Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Náboženské vedomie
Je celkovo veľmi sporný pojem s nejasným obsahom. My sa pokúsime definovať náboženské vedomie pomocou snových pochodov. Zviera vníma svet ako zmes zvukov a pachov. Hmatové a zrakové podnety sú slabo rozvinuté. Celé vedomie zvieraťa je prekryté snami a snovými pocitmi. Praveký a prírodný človek už má svojou aktivitou reálnejší pohľad na svet, ale neustále má pri každom objekte určité predstavy snových symbolov. Najčastejšie postavy ľudí a zvierat. Dnešný človek má obrovské skúsenosti na reálne vnímanie objektov okolo seba a už nemá počas dňa snové pochody a symboly postáv a to je zásadný rozdiel v nazeraní a vnímaní reality okolo seba. Pokiaľ chceme rozvíjať náboženské vedomie ako realitu, tak treba sugeratívne oslabiť vedecké poznanie a prekryť počas dňa všetko stavom zaspávania a spánku. A to sa už potom nachádzame v stave, pri ktorom možno náboženské vedomie rozvíjať triezvo ako súčasť snového vedomia. Pozeráte sa na pohár pred sebou. Oslabujete reálne vnímanie a skúsenosti z pohárov. Všetko sa zahmlí a okolo pohára sa objavuje postava božstva. To je ten najlepší stav, ako cvičiť a spoznávať náboženské vedomie. Pokiaľ sa náboženstvu venujete ako filozofii alebo spôsobu života, tak je to o niečom inom, ako to myslí a robí ezoterik.

Doplnené 2007-11-08. V prieskume buniek sme postúpili až na úroveň génov. Vo vnútri buniek sú bunkové jadrá, v jadrách chromozómy a vo vnútri chromozómov sú reťazce génov. Pri vešteckom výkone sme zistili určitú súvislosť medzi kompaktnosťou zväzkov génov. Pokiaľ sú reťazce génov silne a tesne poviazané, tak takáto osoba má sklony žiť bežným životom a často aj žije. Pokiaľ sú reťazce génov voľnejšie, tak takéto osoby priťahuje viac náboženstvo, silná úcta k životu, ľudskej pomoci a dobrote. A takéto osoby by mali žiť silne nábožensky. Samozrejme, že si osoby môžu slobodne vybrať, či budú žiť bežne, nábožensky, alebo v prípade voľných zväzkov neurónov aj silne ezotericky. Napríklad niekto má stredne voľné zväzky neurónov, tak by mal žiť nábožensky. Pokiaľ nábožensky nežije, môže ho podvedomie devastovať a poškodzovať osud alebo zdravie. Pokiaľ by chcel žiť nábožensky ten, kto má génové zväzky pevné, tak by ich musel vsunúť do systému náboženského alebo ezoterického života a nie izolovať sa od svojich génových zväzkov a podvedomia. Nábožensky ladené génové zväzky majú svoj základ už u prírodných ľudí. Ide o šamanské tradície, ktoré prešli do tradícií náboženských. Aj šamanské národy majú svojich obradníkov, uctievačov prírody, svoju mytológiu prírodných božstiev. Ide hlavne o ľudí, ktorí sa snažia pomáhať životu na planéte Zem. A táto pohanská tradícia prechádza do tradície náboženskej. Ezoterik rešpektuje tento fenomén pomáhať uctiť si život, prírodu a planétu Zem. Je to prirodzená potreba určitých ľudských jedincov vyvierajúcich z podvedomia uloženého v génových zväzkoch. Tiež si ezoterik uctí tých, ktorí majú génové zväzky úplne pevné a majú žiť klasicky. Ezoterik má génové zväzky silne roztvorené a jeho podvedomie ho tlačí do toho, aby spoznal minimálne priestor okolo seba všetkými smermi do vzdialenosti 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Potom už musí ezoterik budovať silou vôle nadstavbu a spoznať kozmos ešte ďalej.

