Svet mytológie prírodného človeka.
Musíme si rozumovo uvedomiť, že človek tejto doby od 50 000 rokov pred naším letopočtom už začína myslieť a vytvárať si určité rozumové predstavy o svete, aj keď sú plné rôznych mýtických duchov. Všetko sa skorej podobá na svet rozprávok pre dnešné deti do 8 rokov. Na tú dobu je to vlastne prvá snaha vysvetliť si fungovanie sveta rozumovým spôsobom. Mytológiu tohto obdobia si treba uctiť a rešpektovať ju ako prvý pokus o to, ako vnímať svet a jeho fungovanie. Na tú dobu najhlbšia pravda o svete v podaní prírodného človeka. Z tohto obdobia prírodného človeka sú pre nás hodnotné anjelské sféry tých šamanov, ktorí mali veľkú detskú žľazu a robili s rôznymi objektmi rituály bez toho, aby do toho zanášali svoje túžby a želania. No my sa na tento svet šamanov pozeráme cez optiku vedeckého bádania a to je už modernejší a hlbší pohľad. A na to všetko cvičíme sugeratívne stigma rany.

Svet človeka nábožensky mysliaceho.
Tak isto si uvedomujeme obdobie od 20 000 rokov pred naším letopočtom, kde už vznikajú veľké zoskupenia obyvateľov, napríklad Egypta. Aj tu si začína človek tejto doby vysvetľovať fungovanie sveta už na základe nie mytologických predstáv, ale predstáv náboženských a ešte viacej získavajú ľudské kontúry a civilizačné prvky. Náboženstvo sa viac stáva prostriedkom pre vzdelávanie, výchovu a riadenie spoločnosti. Systém náboženského vnímania je viac zorientovaný na to, aby sme sa chovali ako bohovia. Mytologické obdobie prírodných ľudí je viac o stotožnení sa s prírodnými božstvami. Toto obdobie je viac stavané na viere v silu božstiev a prenos ich schopností na človeka. No viera je iba predstupeň vedeckého vnímania sveta, ktoré príde do popredia až v roku 1000 nášho letopočtu. Spájame to s Gréckom a Aristotelom, ktorý trvá na tom, že treba bádať, overovať a dokazovať. Toto obdobie viery, ktorá nepochybuje a neskúma, je tiež pre ezoterika zaujímavé, pretože pozornosť vtedajšieho človeka je zameraná nie do sveta mŕtvych, ale do záznamov o živote ľudí a zvierat, ktoré sa ukladá do magmatických polí Zeme, ale aj iných planét, súhvezdí a galaxií. Tento odklon od sveta mŕtvych ľudských spomienok dovoľuje lepšie napredovanie, vedie k človeku a jeho zdokonaleniu v hromadnom meradle. Pre ezoterika je zaujímavé práve zorientovanie náboženstva do vešteckých výkonov v magmatických záznamoch. Tu ezoterik navodzuje stav náboženskej viery a symbolického náboženského obrazu, ktorý v ňom vyvoláva extatický stav splynutia s týmto symbolom, čo vlastne dovoľuje výborné čítanie a prenikanie do magma zápisov za predpokladu, že sugeratívne presunieme hormonálne žľazy do svalov a na to všetko cvičíme sugeratívne stigma rany.

Svet človeka mysliaceho vedecky.
No ezoterické úsilie je zamerané viacej na to, aby sme dejiny ezoteriky duchovna vysvetlili na základe vedeckých postupov a princípov. Zase tu ide o hlbšie preniknutie do duchovných záležitostí. Tento proces sa týka celej histórie ľudského rodu a musí zahŕňať aj obdobia náboženskej etapy ľudstva. Tak, ako si vážime a ctíme mytologickú rovinu vnímania sveta, to isté robíme aj voči náboženskému vnímaniu sveta. A vlastne sa usilujeme o aktualizáciu pohľadu na duchovné záležitosti. Veríme, že prinesú jasnejší pohľad do duchovna. A tak isto to zase po nejakom čase spravia iné duchovne ladené osobnosti. Aj terajší vedecký prístup je iba ďalším stupienkom na ceste k hlbšiemu poznania duchovna. Plne rešpektujeme tých, ktorí stoja na mytologickom alebo náboženskom výklade duchovna a sveta ako takého. A takýto prístup budeme očakávať aj od tých, ktorí prídu po nás. A na to všetko cvičíme sugeratívne stigma rany.

