Venujeme sa ezoterike dvojníkov, čo je vrcholový systém ezoteriky, ktorý sa už nedá robiť klasickými metódami. Na túto úroveň už treba používať jedinečný úkaz, ktorý vyviera z patologického stavu psychiky pri poškodení epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského tela.

Bolo vlastne jediným šťastím, že sa v histórii objavil prvolezec a to František Bardon, ktorý vlastne zahájil ezoteriku dvojníkov, bol si plne vedomý tohto fenoménu a využil ho pre duchovnú oblasť. Každý ezoterik, ktorý chce niečo znamenať v ezoterike na svetovej úrovni, by mal začínať systémom F. Bardona. Možno konštatovať, že pokračujeme v šľapajach tohto ezoterického velikána, ale nie je to bezduché prebratie systému. Išlo v prvom rade voľne sa týmto systémom inšpirovať, a tak byť pod vplyvom dvojníkom trvale a hlavne v prvých fázach tvorenia modernej ezoteriky. Až po 15. rokoch možno konštatovať, že bolo prezieravé ísť práve týmto smerom. Vlastne ezoterik na začiatku duchovnej cesty nemal ani moc na výber, lebo jedine F. B. zanechal za sebou prvú učebnicu ezoteriky. A vlastne inú ani nepoznáme. A hneď je v nej popísaná vrcholová ezoterika. Teda ideálne dielo na inšpirácie a určenie vrcholového cieľa pre každého ezoterika. Mohli by sme tomuto dielu kde čo vyčítať, ale tak to je vždy, keď sa objaví niečo nové a jedinečné. Možno nám niektorí budú zazlievať, že nejdeme dogmaticky a ortodoxne v šľapajach F. B. To je pravda a vlastne sme nechceli ani ísť takouto cestou. Nebol záujem stať sa druhým F.B. Tak isto liečiteľ, mystik a mág I. Gellner sa tiež dielom F. B. iba inšpiroval a rozvinul ho do liečiteľských metód a svojbytnej duchovnej ceste.

Naším cieľom bolo napísať učebnicu doslova od bodu nula a touto nulou bol stav osoby, ktorá nemá žiadne mimoriadne schopnosti a o ezoterike počuje prvýkrát. Verím, že sa nám to podarilo. Teda chceli sme prejsť duchovnou ezoterikou od prvej triedy a postúpiť až na úroveň triedy najvyššej, ktorú dosahoval F. B. Zároveň sme si stanovili za cieľ doslova upratať celú oblasť ezoteriky a duchovna. Dať ezoterike to najlepšie z dnešnej doby a sprístupniť ju širokej verejnosti. Samozrejme za predpokladu, že dotyčné osoby nebudú brať ezoteriku ako relax a príležitostnú zábavu. Záujemca o ezoteriku musí pochopiť, že keď chce seriózne robiť ezoteriku, je potrebné nastúpiť doslova do školy, ako ju pozná zo života. Ten, kto by chcel začať pracovať v oblasti ezoteriky a cíti v sebe potrebu ezoteriku žiť ako svoje poslanie, sa musí naučiť v prvom rade teoretické základy ezoteriky. Tak ako sa F. B. podarilo vytvoriť prvú učebnicu ezoteriky, nám sa podarilo položiť základy internetovej ezoterickej školy. Je to vlastne prvá internetová inštitúcia v histórii ezoteriky. Má zbudované seriózne teoretické základy, podelila ezoteriku do najdôležitejších oblastí, ako keby vytvorila ezoterické učebné odbory. Prepracovali sa systémy cvičení a postupov tak, aby nepoškodzovali zdravie a psychiku ezoterika. Dali sme prednosť ísť na duchovnej ceste podľa všeobecne odskúšaných metodických pokynov. Terajšia ezoterika na rozdiel do F.B. sa venuje hlboko základom medicíny, alternatívnej medicíny, liečiteľstva a samoliečby. Tak isto v sebe obsahuje rozpracované základy psychiatrických, psychologických, sexuologických a terapeutických postupov. Terajšia ezoterika prepracovala dôkladne systém rozvoja mimozmyslových schopností a to hlavne líniu vešteckých výkonov. Terajšia ezoterika využila poznatky medicíny, tak ako medicína použila niekedy poznatky liečiteľov. Teda v niektorých oblastiach vďaka vešteckým technikám dokážeme diagnostikovať to, čo nie je v medicíne možné z dôvodu stupňa terajšieho technologického postupu. Určite sme sa stali aj pre oblasť medicíny inšpirujúcim faktorom vedúcim do budúcnosti.