Samozrejme, že pohanstvo alebo náboženstvo má svoju reč a spôsob vyjadrovania, ktoré je silne symbolické a vykladané v obrazoch. Na tomto nezmenilo nič ani vzniknutie písma, ktoré sa hlavne použilo na opis náboženských symbolov. Tento systém symbolov dovoľuje voľnejší výklad viery a náboženských tradícií. Teda ezoterik musí veštecky vždy ošetriť toho, o koho náboženský výklad sa veriaci opierajú. Symbol Boha môže mať množstvo výkladov a náhľadov. Keď niekto hovorí o Bohu, nemusí myslieť to isté a to vytvára veľký problém. Preto pri náboženskej téme treba najprv ujasniť význam symboliky. Ezoterik a moderná ezoterika sa nehlási k náboženstvu. Hlási sa k jedincom s voľnými zväzkami génov a nadväzuje na tradíciu osôb s kozmickým vedomím, bunkovým vedomím a klinickým vedomím, ktoré nie je viazané na planétu Zem a jej slnečnú sústavu. Ezoterika neprevzala symbolické vyjadrovanie, ale moderné abstraktné vnímanie, ktoré stojí aj na určitom dokazovaní pravdivosti.

Nadobličková žľaza
Je to párová žľaza umiestnená v hornej časti obličky. Pre ezoterika je dôležité naučiť sa do tejto žľazy koncentrovať a sugeratívne uveriť, že by mohla narásť aj v inej oblasti tela.

Nervstvo
Ide o pojem, ktorým označujeme časť buniek v ľudskom tele, ktoré spájajú v podstate každú časť tela s každou časťou tela. Nervové dráhy a nervové zakončenia slúžia na aktivizáciu určitých činností tela a zase jeho spasívnenie. Nervové dráhy prenášajú množstvo informácií pri každej činnosti v organizme. Nervové bunky sa v dospelosti už nedelia a treba sa o ne vzorne starať. Vhodné sú trvalé dávky vitamínu E, ktorý sa nachádza v semenách plodov. Môže sa stať, že sa v dospelosti nervové bunky začnú deliť, vtedy dochádza k degenerácii nervstva. Ezoterik sa musí naučiť psychicky prenikať do buniek na základe kmitania, vibrovania a rezonovania. Ide o prenikanie do mikrosveta vlastných buniek.

Doplnené 2007-11-08. Nervový systém je základom ľudských pováh. Pokiaľ vychádzame zo stredného mozgu, tak 4 povahy a to epileptická, hysterická, schizofrenická a psychopatická sú uložené v nervových dráhach idúcich zo stredného mozgu do úst, do oblasti temenného mozgu, do mozočku v zadnej časti hlavy a do hrdla. Pokiaľ berieme za základ šedú kôru veľkého mozgu, aj tu máme 4 povahy viazané na nervové zakončenia v oblasti šedej kôry temenného mozgu, predného mozgu, zrakového mozgu, spánkového mozgu a štruktúr neurónov zospodu veľkého mozgu.

Neuróny
Sú drobné bunky v ľudskom tele. Nachádzajú sa asi v 7. oblastiach tela. Ezoterik sa učí do nich psychicky prenikať vedomou koncentráciou. Vie vybrať vešteckými technikami, čo tam má uložené. Neuróny sú často uložené v 3. až 7. vrstvách pod sebou ako vrstvy pavučiny.

Doplnené 2007-11-08. Ezoterik preniká do neurónov na základe spolupráce s mozočkom, pomocou rezonancií preniká do 7. neurónových oblastí vo svojom tele a odtiaľ robí 7 ezoterických ciest, čo doteraz ezoterici nemohli praktizovať. Zvyčajne tak robili iba z jednej až dvoch neurónových oblastí.