Mozoček vedomie a princíp všemohúcnosti, všade prítomnosti, nesmrteľnosti, princíp všetko vediace.
Na ceste k hlbším duchovným pravdám sme narazili aj na také duchovné osoby, ktoré sú uložené v mozočku a svet vnímajú na základe znakov. Prírodný šaman tohto druhu vysvetľuje na základe mytologických znakových piktogramov. Človek náboženského obdobia v mozočku si svet vysvetľuje na základe náboženských piktogramov a vynálezom písma má možnosť aj znakovou abecedou zachytiť túto dobu a toto náboženské snaženie, čo bohužiaľ nemal možnosť spraviť prírodný človek. Mozoček je jedinečný systém, ktorý dovoľuje vnímať neuveriteľné množstvo priestoru a objektov. Naozaj by sme mohli mozoček nazvať ako to, čo spája všetko, všade a na veky, pokiaľ do tohto princípu zahrnieme aj svet mŕtvych spomienok organickej hmoty nekonečného kozmu. Aj v náboženskej rovine sa dá mozoček použiť na kontakt so všetkým v magma poliach Zeme a iných planét. Tak isto mozoček možno použiť ako kontakt so všetkým vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty celej histórie kozmu. A na to všetko cvičíme sugeratívne stigma rany.

Anjelské sféry šamanské, biela línia stigmatikov.
Toto je dedičstvo prírodných ľudí, ktorí v sebe, a to iba niektorí, vytvorili anjelské sféry šamanov. Po smrti týchto jedincov sa anjelské sféry odpojili, zostali vo svete mŕtvych a dodnes aktívne zasahujú do sveta živých. Pre nás je zaujímavá biela anjelská línia, týmto fenoménom si nalaďovať neurónové oblasti a počúvať anjelské sféry, ako a čo máme robiť a potom to robiť bez nich vlastnou silou vôle. Nie spoločne, lebo je tu risk, že po smrti sa spomienky z nás spojené s anjelskými sférami stratia v anjelských poliach sveta mŕtvych. A na to si treba dať pozor. A na to všetko cvičíme sugeratívne stigma rany.

Kozmické inteligencie stigma.
Tak isto je tu ďalší fenomén a to prepojenie svojej mysle ako fotograf, turista v sne. Cez sugeráciu klinickej smrti kontaktujeme tieto záznamy spomienok mŕtvej organickej hmoty na živých ľudí. Nalaďujeme sa na tých jedincov histórie ľudstva, ktorí mali kontakt, pri ktorom si robili zámerne na tele stigmy. Nechávame všetko na seba pôsobiť a hlavne do oblasti neurónov, a potom si necháme poradiť, ako máme tento druh stigmy robiť. Potom všetko robíme sami bez účasti spomienok kozmickej inteligencie vo svete mŕtvych. A na to všetko cvičíme sugeratívne stigma rany.

Stigma ako chorobný stav.
Najviac stigmatikov v histórii ľudstva trpelo chorobnými stavmi a rany po tele boli spôsobené vnútornými poškodeniami, ktoré bránili tomu, aby sa rany na tele zhojili. Prípadne sa rany objavovali a znovu strácali. To nič nemení na tom, že tieto stavy sú pre duchovnú oblasť jedinečné. No v dnešnej dobe ich nahradíme sugeráciou, teda uverením a nespochybňovaním, že ich na tele alebo v tele skutočne máme. Sugerácia je technika náhrady skutočných stigiem a vedie k tým istým stavom, ako keby boli stigmy ako chorobný stav.

