MAGNETICKÁ
Diagnostik si predstaví seba ako diagnostikovanú osobu. Čo najvernejšie a čo najdetailnejšie si predstaví vnútorné orgány a systémy tela diagnostikovanej osoby.Potom silou koncentrácie prechádza jednotlivé orgány a miesta v tele. Pri tejto činnosti zisťuje, kde sú psychoenergie nepriechodné a kde diagnostikovaná osoba tvorí príliš veľké množstvo vnútornej psychoenergie. V týchto oblastiach je možné konštatovať určitý stupeň možného ochorenia.Pri terapiách sa tieto energetické disharmónie odstraňujú. Môžu byť spôsobené fyzickými činiteľmi (dané miesto je choré), alebo psychickými činiteľmi (stav psychiky).

VEŠTECKÁ
Diagnostik si vytvorí čo najvernejšiu predstavu diagnostikovanej osoby pred sebou. Diagnostik niekoľko rokov cvičil predstavu orgánov a systémov tela, predstavu patologických stavov ľudského tela. Postupne si predstavuje jednotlivé orgány a zároveň sa v jeho mysli priraďujú obrázky chorých orgánov k orgánom diagnostikovanej osoby.

POCITOVÁ
Diagnostik si vytvorí predstavu diagnostikovanej osoby vo svojom fyzickom tele a zároveň naladí svoju myseľ na pociťovanie vyžarovanej bolesti v imaginárnom tele chorej osoby. Stupeň bolesti určuje vážnosť ochorenia. Pri vážnych stavoch diagnostikovanej osoby diagnostik pociťuje neznesiteľnú bolesť.

AURICKÁ
Diagnostik si vytvorí pred sebou predstavu tela diagnostikovanej osoby a vo svojej predstave obalí telo psychoenergiou. Tento stav mu umožňuje diagnostikovať stav nervových dráh kože a svalstva. Diagnostik niekoľko rokov cvičil imaginárnu predstavu akupunktúrnych bodov a ich názvov.
Výsledkom diagnózy je určenie zablokovaných bodov a ich označenie.

ZMYLSOVÁ
Diagnostik si vytvorí v sebe predstavu zmyslov diagnostikovanej osoby a zisťuje, v ktorej časti tela podnety zo zmyslov končia. V tom orgáne, kde zvukové, zrakové, čuchové, chuťové a hmatové podnety končia, je možné určité štádium ochorenia.

PSYCHÉ
Diagnostik si predstaví imaginárne vytvorenú ruku diagnostikovanej osoby a zároveň sa uvádza do bezenergetického stavu. Diagnostik má pocit, že už nemá žiadne psychoenergie a zdanlivo zomiera. Zároveň si predstavuje jednotlivé časti ruky ako planéty. V takomto stave mysle vidí dôležité obrazy zo života diagnostikovanej osoby.Diagnostik na základe zistených obrazov určuje, o akú psychickú povahu sa jedná ( psychopatickú, epileptickú, hysterickú, schizofrenickú).Pre diagnostika sú dôležité aj obrazy zo živočíšnej časti ľudskej psychiky a schopnosť osoby kontrolovať svoje správanie.Diagnostik vidí aj určité udalosti, ktoré sa majú udiať a upozorňuje diagnostikovanú osobu na možné riziká. Tieto riziká možno úspešne odvrátiť.

PATOGÉNNE ZÓNY
Diagnostik na základe geometrického plánu alebo slovného opisu miesta dokáže v svojej mysli vycítiť vplyv podložia danej oblasti. Určuje vhodnosť alebo nevhodnosť daného miesta na zdravotný stav chorej osoby.

INÉ OSOBY
Diagnostik na základe uvedených mien rôznych osôb určuje, ktorá osoba môže negatívne alebo pozitívne pôsobiť na diagnostikovanú osobu. Niektoré osoby sú schopné odoberať jemnú psychoenergiu iným, prípadne svojím nevedomím narušujú zdravý spánok, alebo celý liečebný proces.

KARMA
Diagnostik sa spojí s historickou pamäťou diagnostikovanej osoby a spätne zisťuje, ktorí predkovia a ich skutky ovplyvňujú myseľ diagnostikovaného. Negatívne skutky našich predkov sa môžu za určitých okolností aktivizovať a brániť cez psychické procesy uzdraveniu.Diagnostik sa spojí s mysľou diagnostikovanej osoby a zisťuje, ktoré udalosti, idey a túžby ovplyvňujú chod mysle diagnostikovaného.

Pridaj komentár