Tak isto sme do súčasnej ezoteriky vpustili astronómiu ako vedu o kozme. A postupom času sme psychickým prienikom do reálneho kozmu posunuli poznanie kozmu do roviny, ktorá nie je dostupná vedeckému svetu znovu z dôvodu technickej vyspelosti. Psychické prieniky do kozmu v systéme dvojníkov nám umožnili preniknúť do kozmu, kde vlastne ľudská rasa neprenikne nikdy. A tak dnes môžeme byť inšpiratívni pre vedu aj v tejto oblasti, samozrejme v rovine hypotetickej a nepriamych dôkazov. Dnešný ezoterik tohto sveta ezoteriky má iné makety kozmu ako sú v oblasti vedeckej astronómie. A znovu môžu byť inšpiratívne pre vedeckú oblasť.

Ako sme do dnešnej ezoteriky prijali astronómiu a jej vedecké základy, tak isto sme do ezoteriky prijali vedecké poznatky oblasti atómov a častíc. Psychickým prienikom do prvkov, atómov a častíc sa nám podarilo preniknúť ešte ďalej ako dovoľuje kvantová technika a technológia. Znovu sa tento prienik podaril výhradne cez systém dvojníkov. A zase sa tu dostávame do určitého rozporu s tým, čo je ľudstvu známe v oblasti prvkov, atómov a častíc. Hlavne prepojením astronómie a časticovej fyziky sme mohli znovu prekročiť poznatky ľudstva celkovo. Aj pred nami boli už vo svetovej literatúre pokusy o vysvetľovanie sveta a kozmu ako takého prepojením extrémne veľkých a extrémne malých objektov. Dovolím si tvrdiť na základe nepriamych dôkazov, že jedine spojením týchto dvoch vedných odborov možno vytvárať vhodnejšie makety fungovania sveta a kozmu v extréme veľkých vzdialenostiach a extrémne malom priestore častíc.

Táto ezoterická škola je školou všestranne orientovaných ezoterikov, ktorí dali zbohom túžbe po vlastnej osobnej ceste a ceste špecializovanej na jednu oblasť ezoteriky. Ezoterici tejto školy sú intelektuálne a ezotericky všestranné osobnosti. Na rozdiel od vedeckých pracovníkov má ezoterik osobnú skúsenosť vďaka psychickému prieniku do extrémne veľkých vzdialeností od planéty Zem, a tak isto z extrémnych malých prienikov do sveta častíc. Takéto jedinečnosti dovoľujú dnešnému ezoterikovi operovať aj v rovine filozofickej, ktorá je plná zhustených úvah o ideách zmysluplnosti ľudského bytia. Nikto nám nemá ani v tejto oblasti ideí čo vytýkať, že sme nenadväzovali na filozofické osobnosti ľudskej ezoteriky. Má nám čo povedať Aristoteles, Platón, Seneca, Akvinský, Hegel, Lenin a ďalšie osobnosti filozofického sveta.

