Uplatnenie pre KRESŤANSTVO, ISLAM, BUDHIZMUS, PRAVOSLÁVIE a HINDUIZMUS. Na základe poznatkov psychológie postupne zisťujete a vlastnou praxou si osvojíte, že každému náboženstvu zodpovedá určitá psychická povaha, ktorá ho výrazne formuje. Teda KRESŤANSTVU prináleží hysterická povaha, ISLAMU epileptická povaha, BUDHIZMU psychopatická povaha, ŽIDOVSTVU schizofrenická povaha. HINDUIZMUS neprináleží žiadnej povahe a zasahuje sexuálnu podstatu človeka a odtiaľ pôsobí do všetkých štyroch pováh.

CVIČENIE:

Posadíte sa a uvedomíte si svoje fyzické telo. Svoju pozornosť skoncentrujete do oblastí ústnej dutiny a tu si uvedomujete hysterickú povahu. Keď sa ďalej zasústredíte do oblasti temenného mozgu, uvedomíte si epileptickú povahu. Pri sústredení sa do oblasti hlasiviek si uvedomujete psychopatickú povahu. Znovu sa sústredíte a skoncentrujete do oblasti malého mozgu a tu si uvedomujete schizofrenickú povahu. Znovu sa skoncentrujete do oblasti hypotalamusu a tu si uvedomujete sexuálnu podstatu seba samého.

OBSAH ÚVODU
Povaha; Duševná choroba; Vlastnosť, ktorá prevláda, alebo sa často opakuje; Uvedomenie si povahy a jej ovládnutie; Povaha a duševná choroba v genialite; Fyzické poškodenie a genialita; Duševné a mentálne postihnutia; Vzťah umeleckého štýlu k mentálnemu poškodeniu; Zvládnutie duševnej choroby; Terapia u psychológa; Liečba u psychiatra; Sila vôle; Nedostatok vôle; Zmeny duševnej povahy; Uvedomenie si vlastného nevedomia; Nácvik duševných pováh; Rozlišovanie duševných pováh; Genialita a duševná povaha; Genialita a duševná choroba; Fenomenálne schopnosti; Vlastná diagnóza stavu duševnej povahy; Epileptická povaha; Schizofrenická povaha; Maniacka povaha; Psychopatická povaha.
Povaha
V tejto brožúrke nebudeme hovoriť o duševných poruchách, ktoré už patria do rúk odborného Iekára, ale o duševných predpokladoch vyvierajúcich z hlbokého podvedomia jedinca. Duševná choroba, ktorá sa nevymkla kontrole našej vôle a je z hľadiska spoločenského v norme, bude tvoriť základ duševnej povahy.
Duševná choroba
O duševnej chorobe hovoríme v tom okamihu, keď stále častejšie a častejšie strácame nad duševnými vlastnosťami kontrolu. Nedokážeme si jednoducho vlastnou vôľou rozkázať. Zo začiatku sa duševné problémy riešia u terapeuta a psychológa. Keď táto Iiečba nezaberá a vaša vôľa nedokáže duševné procesy kontrolovať, nastupuje zvyčajne tabletková Iiečba u psychiatra.

