Silvova škola pod vedením Sašu Puebla sa zaoberá technikami na ovládanie ľudskej mysle a ľudského správania. Ďalej sa snaží vysvetľovať Silvovu metódu výhradne logickými prístupmi založenými na poznatkoch psychológie, psychiatrie a poznatkov medicíny. Zároveň všetci adepti Silvovej školy tieto techniky precvičujú či už v skupine, alebo individuálne.

Čo vás viedlo k tomu, že sa zaoberáte Silvovou metódou?
K cvičeniu Silvovej metódy ma viedla skutočnosť, že umožňuje kontrolu človeka nad procesmi, ktoré sa odohrávajú v ľudskom mozgu. Zaujali ma hlavne výsledky Silvovej metódy u ľudí s rôznym stupňom duševných porúch a dobrý účinok na týchto pacientov.

Čo všetko môžete dosiahnuť Silvovou metódou?
Silvovou metódou sa môžu liečiť zdravotné problémy všetkého druhu. Silvovou metódou sa môžu lepšie kontrolovať procesy v samotnej psychike a liečiť duševné poruchy. Silvovou metódou sa získa schopnosť lepšie využiť mozgovú činnosť a tak posilniť intelektuálnu stránku osoby. Uplatnením Silvovej metódy je možné získať aj niektoré neštandardné schopnosti. Silvova metóda natrvalo sprístupňuje mozgové činnosti a človek je neustále pripravený prijímať zmeny a “ ísť s dobou“, teda byť duševne svieži a mladý do hlbokej staroby.

Čo by mal podľa vás vedieť človek, ktorý sa chce zaoberať Silvovou metódou?
Mal by si naštudovať anatomické obrazy mozgu. Mal by vedieť, čo je to šedá kôra, kde sa presne nachádza a ako je členená. Musí si čo najdetailnejšie predstaviť šedú kôru, ako obopína povrch jednotlivých mozgových lalokov. Mal by vedieť základné poznatky o neurónoch a neurónovej sieti v šedej kôre mozgovej. Mal by vedieť, že mozog sa skladá z pravej a ľavej hemisféry, že má predný lalok mozgový a to v pravej a ľavej časti mozgu. V ľavom prednom laloku sa nachádza rozumové centrum (schopnosť myslieť). V prednom mozgovom laloku vpravo sa nachádza esteticko-emocionálne centrum (umelecké myslenie). V prednom mozgu sa nachádza šedá kôra špecializovaná na vnímanie vône. Mal by vedieť, kde má temenný mozog – pravý a ľavý lalok. Nachádzajú sa tu nervové zväzky idúce do celého mozgu. Zospodu temenného mozgu sú bunky šedej kôry na vnímanie chuti. Mal by vedieť, kde má zadný mozog – pravý a ľavý lalok. Na zadnom mozgu sa zospodu nachádza šedá kôra špecializovaná na vnímanie všetkého pohybu. Mal by vedieť, kde sa nachádza spánkový mozog – pravý a ľavý lalok. Tu sa nachádza aj šedá kôra zrakového systému. Na spánkovom mozgu je šedá kôra na vnímanie zvuku. Ďalej je treba vedieť, že máme šedú kôru, bielu hmotu, malý mozog a miechu. Je dôležité vedieť si mozog a jeho časti dokonale predstaviť a predstavu umiestniť na fyzicky existujúci mozog. Ďalej by mal vedieť, že nervový vzruch zo zmyslov na ľavej strane tela prechádza do zmyslových centier šedej kôry mozgovej v pravej hemisfére. Zmysly z pravej časti vedú nervový vzruch do zmyslových centier šedej kôry ľavej hemisféry. Zmysly na ľavej strane tela vnímajú realitu skreslene, zmysly na pravej strane tela vnímajú okolie neskreslene, teda realisticky. U ľavákov je toto vnímanie umiestnené opačným spôsobom. Špeciálny druh cvičení sa robí koncentráciou zmyslov do zubov a miechy, pri ktorom sa chováte iba ako zviera a máte pocity zvieraťa, ktoré sa chová inštinktívne bez vnútorného myslenia. Iba reagujete – beriem to, chcem to, alebo to neberiem a teda to nechcem. Pri tomto stave musí byť pocit, že nemáte prsty na rukách.

