Ezoterik: František Bardon
Knižka: Brána k opravdovému zasvěcení
Vydalo: Nakladatelství ASU Třebíč telefón 0618/28753
Distribútor: Slovensko telefón 02/522 3850
Obrázky: použité z knižky

Slovo vydavateľa.
Nie je ľahké vyjadriť jednoduchými slovami tak vysokú oblasť, akou je mágia, aby bola každému zrozumiteľná. O tejto knihe sa dá tvrdiť, že sa to autorovi podarilo v plnej miere. Záujemca o duchovnú cestu si často sťažoval, že mu nie je daná možnosť byť zasvätený majstrom alebo guru a tým, že je pravé vedenie prístupné iba zvlášť nadaným a obdareným jedincom. Mnohí z hľadajúcich museli prečítať hory kníh, aby aspoň tu a tam zachytili zrnko pravdy. Kto sa vážne zaoberá vlastným vývojom v duchovnej oblasti, kto nesleduje tieto sväté vedenia len zo zvedavosti, ten nájde v tomto diele najlepšieho sprievodcu na ceste k zasväteniu. Žiadny stelesnený zasvätenec, nech zaujíma akékoľvek vysoké postavenie, nemôže dať pre začiatok žiakovi viac, než je mu ponúknuté v tejto knižke. Systém vybudovaný s najväčšou starostlivosťou nie je žiadna špekulatívna metóda, ale výsledok zrovnávania s mnohými inými systémami najrôznejších lóž, tajných spoločností a orientálneho vedenia po dobu celého tridsaťročného úsilia autora, ktorý smie byť počítaný k tým zvlášť nadaným a vyvoleným osobnostiam. Toto dielo môže byť plným právom nazvané vstupnou bránou k pravému zasväteniu. Je to kľúč k využitiu univerzálnych zákonov.

Saša Pueblo
Recenzia a osobné skúsenosti
Keď sa mi na začiatku mojej duchovnej cesty, po prečítaní množstva knižiek, dostala do rúk knižka Františka Bardona, s radosťou a vzrušením som po nej siahol. Možno ju považovať za u nás prvý pokus napísať učebnicu ezoteriky. František Bardon neopísal iba svoju vlastnú cestu, ale nezabudol ani na ostatných hľadajúcich a pokúsil sa im načrtnúť svoj vlastný systém cesty, ktorý on považoval za najlepší. Je ťažké vytvoriť v ezoterike takúto učebnicu. Nebol tu žiadny vzor, ani skúsenosti. Túto knižku som asi rok dôsledne cvičil a meditoval. Teoretickú časť som niekoľkokrát prečítal a cvičenia som svedomito cvičil. Spätne môžem potvrdiť, že knižka do značnej miery určila ďalší smer napredovania v ezoterike. To, čo som získal meditáciou tejto knižky, bola schopnosť vnímať toky vlastných bioenergií, čo je vlastne moja základná pracovná metóda. Vadil mi však štýl, akým bola napísaná. Autor neudáva dostatočne miesto v tele, v ktorom sa má cvičiť, intenzitu cvičení. Jej základ sa neopiera o anatomický atlas, a teda chýbali koordináty. Nie sú tu dostatočne použité poznatky psychológie a psychiatrie. Aj keď na rozdiel od iných ezoterických autorov tu je aspoň snaha o psychické rozdelenie ľudí na sangvinikov, cholerikov, flegmatikov a melancholikov. V niektorých častiach knižky sa ťažko rozumie, čo po vás autor chce. Je tu klasický prístup založený iba na viere v ezoterickú veličinu, akou nesporne František Bardon bol. Autor si nemal kde overiť, ako budú cvičenia pôsobiť na cvičiacich adeptov ezoteriky. V tomto smere chýba skúmanie, aj keď sa vie, že na ceste ezoteriky viedol viacerých adeptov. Ďalším handicapom Františka Bardona bol samotný fakt, že ezoterické schopnosti mal od narodenia a mal ich silne rozvinuté. To mu nedovolilo vo svojej knižke opísať nižšie triedy ezoteriky. Teda knižka znovu slúži ako učebnica pre nadaných prirodzenými ezoterickými schopnosťami. Autor túto skutočnosť ani nepopiera. Pre tých, ktorí nemajú žiadne ezoterické danosti, alebo sú iba slabo vyvinuté, knižka neposkytne vlastne žiadne prvotné základy. Slúži iba pre obmedzený počet záujemcov a tým nebude mať širšie uplatnenie. Knižiek F. Bardona sa predalo dosť, ale prieskum, ktorý som robil a ešte robím naznačuje, že za obdobie asi 5-7 rokov som stretol iba pár jedincov, ktorí holdovali F. Bardonovi. Na druhej strane je táto knižka skvostom pre pokročilých. Často sa vraciam k jej materiálom ako k dobrej podvedomej inšpirácii. Keďže je nahustená poznatkami z tridsaťročnej práce, má čím inšpirovať. Aj keď nedá prvotné základy pre ezoterický rast, môže mimoriadne spoľahlivo viesť cez ezoterické bludisko. Knižka sa vyhla liečiteľstvu a terapiám všeobecne. Meditačná cesta má svoje úskalia a jedným je, že odhaľuje latentne skryté fyzické alebo duševné choroby. Tie prepuknú a človek sa musí liečiť. To, čo pre nás F. Bardon priniesol, je prvá učebnica ezoteriky. Toto jeho prvenstvo si vysoko cením nielen ja, ale aj ďalší, čo knižku naplno cvičili. Osobne najviac si cením, že ukázal možnosť určitého pragmatického postupu na základe štúdia ezoterických systémov iných autorov. Prvýkrát tu autor odkladá svoje JA a dáva priechod aj schémam a postupom iných autorít ezoteriky. To, čo možno tomuto dielu vyčítať z metodologického hľadiska je, že nestojí na základoch medicíny, psychológie a psychiatrie. Ináč túto knižku možno považovať za skvost ezoterickej literatúry. Pokiaľ ste knižku meditovali alebo meditujete, radi uverejníme aj vaše postrehy.

Pridaj komentár