Táto ezoterická škola tiež spravila poriadok vo vnímaní organického života v kozme. Tu sa samozrejme nedalo opierať o vedecké bádania. Pri psychickom prieniku sme na organický život narazili iba v súhvezdí Barana a v súhvezdí Vlasy Bereniky. Vedecká domnienka, že život musí byť na podobnej planéte ako Zem, je aj podľa nás správna. Ibaže vedci si neuvedomujú vzácnosť takej zhody okolností nájsť podobnú planétu ako je planéta Zem. Predstava, že sa bude nachádzať v každom súhvezdí, je príliš optimistická. V celej našej Galaxii je takýchto miest asi päť. A na tak veľký priestor je to doslova šialene málo. Predstava o tom, že sa raz stretnú dve vyspelé civilizácie organického pôvodu, je naivná. Pokiaľ niekto psychicky preniká do kozmu, tak dobre chápe, aké rozdielne fyzikálne a chemické zákonitostí sú v kozme. A málokto z ľudí si vie predstaviť tie nekonečné vzdialenosti, ktoré nás oddeľujú od najbližšej vyspelej civilizácie. A na dôvažok, pokiaľ má technologicky vyspelá civilizácia v kozme zdravý rozum, tak sa bude snažiť uniknúť za každú cenu z oblasti planét, súhvezdí a galaxií alebo podobných objektov. Technologicky vyspelá organická hmota sa snaží unikať do priestoru, kde niet žiadnych objektov, ktoré by mohli privodiť jej skazu. A vôbec nepomýšľa na stretnutie dvoch organických druhov.

Ako ezoterici sa pomocou dvojníkov usilujeme o to, aby sme psychicky prenikli stále do menšieho priestoru. Celý proces vzniká psychickým prienikom do orgánov, častí a systémov tela. Pokračuje do buniek a ich vnútorných štruktúr, molekulárnych látok, v ktorých sa nachádzajú prvky. Aj sem ezoterik pomocou dvojníkov vytrvalo preniká. Ďalší psychický prienik smeruje do atómov v prvkoch a následne do častíc. Vlastne by sme mali hovoriť o sprostredkovaní prieniku do prvkov, atómov a v nich častíc. Teda dvojníci sprostredkujú ezoterikovi informácie o tomto svete. Ľudská myseľ a jej psychika nie je schopná prenikať do tak malých objektov priamo a musí si pre tento účel vytvoriť systém dvojníka. Teda využiť patológie epitelových buniek, ktoré prenikajú na úroveň častíc, a tak vytvárajú fenomén dvojníka. Neustále sa usilujeme prenikať do stále menších a menších objektov. No už pri prieniku z atómov do častíc bolo zrejmé, že tento svet nie je až tak bohatý na rôzne vlastnosti, či už chemické, fyzikálne, alebo biologické. Jasne bolo cítiť, že svet častíc je, čo sa týka možností, obmedzený na to, že 12 druhov častíc rôznej veľkosti, ktoré si medzi sebou vymieňajú 12 veľkostných možností, menia pozície, tvoria atómy, častice nevznikajú ani nezanikajú, častice sa premiestňujú v atómoch a prvkoch. Častice sa samé nepremiestňujú. Častice sa navzájom z vlastnej vôle neprekrývajú, ale atómy to robia. Častice neprejavujú chemické ani biologické vlastnosti. Predpokladáme, že čím budú objekty menšie, tým menej vlastností budú prejavovať. Ezoterik sa usiluje cez systém dvojníkov prenikať ešte ďalej do menších objektov ako častice. Dvojník nachádza ešte menšie objekty nie v zmysle, že teoreticky zmenšíme v hlave tu najmenšiu časticu z tých dvanástich častíc, kde najmenšia je bodka. Takto to nefunguje. Ešte menšie častice sa nachádzajú medzi dvomi rôznymi časticami z ponuky 12 veľkostí častíc. Tieto extra mini častice sme nazvali medzičastice. Bohužiaľ sú tak mini, že už nemajú skoro žiadne vlastnosti, iba že sú. Vlastne sa v nich nedá nič tvoriť, ukladať a produkovať. Teda ďalšia túžba prenikať cez dvojníkov do ešte menších objektov je z praktického hľadiska nezmyselná. V tak mini objektoch už niet žiadnych možností a produkuje sa odtiaľto iba dokonalé ticho.

