Geopatogénne a magnetické vplyvy zeme na zdravie a duchovný rozvoj jednotlivých osôb.

Zem má svoje magnetické pole, ktoré sa v priebehu ľudskej histórie pohybuje a mení. Magnetické pole možno zachytiť kompasom. Strelka sa vždy zorientuje sever – juh. Magnetické pole zeme nemá svoj stred v hmotnom jadre našej planéty, ktoré je magmaticky žeravé. Na rozdiel od magnetického poľa, ktoré pôsobí všade rovnako, tu máme geologické podložie, ktoré je na rôznych miestach zemegule rôzne a inak ovplyvňuje hlavne senzibilných jedincov. V niektorých prípadoch sú vplyvy podložia mimoriadne silné a negatívne. Silná negativita je v mieste tektonických zlomov, miest s vyvieraním spodných prameňov. Nepriaznivo pôsobí aj tekuté podložie okolo riek, aj podložie v banských oblastiach. Pokiaľ sa v podloží nachádzajú koncentrované nerasty, aj tu môže dochádzať k výraznej negativite na zdravie človeka. V podloží sa však môžu nachádzať napríklad zbytky mŕtvych tiel ľudí a zvierat a tie sú mimoriadne negatívne na človeka, ktorý na takomto mieste žije a spí. Pri zisťovaní zdravotného stavu treba vyhodnotiť prútkarským spôsobom miesto, kde dotyčná osoba žije a hlavne kde spáva. Tak isto je vhodné vyhodnotiť vplyv magnetizmu našej planéty na zdravotný stav dotyčnej osoby. Takéto zistenia sú u schopných veštecky ladených ľudí možné aj na diaľku. Na základe takýchto zistení je možné odporučiť preloženie postele alebo použitie umelo vytvorených odrušovačov. Tak isto možno upraviť aj vplyv magnetizmu u dotyčnej osoby, aby pôsobil na vyzdravenie blahodárnejšie. U odrušovačov geopatogénnych vplyvov podložia stačí na papierovú podložku vhodne umiestniť tenký medený drôtik alebo iné vhodné kovové predmety ako hrnčeky, alobal, klince, kovové guličky a podobne. U magnetického poľa je možnosť ovplyvňovania tohto efektu cez malé magnety a rôzne stočené drôtiky, na ktorých koncoch sú vždy dva magnety. Doteraz som nepočul, aby niekto geopatogénne a magnetické odrušovače použil aj na ovplyvnenie meditačnej miestnosti a dotyčnej meditujúcej osoby v danej miestnosti. Domnievam sa, že by meditácia mohla byť účinnejšia a mohla by sa zapísať do mysle efektívnejšie a rýchlejšie. Touto problematikou sa budem zaoberať osobitne.

Pridaj komentár