Individualita ezoterika. Osobnosti ezoteriky. Bežný ezoterik. Skúsenosť jedného ezoterika. Skúsenosť skupiny ezoterikov. Empirické skúsenosti. Vedecké skúsenosti. Všeobecné, ktoré platí pre všetkých. Poznanie zákonitostí ezoteriky. Podriadenie ezoteriky všeobecným pravdám a skúsenostiam. Do ezoteriky prichádza filozofia, logika, medicína, psychológia, psychiatria, patológia.

Do ezoteriky prichádza zákonitosť z iných oblastí a vytvorenie jedinečných zákonitostí ezoteriky ako duchovnej cesty. Zákonitosti vedecké. Zákonitosti medicínske. Zákonitosti psychiatrické. Zákonitosti logistické. Zákonitosti filozofické. Zákonitosti lingvistické. Pojmový aparát ezoteriky. Testovanie a skúmanie ezoterických skúseností. Podriadenosť jedinečného všeobecnému. Vývoj. Neopakovať chyby. Inštitúcia.

Zameral som sa na filozofické pojmy „jedinečné“ a „všeobecné“. Pod pojmom jedinečné tu rozumieme časť hmotného ako prejav tejto hmoty. Môžeme hovoriť aj o forme hmoty. Jednotlivé formy hmoty sa pri vedeckom a empirickom skúmaní správajú podľa určitých zákonitostí.

Nastupuje sem sila ľudského myslenia vnímať v množstve jednotlivostí práve to, čo je im spoločné, to, čo ich spája a dáva im spoločný základ. Nikto nechce potlačiť jedinečnosť každého ezoterika. Doteraz sa v ezoterike vyzdvihovalo to, čo ich rozdeľuje. Teda zvýrazňovali sa odlišnosti a jedinečnosti. Nešlo tu o hľadanie toho, čo celú ezoteriku spája. Tento ezoterik má to isté spoločné s týmto ezoterikom a tiež s iným ezoterikom. Preferovanie jedinečnosti a rozdielnosti v ezoterických smeroch nedovoľuje vytvoriť a spoznať spoločné. Každé jedinečné a jednotlivé má svoje schopnosti a jedinečné jednotlivosti. Hovoríme o vlastnostiach. Tak isto pri všeobecnom sa hľadajú spoločné vlastnosti a nie iba rozdielnosť vo vlastnostiach. Napríklad všeobecná zákonitosť v ezoterike hovorí o bioenergetickej podstate všetkých ezoterických aktivít. Táto sa však u jednotlivcov mení. Pokiaľ nespoznáte ezoterickú zákonitosť bioenergetických pomerov, tak asi ťažko budete pestovať bioenergetické pomery v celom rozsahu a potom duchovnú cestu nebudete robiť globálne a ucelene.

Na začiatok tu máme všeobecný pojem ezoterika a pojem ezoterik. Tieto dva pojmy označujú určitú formu hmoty, ktorá má svoje špecifické vlastnosti. Javí sa nám v určitom počte a v určitom časovom rozpätí. Máme tu fyzické objekty a máme tu vlastnú abstraktnú predstavu o objektoch so špecifickou vlastnosťou a špecifickým znakom ezoterika a ezoteriky. Aj naša predstava v znakovej podobe je iba určitá forma hmotného sveta so špecifickými vlastnosťami, ktoré ju odlišujú od ostaných foriem hmoty. Teda musí nám záležať na tom, akými slovami a akými slovnými spojeniami budeme popisovať ezoterické dianie. Pokiaľ niekomu nezáleží na tom, čo hovorí a čo znamenajú slová, ktoré používa, bude mať problém byť reálny a vytvoriť všeobecné zákonitosti duchovného rastu.

Prenesenie fyzickej formy ezoteriky do abstraktnej formy hmoty dovoľuje začať sa zaoberať celou ezoterikou rozumovo. Dovoľuje to skúmať ezoteriku a spoznať jej všeobecné zákonitosti. Začiatok konca duchovných chorôb na duchovnej ceste. Dodržiavanie všeobecných zákonitostí nedovoľuje duševne chorej osobe, aby sa skryla za rúško tajomna a svoju chorobnosť prezentovala ako duchovnú jedinečnosť a duchovnú cestu. A preto sa nemožno čudovať nechuti prijať všeobecné zákonitosti a normatívy normálnosti na duchovnej ceste.

Tak isto ako písmo dovolilo zapísať jednotlivé ezoterické skúsenosti a ponechať nám odkaz, tak isto písmo nám pomocou abstrakcie znakov a zvukov dovoľuje tento odkaz preskúmať a vyvodiť všeobecné zákonitosti.

Tak isto je dôležité, aby sa v historickom deji vytvorilo dostatok písomných záznamov. Aj keď v ezoterike je možné pomocou špeciálnych vešteckých schopností získať aj iné zdroje o ezoterike a to je informačné pole mŕtvych osôb alebo čítanie magmatických efektov na určitom mieste, kde sa určitý dej odohrával. No takéto informačné zdroje nie sú bežne dostupné. Ezoterická história je nesmierne bohatá a má plno výnimočných ezoterických osobností. Množstvo skúseností je enormné a už z toho vzniklo hnojovisko. Už dávno dozrel čas spraviť v oblasti ezoteriky poriadok a vytýčiť všeobecné pravidlá, a tak napríklad zbaviť ezoteriky duševne narušené osobnosti, ktoré si pomýlili ezoteriku so psychiatriou. Najprv sa treba z duševnej poruchy vyliečiť a potom nastúpiť duchovnú cestu.