Je potrebné mať aj určité základy z psychológie?
Adept Silvovej školy si musí naštudovať ľudské správanie na základe štyroch základných prejavov. Spoznať chovanie sa hysterickej povahy, naučiť sa koncentrovať zmysly do ústnej dutiny, kde je sídlo tejto povahy. Musí spoznať epileptickú povahu, zmysly koncentrovať do ľavého a pravého laloku temenného mozgu, kde je sídlo tejto povahy. Musí spoznať schizofrenickú povahu, naučiť sa koncentrovať do malého mozgu, kde je sídlo tejto povahy. U psychopatickej povahy sa musí naučiť koncentrovať do ľavej a pravej hlasivky, kde je sídlo tejto povahy. Podrobnejšie informácie v Náboženskej škole Sašu Puebla.

Načo je dobré ovládať tieto štyri základné povahy?
Človek zvyčajne prežije život v jednej z týchto pováh. Niekedy výnimočne má otvorené dve povahy. Nenájdete človeka, ktorý by mal otvorené všetky štyri povahy a už vôbec nemáte šancu stretnúť človeka, ktorý tieto povahy aj vedome ovláda. Teda človek môže byť doslova zajatcom tohto psychického stavu. Uvedomením štyroch pováh, ich nacvičovaním a dokonalým ovládaním získava človek určitú duševnú slobodu.

Z toho, čo tu hovoríte, mám pocit, že psychiater, ktorý lieči chorých ľudí, sám nacvičuje na sebe tieto stavy. Stáva sa dobrovoľne duševne chorý a zároveň sa Silvovou metódou lieči?
To je pre adepta Silvovej školy samozrejmosťou. Bohužiaľ, skutočnosť je taká, že pokiaľ človek nedokáže byť alebo nie je duševne chorý, nemá šancu byť geniálny a výnimočný. Len tí jedinci, ktorí sú v hĺbke duše defektní, sú aj geniálni a úspešní. No zároveň sú schopní ovládať túto patológiu a neustále zostávajú ľuďmi a sú schopní s ľudským spoločenstvom komunikovať. Takéto presvedčenie som nadobudol pri skúmaní výtvarného prejavu mentálne postihnutých jedincov a umeleckého štýlu svetových umelcov. Teda to vyzerá asi tak, že adept školy si vedome pestuje a otvára patologické stavy duševne chorých ľudí. Tým sa dostáva ku genialite a mimoriadnym schopnostiam. No zároveň musí cvičiť Silvovu metódu, aby nepodľahol duševnej chorobe a čo najlepšie ju dokázal ovládať. Toto, čo tu hovoríme, je mimoriadne odstrašujúce a šialené. Predtým, než sa toto cvičí, treba sa zbaviť obavy z psychiatrie. Bohužiaľ, takáto je skutočnosť. Keď ľudia s duševnými poruchami cvičia Silvovu metódu, tak sa postupom času dostáva duševná choroba pod kontrolu a objavujú sa mimoriadne schopnosti. Napríklad duševne chorí, ktorí sú na tabletkových liečbach a stav ich psychiky je veľmi zlý, sa Silvovou metódou držia nad vodou a dokážu samostatne fungovať, pokiaľ ju neustále cvičia.

To, čo tvrdíte, je ťažko prijateľné. Možno tu naozaj zohráva strach z psychiatrie svoju úlohu. Čo ešte čaká na adepta Silvovej školy?
Adept sa musí naučiť pracovať s aurickým obalom okolo svojho tela. Pod aurickým obalom rozumieme schopnosť koncentráciou zmyslov držať okolo svojho tela a hlavy psychoenergie svojho tela. Adept má pocit, že sa zväčšil asi o 5 cm. Má pocit, že ho dopichali včely a opuchol. Tento pocit musí vedieť dlhodobo udržať, rýchlo zrušiť a kedykoľvek vytvoriť. Adept sa musí naučiť koncentrovať a uvedomovať si svoje zmysly – zrak, čuch, sluch, hmat a chuť. Mal by poznať a vedieť vizualizovať obrazy z anatómie všetkých zmyslových orgánov.

Silvova metóda hovorí o určitých stavoch vedomia?
Adept Silvovej školy si musí dokázať hypnotickými technikami vytvoriť v aurickom obale okolo tela pocit, že je dieťa. Toto je prvý stav vedomia, keď máte pocit a to v celom mozgu, šedá kôra, biela hmota, malý mozog a miecha je schopná ďalšieho vývoja a je schopná prijímať zmeny. Ďalší hypnotický stav je pocit, že spíte. Toto je v poradí druhý stav, keď je mozog v stave hlbokej regenerácie a adept vo svojej psychike môže lepšie uskutočňovať zmeny. Zároveň naučíte mozog aj počas dňa chodiť do spánkového stavu a tým rýchlejšie regenerovať a znášať stres. Ďalšie stavy môžu byť pocit uvoľnenia, pocit ukľudnenia, pocit sebavedomia, pocit sily vôle a iné. Bližšie informácie v Terapeutickej škole Sašu Puebla.