Stigma ako zámerné ubližovanie.
V histórii ľudstva nachádzame menej, ale predsa zámerné tvorenie stigiem či už každodenným bičovaním, alebo narezávaním. V niektorých prípadoch ide o masochistické sklony, ale niektoré prípady iba kopírujú stavy patologických stigmatikov. Aj v tomto prípade novodobí ezoterici využívajú sugeratívne vytváranie stigiem a dodržujú zásadu, že meditácia a duchovná cesta nesmú ničiť zdravie a psychiku človeka. Všetko sa musí diať tak, aby to osudu prospievalo.

Stigma ako sugeratívny stav.
Moderný ezoterik využíva hlavne techniku koncentrácie do oblasti kože alebo vnútorných orgánov. A k tomu pridáva sugeratívne uverenie, že na určitých miestach tela má stigmy. Prevažne si spomenie na rady, ktoré počas života mal. Potom sa na dané miesto stigmy koncentruje a vytvára rôzne tvary stigiem podľa toho, na ktorú oblasť duchovna medituje. Sugeratívne stigmy dovoľujú robiť okolo tela ucelený aurický obal. Napĺňať ho spomienkami zo svojho tela. Všetky vzniknuté pocity sa tlačia cez kostný systém a potom do aury okolo meditujúceho.

Stigma anjelov šamanov.
V tomto prípade si ezoterik nahodí do 7. oblastí výskytu neurónov anjelské sféry prírodných šamanov. Pre celkovú úspešnosť používa bielu anjelskú líniu. V 7. oblastiach sa neuróny vhodne naladia na komunikáciu s odtlačkom anjelských sfér a veštecky sa zisťuje, ako by to chceli anjelské sféry stigmatických prírodných šamanov robiť. Po zistení to robí sám bez účasti anjelských sfér. Môže to robiť aj s anjelskými sférami, ale vtedy si musí byť vedomý toho, že všetko, čo robil s anjelskými sférami spoločne, po smrti odchádza do anjelských sfér šamanov umiestnených vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty kozmu.

Stigma kozmos inteligencie.
V tomto prípade sa vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty vyhľadá tá kozmická inteligencia, ktorá praktizovala so živými ľuďmi stigma zraňovanie. Nahodí sa kozmické vedomie a to je uložiť všetky spomienky o sebe a kozmickom priestore okolo seba a k tomu sugerácia stavu klinickej smrti. To dovoľuje ľudskej psychike preniknúť kdekoľvek v kozme k tomu záznamu mŕtvych spomienok kozmickej inteligencie. Zase naladenie neurónov a potom veštecké tušenie, ako a kde robiť na tele stigmatické útvary. Znovu sú tu možné dva prístupy, všetko robíte sami alebo za účasti mŕtvych spomienok a vtedy po smrti všetko, čo ste robili spolu, ide do oblasti tejto kozmickej inteligencie vo svete mŕtvych.

Stigma tranzová.
V tomto prípade máte k stigmám doslova jogínsky prístup. Sústreďujete sa iba na danú stigmu a v určitom vhodnom rytme znovu a znovu stigmu obnovujete. Po čase tak robíte na všetky stigmy. Ide o techniky, ktoré spadajú do pravekej ezoteriky, ktorá stojí na prepnutí psychiky do stavu tranzu a stotožnenia.

Stigma magická.
V tomto prípade smerujeme k stigmatikom prírodných šamanov, ktorí pre koncentráciu používali určitý druh pohybu. Sugeratívne vytvárate na tele stigmu, ale v tomto prípade je dôležitejší pohyb ruky so sugeratívnym nožom a nie samotná stigma. Chcete dosiahnuť koncentráciu na seba alebo niektorý orgán a na telo robíte stigmu magického znaku. Tento princíp použijete pri všetkom. Je to oblasť prírodných stigmatikov.