Živá a tiež historická skúsenosť ezoteriky je predmetom nášho skúmania. Ezoteriku tvoria jedinečné osobnosti ezoteriky a bežné osobnosti ezoteriky, po ktorých nezostal ani mastný fľak. Jedineční ezoterici dosiahli v oblasti ezoteriky zvláštne efekty a stali sa určitým zdrojom vhodným napodobnenia. No ezoterické osobnosti spravili veľa koncepčných chýb. Často postavili svoju duchovnú cestu na určitej chorobnosti. Prípadne určité schopnosti mali od narodenia a do určitej miery ich dedili. Veľa ezoterikov nespoznávalo dostatočne ezoterické smery a vždy si vybrali úzku oblasť ezoteriky, ktorá sa im páčila. Ja osobne v ezoterike robím okrem toho, k čomu som prirodzene priťahovaný, aj tie oblasti ezoteriky, ktoré sa mi nepozdávajú. Napríklad joga a tiež náboženstvo. Paradoxne práve tieto oblasti, ktoré mi nechutili, viedli k rýchlemu duchovnému rastu. Znovu sa potvrdilo všeobecné pravidlo, že pokrok ide cez deštrukciu a to, čo nás nebaví. Veľa ezoterikov nebolo všestranných. Niektorí nedokázali putovať do vlastnej duše cez zámerné vyvolanie duševných porúch. Síce vedome vyvolané duševné poruchy nie sú až tak silné ako klasicky vzniknutá chorobnosť, no ich následné zvládnutie otvára nové možnosti vo vnútri duchovného priestoru. Chorobnosť treba terapeuticky zvládnuť a vytvoriť v mozgu mechanizmus na jej ovládnutie. V niektorých prípadoch sa duchovnosť nedá cvičiť iba sugeratívne. Predstava a plné uverenie, že ste napríklad v klinickej smrti. V niektorých prípadoch treba psychiku trvale upratať do určitej neštandardnej roviny.

Je tu čas preskúmať jedinečných a výnimočných géniov ezoteriky, ale tiež sa venovať bežným radovým ezoterikom. Máme tu množinu ezoterických veličín v rámci celého historického obdobia ľudstva, ale aj mnohočíselne viditeľnú masu laických ezoterikov. Pre masu ezoterikov bol vzorom cesty ezoterik ako jedinečná osobnosť. To nechcem, chcem, aby vaším vzorom boli všeobecné zákonitosti a zachovanie vašej individuality. Nechovajte sa ako opice, chovajte sa ako ezoterické individuality, ktoré rešpektujú duchovné zákonitosti.

Doterajší historický pohľad na ezoterické veličiny naznačuje, že ezoteriku robili skôr na základe svojich psychiatrických porúch. Robili ezoteriku bez skúmania všeobecných zákonitostí. Mne poznaným prielomom je František Bardon, ktorý vo svojej ezoterickej praxi zohľadnil aj nadštandardné skúsenosti iných ezoterikov a dokonca sa pokúsil o náčrt, o čom by mala byť ezoterika. No proces preberania poznatkov iných nebol dostatočne metodický a logický. Skorej išlo iba o doplnenie vlastného systému ezoteriky bez záujmu vzhliadnuť aj na klasického laického ezoterika. Bardon sa ani netají, že jeho systém je iba pre pár vyvolených osôb. Kastovnícky prístup, ktorý vás vykastruje bez mihnutia oka. Otvoríte si niektoré ezoterické knižky a hneď sú z vás opičiaci alebo kastráti bez vlastnej vôle a osobitostí.

Ja som postupoval ináč. Odstúpil som od vlastných ambícií vyrábať z vás kastrantov na opičí spôsob. Začal som cvičiť a skúmať všetko dostupné v ezoterike v rôznych úrovniach kvality. Teda základom mojej ezoterickej praxe sa stali skúsenosti širokého spektra ezoterikov v rôznych úrovniach a v rôznych historických obdobiach.

Tak isto som použil skúsenosti mŕtvych ezoterikov, a to priamo z nich a použil som aj magmatické veštectvo. Teda Bardonov cieľ bol doplniť svoj systém skúsenosťami iných ezoterikov a môj zámer bol spoznať a preskúmať ezoteriku a vytvoriť ezoterický systém pre všetkých, a nie iba pre vyvolených. Ja som sa nenarodil ako ezoterik, ale som inklinoval k filozofickému spôsobu myslenia. Tak isto sa netajím tým, že chcem v ezoterike spraviť poriadok a chcem ju skúmať, spoznávať a aplikovať. Zároveň sa usilujem na rozdiel od ezoterika Bardona o ezoterický systém, ktorý bude prístupný pre každého. Teda som sa ponížil na úroveň začínajúceho, čo vyžaduje prejsť celú ezoteriku pekne krásne krok za krokom.

Zozbieral som v ezoterike všetky prúdy a vývojové línie, ktoré ani história času nedokázala vymazať. A sú stále inšpiráciou pre súčasných a možno aj budúcich ezoterikov. Zozbieral som spisy osobností ezoteriky, nacvičil som všetko, čo mi prišlo do cesty. Skúmal som osobnosti ezoterikov a ich dielo, ale zároveň som viac pozeral na to, čo ich spája ako to, čo ich rozdeľuje. Takto som postupoval a postupujem od jednotlivosti a jedinečnosti do všeobecných zákonitostí a poznatkov. Objaví sa tu všeobecné, ktoré sa stane základom jedinečného, ale s určitými pravidlami.

Pridaj komentár