Silvova metóda tiež používa Alfa, Beta, Gama, Delta a Theta stav?
Adepti Silvovej školy sa po zvládnutí nižších stupňov naučia ovládať aj tieto špeciálne techniky. Pod Alfa stavom rozumieme taký stav, keď v mysli pulzuje iba jeden bod, na ktorý sú koncentrované všetky zmysly a aura, šedá kôra , biela hmota, malý mozog a miecha sú v kľude. Bod pripomína voľne pobehujúceho zajaca. Pod Beta stavom rozumieme taký stav, keď v mysli človeka sú drobné prachové zrniečka zlata. Tieto drobné predstavy sa nachádzajú v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche. Pod Gama stavom rozumieme taký stav, keď máte pocit, že v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a mieche máte liaty betón, ktorý postupne tuhne a vy sa cez betón pohybujete spôsobom malých výbuchov energie. Pod Delta stavom rozumieme taký stav, keď máte pocit, že v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche máte beztiažový stav, v ktorom sa pohybujú rozprávkové bytosti. Pod Theta stavom rozumieme predstavu, keď máte hlavu plnú elektrónok, polovodičov a čipov. Máte pocit, že ste robot.

Priblížte nám stav ovládania aury človeka pomocou Silvovej metódy.
Musím pripomenúť, že klasická Silvova metóda neoperuje z aurického obalu, ktorý adepti školy vytvárajú okolo hlavy. Bežne cvičia Silvovu metódu v šedej kôre. V aure sa musíte naučiť koncentrovať všetkými zmyslami a dokázať tento stav dlhodobo udržať. Tento stav sa podobá pocitom anorektika (extrémna chudosť a nechuť jesť), ktorý má neustále pocit, že je tlstejší a tlstejší. Z tohto energetického aurického obalu sa adept Silvovej školy dokáže koncentrovať pomocou pocitov a obrazov do šedej kôry, bielej hmoty mozgovej, do malého mozgu a do miechy.

Aké cvičenia robí adept Silvovej školy v šedej kôre mozgovej?
Adept sa dokáže koncentrovať všetkými zmyslami buď na celú plochu šedej kôry, alebo jednobodovo iba na jedno miesto do veľkosti zrnka maku. V šedej kôre vizualizuje písmená a abstraktné útvary ako bod, úsečka, priamka. Má neustále pocit, že písmená, slová a abstraktné znaky označujú určité objekty v našej mysli a okolo nás. Šedá kôra na ľavej strane tvorí logické väzby slov a viet. Šedá kôra na pravej strane tvorí iracionálne kombinácie slov a viet. U ľavákov je to naopak.

Aké cvičenia robí adept Silvovej školy v bielej hmote mozgovej?
Adept sa dokáže koncentrovať všetkými zmyslami buď na celú plochu a hmotu bieleho mozgu, alebo jednobodovo iba na jedno miesto do veľkosti zrnka maku. V bielej hmote vizualizuje rôzne obrazy. Môže vizualizovať aj tvary písmen a číslic, ale musí mať stály pocit, že sú to obrázky. Má pocit analfabeta, ktorý nevie, čo to písmeno je. Adept školy tu môže vytvárať dvojrozmerné predstavy, trojrozmerné predstavy, ale aj predstavy šesťrozmerné. Má pocit, že ich vníma zmyslami zo štyroch svetových strán a zároveň zhora a zdola. V ľavej časti bielej hmoty sa tvoria racionálne obrazy. V pravej časti bielej hmoty sa tvoria iracionálne obrazy.

Aké cvičenia robí adept Silvovej školy v malom mozgu?
Robí cvičenia, ktoré súvisia s počítaním. Jedná sa o výšku, šírku, dĺžku, dráhu pohybu, fyzikálny a chemický pohyb. Musí tu byť koncentrácia všetkých zmyslov do malého mozgu, pri ktorej má pocit, že všetko váži, meria atď. Zároveň má pocit, že je matematický analfabet a o matematike a číslach nič nevie. Tento pocit má v pravej časti malého mozgu. V ľavej časti malého mozgu má pocit fenomenálneho matematika. U ľaváka je to samozrejme naopak.