Počas samotného zasvätenia sme si na začiatok znovu vysvetlili históriu vzniku dvojníkov a obdobie, keď sme pracovali v ezoterike bez dvojníkov. Respektíve sme boli pod nepriamym vplyvom dvojníkov a to vďaka knižkám F. Bardona. Išlo teda o nepriamy vplyv z čítania a meditovania podľa tohto autora. Samozrejme F. Bardon nebol jediný, ktorý sa usiloval o systém dvojníkov. Boli tu aj iní, ktorí si hľadali cestu k jedinečnosti, výnimočnosti a absolútnej dokonalosti. Išlo hlavne o odkaz uložený v teologických vedách náboženskej európskej tradície. Predpokladáme, že teologický odkaz v sebe skrýva odkaz jedincov, ktorí mali v sebe systém dvojníkov a venovali sa hlavne náboženskej problematike. Je skutočne príjemné, že v značnej časti teológie sa hovorí, rozjíma v duchu systému dvojníkov. Samozrejme ide o systém, v ktorom sa hlavne pracuje iba nepriamo s odkazom tých nábožensky orientovaných jedincov, ktorí niekedy mali živý systém dvojníkov. Toto snaženie sa podobá raným začiatkom modernej ezoterickej praxe, kde je ezoterik pod nepriamym vplyvom dvojníka. Ezoterik prechádza od nepriameho vplyvu dvojníkov do priameho a živého vplyvu dvojníkov. V časti teológie sa trvalo pracuje iba v posilňovaní nepriameho vplyvu dvojníkov a to cez napísaný odkaz osôb, ktoré mali živých dvojníkov a náboženské túžby. V zásade ide o to, aby teologicky ladená osoba pocítila svoju ľudskú úbohosť a cez ňu jedinečnú dokonalosť neznámeho, nepoznaného a všade prítomného. A treba sa pri tomto druhu duchovna vzdať všetkého ľudského a celej civilizácie a k tomu zažiť odriekanie, ponižovanie. Doslova sa vystaviť asketizmu, pohŕdaniu zo strany druhých osôb. Čím menej ľudského ja, čím viac skutočného odriekania, tým väčšia prítomnosť nepriameho vplyvu dvojníka a v ňom prítomnosť jedinečného a geniálneho.

Ezoterik má priamu prítomnosť dvojníka a tá je postavená na nepatologickom základe. Takýto prístup mu dovoľuje pestovať jedinečné, výnimočné, všade prítomné a nesmrteľné bez fyzickej bolesti a poníženia. Stačí, keď sa zrealizuje v mentálnej rovine vlastných predstáv. Teda ponižovanie, degenerovanie, vlastné utrpenie, mrzačenie sa robí v rovine sugeratívneho uverenia tohto stavu. A dvojník 04 alebo 05 môže spieť k jedinečnej dokonalosti.