Nevedomie
Ide o pojem, ktorý sa využíva hlavne v psychológii. Napríklad: nie som si vedomý, že by som robil niečo nemorálne, aj keď väčšina ľudí by povedala, že to, čo som spravil, je nemorálne. Psychológ alebo psychiater bude skúmať konanie danej osoby. Spraví mu vyšetrenie mozgu, preskúma sociálne zázemie, kde dotyčná osoba žila a všetko bude v poriadku. No pri psychologických testoch zistí sa, že osoba odmietla štandard morálky a je vedome rozhodnutá konať nemorálne a poškodzovať iných. Teda konala vedome a nemožno hovoriť o nevedomí. No inej osobe v momente nemorálneho konania zlyháva psychika a nevie, čo robí. Budeme hovoriť, že konanie vyviera z nevedomia a je treba zahájiť psychiatrickú liečbu. Dotyčná osoba koná nevedome. V tele bežnej osoby, ktorá sa nezaoberá meditáciou, je veľa oblastí nevedomia. Ezoterik je v tomto prípade osoba, ktorá preniká do všetkých kútoch svojho tela, aj neurónov. Hovoríme o psychických prienikoch do všetkých oblastí tela, čo má za následok, že v tele ezoterika je málo bielych miest a nevedomá zložka je minimálna. Ezoterik prenikne do každej bunky svojho tela psychicky a odtiaľ aj do vonkajšieho sveta. Ezoterik je osoba, ktorá je extrémne vedomá svojho vnútra, ale aj sveta mikročastíc a kozmického priestoru, kde svojou psychikou preniká. V plnom rozsahu sú nevedomé zvieratá, tie psychicky neprenikajú nikde. Prírodný človek preniká do svojho vnútra čiastočne a dnešný človek má už aspoň 30 % prienik do svojho vnútra. Ezoterik psychicky preniká do 99 % svojho vnútra.

Doplnené 2007-11-08. Nevedomie by sme tu mohli definovať ako procesy vyplývajúce zo zvieracej psychiky uloženej v stene tenkých a hrubých čriev. Ide o brušný mozog s pudom sebazáchovy, rozmnožovacím, teritoriálnym a pudom pre bunky v tele. V hlbšej rovine aj reflexívne konanie. Ako pri zacítení ostrého alebo horúceho predmetu v tesnej blízkosti ľudskej kože. Podvedomie je zase uložené v rovine génov vo vnútri.

Obezita
Ide o problémy ľudského metabolizmu. Na bunkovej úrovni to vyzerá tak, že tukové bunky sú schopné tuk prijímať do seba, ale už nie sú schopné ho pre organizmus vylučovať. U anorektikov je iný problém, nie sú schopní prijať tuk do buniek alebo ho extrémne rýchlo spaľujú. V obezite hrajú dôležitú rolu aj iné faktory ako je nesprávna činnosť mozgového prívesok, ktorý tlačí človeka do stavu hladu. Potom tu hrá dôležitú úlohu aj veľkosť a aktivita brušného vaku. Napríklad pri najedení sa extrémne prisunie krv do oblasti žalúdka, vytrávi príliš rýchlo a znova je tu hlad. Tak isto je problém efektívnosti trávenia v tenkých a hrubých črevách. Napríklad diétami sa metabolizmus zefektívňuje a spracuje do zbytku všetko, čo človek zje. Problémom môže byť pozmenená biochemická činnosť pankreasu, pečene a svalov tela. Tak isto je problém prebytok jedla a nedostatok celodenného pohybu. Môžu nastúpiť psychické problémy bulimikov, ktorí však nemajú odvahu a chuť niečo vyvrátiť, ale chuť na jedlo je extrémna. Osoba, ktorá je obézna, má jedinú šancu a to jesť princípom oddelenej stravy od seba. Jednu hodinu chlieb, druhú hodinu salám, ďalšiu hodinu jogurt. Koncentruje sa v strede hlavy na mozgový prívesok a keď pocíti hlad, tak si sadne a túžbu na jedenie zvládne. Pri najedení sa snaží ezoterik sadnúť si a nepustiť do žalúdka krv. Ide o to, aby spomalil trávenie. Treba si nasugerovať, že má iba polovicu žalúdka. Pokiaľ niekoho chytí stav nenajedenia a musí jesť, tak iba jeden druh, napríklad suché koláče a zje, koľko vládze. Prípadne žuje stravu a potom ju nepreglgne, ale vypľuje. Tlstý človek si neustále predstavuje, že je omnoho väčší, širší ako v skutočnosti, aby sa nekoncentroval do stredu tela, ale okolo seba. Chuť na jedlo pomáha prekonať prezeranie obrázkov magnetov a ukladanie magnetických pásov, čo sú gumené pásy, v ktorých je magnetický prach. Nikdy neklásť na telo magnety alebo sa oblievať magnetickou vodou, pretože hrozí devastácia tukových buniek. Niektorí obézni ľudia začnú držať diétu a schudnú. Potom už prestanú držať diétu, ale keď začnú naberať kilá, musia začať hneď diétovať a nedovoliť nabratie kíl naspäť. Čo je častá dietologická chyba. Metabolizmus sa neupravil.

