Budem sa tu venovať úvahe nad aplikovaním zásad a metód logického uvažovania. Mojou snahou je uchopiť ezoteriku jasnejšie a viesť ju do budúcnosti.
Ako prvú úlohu v celkovej ezoterike som si stanovil pozbierať nazhromaždené skúsenosti doterajšej ezoterickej praxe a to v celom kontexte historického vývoja. V tomto pokračujem naďalej a to najhodnotnejšie prevediem do budúcnosti. Ďalej som si stanovil, že nebudem opisovať iba svoju ezoterickú prax, ako to doteraz robili veličiny ezoterického výslnia všetkých historických dôb. Svoje osobné skúsenosti konfrontujem so skúsenosťami iných ezoterikov a usilujem sa vyvodiť všeobecnejšie empirické skúsenosti. Tieto empirické skúsenosti sa usilujem dostať pod rôzne overovacie mechanizmy. Týmto počinom sa snažím vniesť do ezoteriky čo najviac vedeckých postupov a metód. Samozrejme súčasná úroveň testovania a overovania nie je dostatočná na to, aby som mohol vysloviť výrok, že moje skúsenosti sú vedecky overené a dokázané. No zároveň sa budem usilovať o to, aby som do skúmania a rozvoja ezoteriky zaniesol čo najviac vedeckých postupov. Teší ma, že som sa k tomuto vedeckému vnímaniu ezoteriky priblížil a budem sa naďalej v usilovať o čo najtesnejšie priblíženie za daných možných podmienok a okolností. V prvom rade som do ezoteriky zaviedol pojmový aparát medicínskej anatómie. Názvy orgánov a systémov sa stali pevnou súčasťou mnou prezentovanej ezoteriky. Doterajšie prístupy často hovorili iba o ľudských častiach ako ruka, noha a podobne. To zaváňalo stredovekou úrovňou medicíny. Dôsledne zavádzam do ezoteriky medicínsku terminológiu patológie. Ide o jasne definované chorobné stavy s normatívnymi ukazovateľmi, kedy je to patologický stav a kedy je to normálny stav štandardnosti. Tak isto zavádzam dôsledne do ezoteriky terminológiu psychológie a psychiatrie. Aj keď samotná terminológia tejto medicínskej oblasti už nie je taká jasná a často má v sebe skryté nejasnosti a rozpornosti. No vždycky je to lepšie ako ezoterické pojmy, ktoré si bohužiaľ aj dnešní ezoterici používajú, ako sa im zachce. Sloboda ducha robí ezoterike medvediu službu. Keď poviete ezoterické slovo čakra, tak pod tým si môžem predstaviť absolútne čokoľvek. Preto dôsledne zavádzam do ezoteriky medicínsku terminológiu. Keď napíšem srdce, tak je tento termín alebo tento slovný výraz jasný ako facka. Jednoznačne medicínske pojmy vnášajú do ezoteriky poriadok a stabilitu ďalšieho vývoja. Možno by som mal byť spokojný a netrápiť sa nad nejasnosťou vyjadrovacích prostriedkov ezoterického sveta u nás, ale aj vo svete. No ako osoba večne sa zdokonaľujúca budem sa usilovať o to, aby sa ezoterika stala ešte priehľadnejšia a jasnejšia. A tak som sa otočil k prostriedkom a metódam logiky a matematiky, ktorá sa uplatňuje vo vedeckých metódach. Bytostne pociťujem, že potrebujem problematiku ezoteriky vyjadrovať ešte presnejšie a exaktnejšie. Budem sa musieť naučiť opisovať ezoterické dianie presnejšie a jasnejšie. Pri konzultáciách s inými odborníkmi na iné oblasti ľudskej existencie zisťujem, že používam nedostatočne presný opis ezoterických procesov. Teda budem sa musieť naučiť lepšie vážiť slová, ktoré použijem na opis ezoterických procesov. Ďalej sa budem usilovať jasnejšie definovať, čo je v ezoterickom dianí a v ezoterickom opise tohto diania pravdivé a čo nepravdivé, ktoré tvrdenia a skúsenosti majú hodnotu empirickej skúsenosti a ktoré majú hodnotu vedeckú, alebo aspoň empirickú. Teda to, čo sa tvrdí a opisuje, prešlo určitým testovaním, skúmaním a dokazovaním. V ďalších krokoch podrobím ezoterické dianie logistickým metódam a zavediem ich do ezoteriky. Tak isto sa budem snažiť zaviesť do ezoteriky aj matematické konštrukcie rôzneho charakteru. Pracujem na tom, aby som ezoterické dianie podriadil aj filozofickému pojmovému aparátu. Tu som ako doma, ale zatiaľ som to dôsledne neaplikoval. Tak isto využijem logistické postupy kladenia otázok a odpovedí. Zavediem aj rôzne štatistické metódy, aby som lepšie uchopil kvantitatívnu stránku ezoteriky. Na dôvažok budem rôznymi pojmami samotnej ezoteriky bombardovať ucelené texty, aby som vytvoril pevnejšie väzby medzi používaným pojmovým aparátom medicíny a inými odbormi ľudského diania.
Verím, že sa tieto ambiciózne zámery aj v plnej miere naplnia a mne sa podarí ezoteriku dostať čo najbližšie k vedeckému vnímaniu sveta, aj keď často pôjde o nepriame metódy.

Pridaj komentár