Počúvanie Bachovej hudby
U jedného meditujúceho člena sme pri mesačnej vešteckej kontrole objavili mimoriadne progresívny postup voči tvorbe a rozvoju dvojníka 04. Išlo o to, že tento ezoterik mal najlepšie výsledky pri realizácii systému dvojníka 04. Samotný ezoterik je telom i dušou vlastne rodený programátor. Pri meditácii s dvojníkom používal nasledovnú techniku: aktivizoval dvojníka 04 a zároveň si sám seba začal predstavovať, ako sa v každej časti tela mení na výkonné technologické zariadenie. Išlo o techniku, pri ktorej si vsugeruje predstavy súčiastok stroja. Tieto predstavy si uloží do tela a neustále si tieto komponenty v tele predstavuje a dolaďuje k reálnemu fungovaniu. Teda buduje technologické zariadenie, ktoré mu pomôže lepšie ovládať seba a svoje telo a odstraňovať bloky voči dvojníkovi. Výsledok je taký, že dvojník 04 môže efektívnejšie pracovať, rýchlejšie a zároveň trvalo sa prepracovávať k dvojníkovi 05. Samozrejme, že nie je tu zo strany ezoterika snaha niečo nariaďovať dvojníkovi 04. Umelo urýchľovať jeho premenu na dvojníka 05. To má výhradne v kompetencii práve dvojník a nie ezoterik. K meditačnej technike premeny na strojné zariadenie tento ezoterik pridáva niečo ako softvér priamo z mozočku. Teda z mozočku presúva do predstáv o technológii aj znaky dvojníkov a to priamo zo spomienok uložených v mozočku. Je samozrejme každému jasné, že mozoček tohto ezoterika bol dostatočne školený cez systém, ktorý rozvinul liečiteľ Gellner. Ide o znaky, ktoré sme našli v dvojníkoch, ktorí zostali v časticovom svete po smrti ich organického stvoriteľa. Teda je tu technológia v tele ezoterika a do toho vložené znaky dvojníkov v zmysle softvérového programu. Teda systém znakov a príkazov, ako má celé technologické zariadenie fungovať v tele ezoterika. Ezoterik lepšie ovláda svoje telo aj svoju psychiku a lepšie upravuje seba, aby dvojník 04 fungoval čo najprogresívnejšie. Potom sme si všimli, že tento ezoterik do tela dostáva ďalšie predstavy a to sú predstavy organov v sakrálnych stavbách (ide o dlhé kovové píšťaly a organovú hudbu). Tento fenomén dáva dvojníkovi 04 mimoriadnu dynamiku pri jeho aktivitách a rozvoji. A tento ezoterik počas celej meditácie nerobí nič iné, iba dolaďuje svoje predstavy o technike, softvéri a zvukoch z kovových píšťal hudobného organu. Nejde tu ani o hudbu a jej počúvanie, ale skorej o tie vhodné a správne zvuky vyberané zo spomienok.

Dvojník 05 a čo nás bude v jeho prípade čakať
Máme za sebou dvojníka 01, 02, 03 a teraz realizujeme dvojníka 04. Tento dvojník bude postupne naberať svoju dynamiku a vnútorne sa meniť. Teda ako keby sme tu mali dvojníka 04/1, po určitom množstve meditácií dvojníka 04/ 2 a nakoniec dvojníka 04/ 42. Po tomto vývoji sa dvojník 04 definitívne tak vyvinie a zmení, že nemôžeme hovoriť už z hľadiska kvantity zmien o dvojníkovi 04, ale o novej kvalite dvojníka 05. Označenie dvojník 04 už nevystihuje dosiahnuté zmeny systému dvojníkov. Teda dvojník 05 sa vyznačuje tým, že sa mu podarí vtiahnuť psychiku ezoterika do 12 tvarov častíc v atómoch alebo mimo atómov. Na dôvažok dostane psychiku ezoterika do medzičastíc medzi 12 časticami. Ide vlastne o extrémne malé objekty, sú tak malé, že nedokážu mať už žiadne vlastnosti. Majú iba jednu vlastnosť, že sú. Teda pokiaľ sa ezoterik nachádza v týchto najmenších častiach, tak už nemôže nič. Dvojník 05 môže konečne nerušene operovať bez zásahov ezoterika. Našli sme aj prípady, ktoré sa v chorobných stavoch psychicky prepadli aj do týchto medzičastíc a to je, ako sa hovorí, psychiatria ako sa patrí. No nie, pokiaľ má ezoterik dvojníka 05, ktorý zabezpečuje intelektuálny chod myšlienok a konania ezoterika. Ezoterik si musí dať pozor, aby si dvojníka nepredstavoval ako osobu alebo technologické zariadenie. Skorej je vhodná predstava mraku častíc umiestnených v kozme predstavovanom maketou 12 000 banánov.