Ochrnutie
Ide o špecifický stav človeka, pri ktorom nedokáže ovládať určitú časť svojho tela. Pokiaľ sa v určitom rozsahu poškodí miecha, tak dotyčná osoba nemôže chodiť a na pohyb používa barle alebo vozíček. Niektorí jedinci silou vôle a vytrvalým cvičením presunú niektoré koordináty pohybu na iné neurónové oblasti ľudského tela ako ganglie. Je možné uzdravenie alebo obnova neurónov v mieche, pokiaľ sa vytvoria určité vhodné genetické mutácie priamo v neurónoch miechy alebo v iných oblastiach tela. Hovoríme o spontánnom vyliečení. Ezoterik v mieche cvičí sugeráciu mŕtveho miesta, čo mu otvára jedinečný priestor na ukladanie svojich spomienok. No tento priestor sa zatvorí a otvorí po sugerácii poškodenia miechy. Ochrnutie môže byť lokálne, ale aj celotelové. Jedinec sa nehýbe a pripomína to kómatický stav. Ezoterik sa učí sugeratívne navodiť si stav ochrnutia a odstavenia celého pohybového aparátu. Teraz sa môže hýbať iba jeho myseľ. Prirodzene sa všetko koncentruje do neurónov a tu uložených spomienok na pohyb.

Okostica
Ide o blanovitý útvar na kostiach ľudského tela. Podobné blanovité útvary sú na svaloch, vo vrstvách kože, obaľujú miechu, mozog, stenu žalúdka, blanovitý útvar je aj mechúr. Blanovité útvary hrajú dôležitú rolu pri hraničných stavoch organizmu. Organizmus napadli vírusy alebo zhubné bunky. Môže spontánne prísť ku genetickým zmenám blanovitých útvarov a záchrane organizmu.

Osteopatia
Sem zahŕňame pohybové návyky a pohybové vzorce, ktoré sa človek naučí počas života. Je dobré, pokiaľ sa človek stane zručný v oblasti jemnej motoriky prstov pri určitých činnostiach ako modelárstvo, vyrezávanie, kreslenie a podobne. Potom je tu pohybová aktivita celého tela ako je chôdza, beh, cvičenia. Aj tu je dobré zvládnuť pohyb športovca a podobne. Osteopatia si všíma, či pohyb vychádza a začína v kĺbových spojoch rúk a nôh alebo vychádza zo stredu svalov okolo kĺbov. Tak isto si osteopat všíma, aké ma človek držanie tela. Pre ezoterika je dôležité zvládnuť hlavne mentálne uverenie, že sa pohybuje tým, že aktivizuje a deaktivizuje nervové zakončenia vo svaloch. Ezoterik sa musí v prírodnom vedomí naučiť koncentrovať pomocou predstáv pohybu prstov a tela a nie vedomou koncentráciou.

Pridaj komentár