Aké cvičenia robí adept Silvovej školy v mieche?
Koncentruje sa do oblasti miechy, predĺženej miechy v mozgu. Uvedomuje si procesy v organizme, ktoré nedokáže ovládať- spánok, jedenie, vylučovanie, chemické a fyzikálne pohyby v tele. Cieľom adepta je ovládať čo najviac pudových a inštinktívnych prvkov svojej osoby. V pravej časti miechy po celej dĺžke sú uložené iracionálne sa chovajúce pudy. V ľavej časti miechy sú po celej dĺžke uložené racionálne sa chovajúce pudy.

Aké cvičenia robí adept Silvovej školy v zmysloch?
Dokáže sa koncentrovať do každého zmyslu. Rozlišuje senzory vnímania a adekvátne centrá v šedej kôre mozgovej. Uvedomuje si, že zmysly na ľavej strane tela prenášajú vzruch do centier v šedej kôre na pravej strane. Zmysly na pravej strane prenášajú vzruch do centier šedej kôry na ľavej strane. U ľaváka naopak.

Čo ešte musí človek ovládať, aby dokonale zvládol Silvovu metódu?
Adept školy sa musí naučiť koncentráciu do jednotlivých zmyslov. V každom zmysle aktivovať alebo neaktivovať svoju pozornosť. Musí sa naučiť vnímať svoje vnútro zmyslovými centrami v šedej kôre pri vypojení vonkajších senzorov zmyslov ako sú: očné buľvy, končeky prstov, ušné laloky a orgány ucha, jazyk a nos. Bližšie informácie Veštecká škola. Adept musí dokázať prepínať svoju koncentráciu z aury do šedej kôry, do bielej hmoty, do malého mozgu a do miechy. Musí ovládať cvičenia s písmenkami. Hovoríme tu o písmenkových meditáciách. Uvedomuje si veľkosť a sklon písmen, tvary hranaté, oblé, vodorovné, zvislé a šikmé. Ďalej si uvedomuje medzery medzi písmenami. Uvedomuje si písmená v tvare otvorenej nádoby, zatvorenej nádoby alebo prevrátenej nádoby. Uvedomuje si farebnosť písmen. Uvedomuje si, že tlačené a veľké písmená pôsobia v šedej kôre, malé písmená v bielej hmote a číselné znaky v malom mozgu. Adept školy sa naučí koncentrovať zmysly naraz na jeden objekt vo vonkajšom svete mimo jeho vnútro. Naučí sa vnímať vonkajšie objekty ako šesťrozmerné objekty. Vníma ich minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Čo bolo pred tým, než objekt vznikol, v akom stave je a ako sa bude do budúcna meniť.

::::::: SILVOVE TECHNIKY

STAV AURA
Adept školy má pocit, že sa mu hlava aj s krkom zväčšili aspoň o 5 cm. Zároveň má pocit, že hlava sa aj skutočne zväčšila. Vie pomocou zmyslov preniesť koncentráciu na povrch hlavy a udržať aurický obal. Dokáže sa koncentrovať na celú auru ako na motoristickú helmu. Zároveň sa dokáže všetkými zmyslami koncentrovať do jedného vybraného bodu v aure.

STAV ŠEDÁ KÔRA
Adept školy z aurického obalu preniká do šedej kôry. Má pocit prieniku energie z aury do šedej kôry. V aure vizualizuje písmená a slová. Tieto akoby padali do šedej kôry. Adept sa dokáže sústrediť všetkými zmyslami na šedú kôru ako celok. Tiež sa dokáže sústrediť do jedného bodu v šedej kôre a to všetkými zmyslami, zároveň v stave koncentrácie píše určité písmená abecedy.

STAV BIELA HMOTA
Adept sa z aury prostredníctvom obrázkov, ktoré presúva z aury do bielej hmoty koncentruje na celú bielu hmotu. Adept sa dokáže sústrediť do jedného bodu v bielej hmote a v tejto koncentrácii pomocou automatického písma kreslí určité obrazce.

STAV MALÝ MOZOG
Adept sa z aury prostredníctvom predstáv číslic, ktoré presúva z aury do malého mozgu, koncentruje do malého mozgu všetkými zmyslami. V malom mozgu pociťuje miery : váhu, výšku, šírku. Adept sa dokáže koncentrovať na všetku hmotu malého mozgu, alebo na jeden bod v malom mozgu.