Vedomosť sveta a prítomnosť prieniku do sveta. Vedecké vedomie a ezoterické vedomie Základom ezoteriky, ktorú tu prezentuje ezoterik Saša Pueblo je ezoterika, ktorá vychádza z overených vedeckých poznatkov a celú ju vystavia na tejto skúsenosti. K tejto skúsenosti vedy na planéte Zem pridáva vedeckú skúsenosť geneticky a technologicky vyspelejšej organickej hmoty v kozme ako je ľudská rasa. Teda môže posúvať hranice overenej reality UFO do ezoteriky a posilňovať realitu správneho vnímania sveta. No v určitom momente musí vždy ezoterik opustiť zabehané a spoľahlivé chodníčky vedy planéty Zem alebo UFO. Dôvod takéhoto konania je v tom, že ezoterik cez systém dvojníkov preniká tam, kde vedecké zariadenia a vedci už neprenikajú, či už sú to extrémne vzdialenosti v kozme, alebo miniatúrne častice. Ezoterik a jeho systém dvojníkov postupne formujú iné makety a iné zákonitosti fungovania sveta ako takého. Ezoterik ako keby vstúpil na pôdu teológie. No nie v náboženskom zmysle, ale zmysle venovať sa aj tomu, čo je za hranicami vedy a vedeckého vysvetľovania, ako funguje svet. Je zrejmé, že toto poznanie stojí na osobnej skúsenosti ezoterika, psychickom prieniku cez systém dvojníkov za hranice vedeckého bádania kozmu organickou hmotou. Ezoterik vie, že nemá k dispozícii priame dôkazy, ale iba nepriame dôkazy, osobnú skúsenosť a genialitu systému dvojníkov fungujúcu na časticovej úrovni. Ezoterik si je vedomý toho, že na takúto úroveň teológie za hranicami vedeckého poznania potrebuje sformovať svoju psychiku do nového systému fungovania. Veda má technologické zariadenia a ezoterik má školené neuróny ako biologicko-neurónové zariadenie. Teda skorej by sme mohli hovoriť o jedinečnom fenoméne kybernetiky, pochopenia fungovania ľudskej psychiky a jej preškolenie na niečo ako Hubblov teleskop, elektrónkový mikroskop a podobné zariadenia.

Realizácia ideí dokonalosti, jedinečnosti a výnimočnosti systému dvojníkov
Ide vlastne o teologickú oblasť, ktorá ide za hranice vedy, vedeckého bádania na planéte Zem, ale aj za hranice vedeckého bádania organickej hmoty v kozme (UFO). Teda k tomuto postoju vedie práve túžba po niečom dokonalejšom, jedinečnejšom, výnimočnom, geniálnom, nesmrteľnejšom, niečom vše múdrom a podobne. Teda niečo za hranicami bežného, fungujúceho, zisteného a praktizovaného. Niečo ako dosahovať úroveň zázraku. Samozrejme, že človek alebo organická hmota sa môžu postupne približovať k niečomu novšiemu, lepšiemu a dokonalejšiemu. No ezoterik má k dispozícii systém dvojníkov a môže k ideálu niečoho jedinečného a dokonalého napredovať inak ako bežný organický jedinec. Ezoterik má vďaka systému dvojníkov potenciál dosahovať hlavne jedinečnosť nesmrteľnosti v zmysle uloženia spomienok ezoterika na večné časy do oblastí častíc. Doteraz organická hmota mohla ukladať informácie o sebe iba do sveta mŕtvych spomienok. No tento systém bežiaci na povrchu atómov nemá potenciál byť na večnosť a extrémne zmeny v kozme môžu tento systém zdevastovať a nakoniec zlikvidovať. No spomienky uložené v systéme dvojníka idú na úrovni častíc a tento systém nemôže zlikvidovať žiadna kozmická sila. Častice si menia iba veľkosti a pozície. Nemajú potenciál vznikať a zanikať. Jedinečné je, že dvojník prevedie operovanie psychiky človeka do obrovských priestorov kozmu. Jedinečnosť je aj v možnosti naberať do pamäte ezoterika nekonečné množstvá informácií a ezoterik s nimi môže trvalo operovať cez systém dvojníka. Systém dvojníka umožňuje prekračovať klasické poznatky o fungovaní kozmu a jeho zákonitostí. Teda ezoterik pod vplyvom dvojníkov má iný pohľad na kozmos a princípy jeho fungovania. Systém dvojníkov je schopný pri trvalých túžbach ezoterika posúvať poznanie za bežne zaužívané praktiky v rôznych oblastiach fungovania organickej hmoty v kozme. To, čo dvojníci nemôžu, je zmeniť chod gigantických objektov v kozme. Museli by pre tento účel vytvoriť klasickú ľudskú technológiu.

