípadne obchádzať, ale naopak, preskúmať, integrovať a posúvať dopredu.

Tvrdý predaj
Hovorový výraz na agresívnu reklamu, marketing, prezentáciu a predaj výrobku.

Úpadok
Pokles alebo nedostatok rastu v obchodovaní.

Vedúca organizácia na trhu
Organizácia, ktorá má najväčší podiel na určitom trhu.

Vyjednávanie
Termín, ktorý sa používa na opis vyjednávaní medzi dvomi stranami.

Výskum postojov
Aplikovanie výskumu verejnej mienky na získanie informácií o postojoch.

Výstup závisí na vstupe
Znamená, že kvalita výstupu zo systému záleží na kvalite vstupu.

Vytváranie dojmu
Proces skladania rôznych informácií o niekom.

Vytváranie siete
Spojenie ľudí do jedného celku.

Vyvolávateľ zmien
Pracovník, ktorý funguje ako katalyzátor v rámci organizácie a má napomáhať zavedeniu, realizácii alebo ľahšej akceptácii zmien, ktoré prichádzajú ako výsledok programu rozvoja organizácie.

Zabudovaný nedostatok vo výrobku
Vedomý návrh výrobku tak, aby po určitom čase potreboval výmenu.

Zber informácií
Základný krok pri vytváraní informačného systému.

Zisk
Akýkoľvek finančný zisk z podnikateľskej a obchodnej aktivity.

Známka
Logo alebo ochranná značka, ktorá identifikuje produkt alebo službu či organizáciu, a tak ich odlišuje od konkurencie.

Znižovanie aktivít
Získanie organizácie za účelom predaja jej najhodnotnejších aktív v snahe o rýchly zisk.

Zoskupovanie
Proces spájania jednotlivých informácií do jednotiek alebo zoskupení pre ľahšie zapamätanie.

Pridaj komentár