STAV MIECHA
Adept sa z aury prostredníctvom pocitu, že je zviera, koncentruje všetkými zmyslami do celej miechy. Zároveň sa vie koncentrovať zmyslami jednobodovo do každej časti miechy. Zároveň musí mať pocit, že sa správa ako zviera. Teda nemyslí a koná pudovo.

STAV HYSTÉRIA
Adept má pocit, že si vybral jeden životný cieľ alebo určitý konkrétny cieľ a ostatné ho nezaujíma. Má pocit, že ide za tým „hlava nehlava“. Koncentrácia zmyslov do ústnej dutiny. Bližšie informácie Náboženská škola.

STAV EPILEPSIA
Adept má pocit, že musí každú vec rozkúskovať na veľa drobných kúskov a ostatné ho nezaujíma. Koncentrácia zmyslov do lalokov temenného mozgu. Bližšie informácie Náboženská škola.

STAV SCHIZOFRÉNIA
Adept má pocit, že sú dôležitejšie vzťahy medzi vecami, ako veci samotné. Koncentrácia všetkých zmyslov do malého mozgu. Bližšie informácie Náboženská škola.

STAV PSYCHOPATIE
Adept má pocit, že všetko navzájom kombinuje do určitých množín určitých predmetov. Zaujímajú ho len kombinačné, variačné a permutačné možnosti. Koncentrácia zmyslov do hlasiviek. Bližšie informácie Náboženská škola.

STAV KONCENTRÁCIE
Adept sa dokáže skoncentrovať na svoje zmysly a vnímať vonkajší svet všetkými zmyslami naraz napriek tomu, že daný objekt nevydáva zvuk a nemá žiadnu chuť. Adept nevyužíva na vnímanie výhradne iba zrak a ruky. Dokáže si predstaviť, že je slepý, hluchý, bez čuchu, bez chuti, bez hmatu. Zároveň sa dokáže koncentrovať v oblastiach šedej kôry, ktoré patria k zmyslom. Cez šedú kôru vníma vnútorný svet seba samého.

STAV VNÚTORNÝ HLAS
Adept si uvedomuje centrum vnútorného hlasu a možnosť posúvania vnútorného hlasu v mozgu prípadne v tele. Adept vie, že abstraktné rozumové vnímanie sa deje v ľavej časti mozgu v šedej kôre. Vie, že abstraktné iracionálne vnímanie sa deje v pravej časti mozgu v šedej kôre. U ľaváka naopak. Adept školy si uvedomuje, že na ľavej strane mozgu sa tvoria racionálne pochody, na pravej strane iracionálne pochody. U ľaváka naopak. Adept školy dokáže vnútorný hlas ovládať tak, že ho dokáže úplne zastaviť, podľa potreby zrýchliť alebo spomaliť alebo úplné odstaviť.

STAV EMÓCIÍ
Adept školy dokáže vyvolať a zrušiť rôzne druhy emocionálnych stavov ako hnev, strach, radosť a smútok.

STAV DETSKEJ MYSLE
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, bielej hmote, v malom mozgu a v mieche navodiť stav detskej mysle na základe fotografií z detstva.

STAV UVOĽNENIA
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche navodiť stav uvoľnenia na základe už prežitých spomienok, keď sa dokázal uvoľniť (napr. po regeneračnej masáži).

STAV UKĽUDNENIA
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche navodiť stav ukľudnenia na základe už prežitých spomienok, keď bol v stave uvoľnenia napríklad na dovolenke.