Preberanie teologických vied do ezoteriky
Pokiaľ ezoterik vo svojom vývoji a vývoji dvojníkov postúpi na úroveň dvojníka 04 a 05, môže začať intenzívne praktizovať základy teologických vied z náboženských systémov. Ezoterik tým, že má aktívny systém dvojníkov, nemusí zostať na najnižšej úrovni systému dvojníkov a svoju duchovnú cestu zdokonaľovať iba z odkazu tých, ktorí mali reálnych dvojníkov. Teda pokiaľ nemá osoba pri sebe aktívneho dvojníka, tak svoj duchovný rozvoj je pod nepriamym pôsobením všetkého, čo po sebe zanechali osoby, ktoré mali dvojníkov a to hlavne z dôvodu patologického poškodenia epitelových buniek v tele. V tejto rovine nepriameho vplyvu je možno duchovný rast napĺňať práve cez uctievanie, velebenie a zbožšťovanie tohto odkazu. Ezoterik má aktívneho dvojníka vytvoreného špeciálnym systémom bez patológie. Teda otvoril si tento systém aktívnou meditáciou a to cez kolektívne vedomie systému dvojníkov uložených v neurónoch miechy, psychickým prienikom k dvojníkom uloženým na časticiach v kozme. Tak isto psychickým kontaktovaním živej organickej hmoty, ktorá má aktívny systém dvojníkov. Ezoterik sa vráti do teologických vied a inšpiruje sa všetkým, čo dovolí ďalší rozvoj dvojníkov a ich schopnosti tvoriť niečo výnimočné a jedinečné. Ezoterik si dáva pozor, aby systém dvojníkov svojím želaním nepodriadil svojim ľudským túžbam, ale spravil všetko pre to, aby systém dvojníkov použil na ich samotný rozvoj. Nie tendencia, aby systém dvojníkov dopomáhal k ľudskej dokonalosti, ale dokonalosti dvojníkov.

Organická hmota v kozme a jej izolovanosť
Systém dvojníkov umožňuje kontakt s organickou hmotou v kozme a tiež si treba hlboko uvedomiť izolovanosť organickej hmoty v kozme z dôvodu extrémne neprekonateľných vzdialeností medzi organickou hmotou. Tieto vzdialenosti sú prirodzené, ale vytvorené aj tým, že podobné podmienky na planéte Zem, ktoré by boli vhodné na vznik života, sa nájdu iba zriedkavo a výnimočne. A tak isto podmienky na vznik organického života v kozme zanikajú a vznikajú. Jednoducho nie sú trváce. Prekonať prirodzenú izoláciu organickej hmoty v kozme nie je možné klasickou technikou, ale iba technológiou prerobiť psychiku organického života na takýto kontakt cez systém dvojníkov.

Svet mŕtvych spomienok a jeho izolovanosť
Vieme z osobnej skúsenosti ezoterikov, že po smrti ktorejkoľvek organickej hmoty v kozme sa uchovajú spomienky vo svete mŕtvych spomienok na úrovni atómov. No nieto spomienky podliehajú existencii nášho kozmu. Pokiaľ sa kozmos zásadne znení, príde k zničeniu týchto spomienok organickej hmoty vo svete mŕtvych spomienok.