Stigma mozočková.
Ide o špeciálny fenomén stigmatikov, ktorí sú psychicky usadení v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zrakovým centrom. Mozoček má veľkosť približne tenisovej loptičky. Tento systém sa použije pri množstve stigiem, ktoré už nedokáže bežná ľudská myseľ zachytiť. Pri menšom množstve sugeratívnych stigiem ho nemá zmysel používať. Princíp fungovania mozočku je v tom, že dokáže skenovať skoro všetky bunky tela, ich procesy a uvádzať ich do vhodného súladu. Meditačne možno nasmerovať mozoček aj do vonkajšieho sveta okolo meditujúceho. V mozočku sa musí pri jeho činnosti odohrať množstvo operácií a preto musí pracovať v znakoch. A to využijeme na to, aby sme si po tele vytvárali presne tie znaky, ktoré mozoček produkuje. Znaky zisťujeme veštecky alebo ich realizuje mozoček a potom sa do takýchto sugeratívnych stigiem aj vedome koncentrujeme.

Do stigiem vložená duchovná cesta 7 neurónových oblastí.
V tomto prípade si prechádzame všetky možnosti duchovnej cesty, ktoré sú viazané na 7 neurónových oblastí. Uvedomujeme si, že bežne sú ľudia psychicky usadení iba v jednej neurónovej oblasti a usadenie v 7. neurónových oblastiach vyžaduje meditačný tréning a množstvo zasvätení, ktorými ezoterik získava skúsenosti iných ezoterikov histórie ľudstva. Teda všetko, čo sa cvičí a medituje, prechádza stigmatickým systémom.

Stigma a kosti.
Pri sugeráciách sa musia všetky pocity tlačiť cez kostný systém a potom do aurických obalov okolo meditujúceho. Takýto proces beží vo všetkých stigmatikoch. Pri sugeratívne tvorených stigmách sa vytvára okolo meditujúceho aurický obal kompletne okolo celého tela. Pri stigmatikoch, ktorých stigmy sú výsledkom chorobných procesov, je aurický obal iba v malom priestore okolo tela a nezahŕňa celý povrch tela.

Stigma a kultová stavba.
Je to jedinečný fenomén, kde svoje telo považujete za kultovú stavbu. Stigma rany sugeratívne robíte so zámerom spraviť zo seba kultovú stavbu, a tak sa prepojiť na niektoré informačné polia vo svete mŕtvych, na magma záznamy o ľuďoch a zvieratách. Ide o aktívnejšie prepojenie a potom zrušenie prepojenia. Existovali aj znetvorení a poskrúcaní stigmatici, ktorí fungovali ako kultová a stavba a boli trvalo premostení do určitých iných dimenzií okolo sveta živých.

Reinkarnačné ambície a svet mŕtvych.
No pre ezoterika, ktorého ambície idú prevažne do sveta mŕtvych, je nácvik stigma stavov mimoriadne dôležitý. Hlavne pre to, že spomienky, ktoré sú uložené v neurónoch, sa po smrti bežného jedinca rozpadajú na množstvo častí a vo svete mŕtvych sú roztratené, alebo sa stavajú súčasťou iných spomienok a to prevažne jedincov, ktorí mali v živote na tele stigmy. Stigmy vo svete mŕtvych zabezpečujú to, že spomienky uložené v 7. neurónových oblastiach zostanú vcelku, sú dobre chránené a programované k určitej aktivite. Stigmy magické prírodných šamanov vytvárajú nedobytné pevnosti. A keď všetko obalíte spomienkami z magma záznamov Zeme a iných planét, tak to je už nepreniknuteľná reinkarnačná pevnosť. K tomu kontakty s kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych dávajú všetkému dokonalosť.

Pridaj komentár