STAV ZASPÁVANIA
Adept školy si dokáže navodiť v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche stav zaspávania. Tieto cvičenia cvičí v noci, keď si sadne a zároveň má nad nohou vo vzduchu natiahnutú časť ruky. Keď ho už prepadne spánok, ruka spadne a on sa prebudí a znovu cvičí ďalej. Postupne si adept školy vyvolá stav spánku, pri stave zaspávania ma pocit, že niečo nad jeho hlavou sa tlačí do šedej kôry mozgovej. V šedej kôre si treba uvedomovať zmyslové centrá pre vnímanie obrazu medzi lalokmi zadného mozgu. Ďalej si uvedomuje zmyslové centrum pre vnímanie pohybu zospodu obidvoch zadných lalokov. Ďalej si uvedomuje v šedej kôre zmyslové centrum pre vnímanie zvuku v obidvoch spánkových lalokoch. Ďalej si uvedomuje v šedej kôre mozgovej zmyslové centrum pre vnímanie chuti zospodu dvoch lalokov temenného mozgu. Ďalej si uvedomuje v šedej kôre zmyslové centrum pre vnímanie vôní. Toto centrum sa nachádza v čelnej strane predného mozgu. Adept si naštuduje odbornú literatúru o mozgu. Je dôležité pri pocite zaspávania nedovoliť, aby všetky bunky v zmyslových centrách úplne zaspali. Adept musí silou vôle pár neurónov v zmyslových centrách ubrániť pred stavom spánku. Adept si uvedomuje aj vnútorný hlas, vnútorné premýšľanie a to rozumové a pragmatické myslenie v prednom mozgu v ľavom laloku. V prednom mozgu v pravom laloku si uvedomuje vnútorný hlas, ktorý rád fantazíruje, pokiaľ je adept pravák. Ak je ľavák, tak je to naopak. Ľavá hemisféra mozgu vníma svet racionálne a pravá hemisféra iracionálne, teda realitu skresľuje a robí nereálnu. Toto platí, keď je adept pravoruký, pokiaľ je ľavoruký, tak to platí naopak.

STAV SEBAVEDOMIA
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, bielej hmote, v malom mozgu a v mieche navodiť stav sebavedomia na základe spomienky, keď sa mu mimoriadne darilo a všetci ho uznávali.

STAV SILY VÔLE
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche navodiť stav sily vôle na základe spomienok, keď na základe silnej vôle zdolal úspešné svoje problémy.

STAV REGRESIE
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche postupne na svoj osud od detstva až po súčasnosť. Adept si vypomôže fotografiami. Postupne pri ďalších a ďalších cvičeniach si spomenie na tie najmenšie detaily.

STAV PROGRESIE
Adept školy si dokáže v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche postupne vytvárať predstavu o svojej budúcnosti. Učí sa dlhodobému programovaniu svojej budúcnosti. Nerobí toto programovanie detailne alebo v hrubých obrysoch a rôznych variantoch.

STAV PROGRAMOVANIA
Adept školy sa neustále programuje a teda vizualizuje alebo vnútorným hlasom si hovorí, ako bude dané problémy riešiť. Opakuje si, na čom pracuje a ako to má dopadnúť, koľko už na danej veci spravil a čo musí ešte spraviť. Čo je v danom momente aktuálne spraviť.

STAV ZDOKONAĽOVANIA
Adept školy sa programuje, že sa bude neustále zdokonaľovať. Spomína si, v čom sa zdokonalil a v čom sa musí ešte zdokonaliť.

STAV ZMENY
Adept školy sa programuje, že je ochotný prijímať prichádzajúce zmeny. Zároveň ich predvída a je ochotný sa nutným zmenám prispôsobovať čo najpružnejšie.

STAV ODMIETANIA
Adept školy sa naučí vymazávať, likvidovať a odmietať akékoľvek obrazy, myšlienky a pocity, ktoré ho spochybňujú.

STAV ALFA
Adept školy sa naučí vytvoriť v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche stav nehybnosti a zároveň vytvorí pohybujúci sa jeden bod vo svojej mysli.

STAV BETA
Adept školy sa naučí vytvoriť rovnorodé prostredie v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche, ktoré sa vytvorilo z drobných zrniek zlatého prachu. Môže vytvárať prostredie aj z iných druhov kovu a žiarenia.

STAV GAMA
Adept školy sa naučí vytvoriť rovnorodé prostredie v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche, kde má pocit tuhnúceho betónu. Snaží sa koncentráciou zmyslov na jeden bod spôsobovať náhle výbuchy v tuhnúcom betóne.

STAV DELTA
Adept školy sa naučí vytvoriť bezváhový stav v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche. V bezváhovom stave sa vytvárajú bezstarostné a veselé obrazy.

STAV THETA
Adept školy sa naučí vytvoriť apokalyptické prostredie pomalého zániku za účasti neuveriteľných príšer. Tento stav navodzuje v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche.

STAV PSÍ
Adept školy sa naučí vytvoriť v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche predstavy, že všade sú polovodiče, čipy, integrované obvody a podobne.

STAV HYPNÓZY
Adept sa uvedie do hlbokého autohypnotického stavu v aure, v šedej kôre, v bielej hmote, v malom mozgu a v mieche na základe hypnotických formuliek. Bližšie Terapeutická škola.

Pridaj komentár