Svet dvojníkov ako pozostatok organickej hmoty a jej izolovanosť, nehybnosť a neaktuálnosť
Na základe fungovania dvojníkov vieme, že to, čo je na večnosť trvalé po existencii organického života v kozme, sú práve dvojníci, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa. A po smrti organickej hmoty, ktorá ich stvorila, sa spomienky ezoterika uložia na úrovni častíc a nezničí ich žiadny zánik čohokoľvek v kozme. Systém dvojníkov teda sám v sebe nesie princíp večného trvania niečoho. V tomto prípade sú to spomienky ezoterika, ktorý mal dvojníka. Tak isto dvojník v sebe nesie potenciál nielen skladu spomienok na večnosť, ale aj možnosť neustálej aktivity aj po smrti organického stvoriteľa dvojníka. Teda systém dvojníkov má za určitých okolností potenciál večnej aktivity, večného zberu informácií, večného šírenia sa priestorom, večného aktualizovania spomienok. A pokiaľ bude mať systém dvojníkov rozvinutý aj potenciál dávať všetky informácie do znakovej podoby, tak je tu fenomén poskytovania informácií o zákonitostiach sveta ako takého.

Požadujeme po dvojníkoch všetko pre človeka, všetko pre jedného bohočloveka, všetko pre jedinečnosť dvojníka
Ezoterik sa počas svojej vrcholovej ezoteriky stretáva s niekoľkými možnosťami, ako nakladať s dvojníkmi. V náboženských systémoch je to využiť systém dvojníkov pre prežitie organickej hmoty v danej oblasti kozmu. Potom je tu možnosť premostiť svoje spomienky so systémom dvojníkov a uložiť ich do dvojníka, čo je systém znásilnenia dvojníka pre vlastné sebecké ciele a dosiahnuť pre seba uloženie do častíc na večnosť. Potom je tu systém spraviť všetko pre to, aby dvojník rozvinul svoje schopnosti sám pre seba a iba pre seba. Ezoterik sa stáva iba súčasťou systému dvojníka a nemá voči nemu žiadne požiadavky osobného rázu. Všetky túžby ezoterika vedú k dokonalosti dvojníka a nie ezoterika.

Dôraz na ON dvojník a nie JA ezoterik
Toto je rozhodujúci fenomén, ktorý dovoľuje neustále zdokonaľovať hlavne systém dvojníka a nie samotného ezoterika. No na takto realizovaný systém dvojníkov treba mať mimoriadne zvládnuté ego, strach zo smrti a túžbu uchovať sa aspoň ako informácia na večnosť.

Dvojník 05 ma usadil do medzičastíc, aby sa mohol naplno realizovať
Aby mohol dvojník jedinečne fungovať v systéme častíc, musí sa usadiť ešte hlbšie ako v systéme 12 druhov častíc. Treba, aby sa usadil v extrémne malých medzičasticiach, ktoré sú už tak malé, že nemôžu vykazovať žiadne vlastnosti. Jednoducho iba sú a to je všetko. Dvojník 05 otvorí cestu ľudskej psychike do medzičastíc. Tu ju izoluje, aby neotravovala pri aktivitách dvojníka, ktoré smerujú k jedinému a to k absolútnej dokonalosti.

Teologický základ poníženia, pokorenia, zhanobenia, opustenia všetkého v mene jedinečného a zázračného. Teologické je to, čo je za hranicami vedy. Teológia ezoterika V zásade platí, že ezoterik spraví čokoľvek, aby sa systém dvojníkov mohol rozvíjať k neustálej dokonalosti. Zároveň spraví všetko, aby systému dvojníkov nebránil k naplneniu tejto idey dokonalosti.

Pridaj komentár