Vlastnosť, ktorá sa často opakuje, alebo prevláda
Keď sa rozhodnete zatriediť sami seba do niektorej povahy, či už epileptickej, hysterickej, schizofrenickej alebo psychopatickej majte na pamäti, že neexistuje človek, ktorému by bola vlastná iba jedna povaha. Zvyčajne je to kombinácia niektorých daností zo štyroch pováh.
Dôležité je sledovať, ktoré danosti z jednotlivých štyroch pováh sú dominantné, často sa opakujú a v bežnom živote vám robia problémy .
Uvedomenie si povahy a jej ovládnutie
Vysledovanie a zatriedenie seba samého do určitej hlavnej a prevládajúcej povahy je zároveň určité ovládnutie seba samého. Je to pochopenie, prečo reagujeme a žijeme práve takto a nie ináč. Prečo sme úspešní alebo neúspešní. Prečo sa hodíme na takúto alebo onakú prácu. V konečnom dôsledku je to oslobodenie od hlbokého nevedomia, ktoré nás riadi celý život. Možno zmeniť to, alebo Iepšie ovládnuť v mene seba samého.
Povaha a duševná choroba v genialite
Vaša povaha a duševné choroby, ktoré vás sprevádzajú, rozhodujú aj vo vlastnení určitých, presne daných geniálnych schopností.
Platí , čím výnimočnejšia genialita, tým vážnejšia duševná choroba. Čím vážnejšia duševná choroba, tým silnejšia vôľa geniálneho jedinca, ktorý dokáže napriek pokročilej duševnej chorobe zostať stále človekom schopným komunikovať a žiť v rámci pravidiel ľudskej spoločnosti. Takáto kombinácia je mimoriadne vzácna a často náhodná
Fyzické poškodenie a genialita
Nájdu sa aj jedinci, ktorých genialita je založená na fyzickom poškodení mozgu alebo inej časti tela. Prípadne môžu byt‘ jedinci so zvláštnym metabolizmom. Tu je genialita založená na fyzickom poškodení. Úplne zdravý jedinec si musí vypestovať svoju genialitu na rozvinutí duševnej choroby a jej dôslednom a nekompromisnom ovládaní. Niektorí jedinci dosahujú genialitu aj drogami rôzneho druhu. Tu vždy hrozí fyzické poškodenie a strata kontroly nad sebou samým.
Duševné a mentálne postihnutia
U duševne a mentálne postihnutých ľudí môžeme sledovať určité prvky geniality, no tieto dotyčného človeka ničia. Postihnutá osoba tieto základy geniality nedokáže ovládať a využívať v ľudskej spoločnosti.
Vzťah umeleckého štýlu k mentálnemu postihnutiu
Mentálne postihnutých jedincov môžeme podľa kresleného prejavu zaradiť alebo priradiť k jednotlivým umeleckým gigantom ako je Dalí, Picasso, Miró atď. Mentálne postihnutý svojim kresbám nedokáže dať umelecko-estetickú špekuláciu. Kresby mentálne postihnutých sú zaujímavé, ale nesprostredkujú estetický zážitok.
Zvládnutie duševnej choroby
Je bezpodmienečne nutné, aby ste počas cvičenia duševných pováh dodržiavali určité zásady. Hlavnou zásadou je, že pokiaľ sa vám niektorá duševná črta vymkne z vašej vôľovej kontroly, musíte ju všetkými prostriedkami ovládnuť naspäť a až potom pokračovať ďalej.
Terapia u psychológa
Keď rozbiehajúcu duševnú chorobu nedokážete ovládnuť sami, tak neváhajte a navštívte svojho psychológa. Už samotný kontakt s dobrým psychológom výrazne pomáha.

Liečba u psychiatra
Keby ani Iiečba u psychológa nebola účinná, tak sa nehanbite požiadať o pomoc psychiatra a podstúpiť farmaceutickú Iiečbu. Liečba Iiekmi vám umožní pokračovať v aktívnych terapiách s cieľom úplne ovládnuť duševnú chorobu. Treba získať naspäť kontrolu vašej vôle nad chorobou. Čas Iiečby možno často počítať na niekoľko rokov.
Sila vôle
Je rozhodujúca položka pri ovládaní a kontrole duševných pováh. Kto stratí silu vôle a schopnosť racionálneho myslenia, vlastne stráca všetko. Preto pri meditácii jednotlivých pováh je upevňovanie vôle rozhodujúce kritérium cesty ku genialite. Vždy, keď máte pocit, že strácate v určitej oblasti života vôľu a teda kontrolu nad duševným stavom, neváhajte a okamžite ju všetkými prostriedkami upevňujte.
Nedostatok vôle
Nie je rozumné zbytočne dynamizovať silu vôle. Tá sa sama môže stať problémom, pokiaľ nebude v rozumnom pomere voči vašim duševným návykom.
Ľudia silnej vôle a dôsledného Iogického myslenia nedokážu voľne prechádzať do stavu odovzdanosti a iracionálneho myslenia. Všetko s mierou a schopnosťou ovládať jedno aj druhé.
Zmeny duševnej povahy
Počas celého života prechádza každý z nás útlmom, alebo dynamizáciou niektorých vlastností základných duševných pováh. V našom prípade ide o štyri duševné povahy a ich vzájomné kombinácie. V priebehu života si jedinec zachováva duševnú povahu a jej jednotlivé danosti. Tieto danosti sa zvýrazňujú alebo potláčajú, závisí to od sily vôle každého jedinca.

Základná duševná povaha, ktorá nás charakterizuje, môže byť doplnená o ďalšie prvky ostatných pováh. Ktoré to budú, závisí od okolností nášho života.
Uvedomenie si vlastného nevedomia
Tým, že sa začnete zaoberať pohľadom psychiatrie na vašu dušu, získate možnosť spoznať doslova „dno svojej duše“. Začnite si uvedomovať, prečo ste taký, aký ste a musíte byť.
To je prvý krok k tomu, aby ste začali svoju duševnú povahu dôsledne kontrolovať a vedome využívať. Tým, ktorí sa odvážia ísť ďalej, umožní intenzívny nácvik duševných pováh možnosť hlbšieho stupňa vlastnej slobody.
Nácvik duševných pováh
Nácvik začína samotným oboznámením sa s jednotlivými povahami s cieľom získať teoretickú skúsenosť. Túto teoretickú skúsenosť prehlbujete o praktické spoznávanie vlastnej duševnej povahy a pováh ostatných ľudí.
Tieto teoretické a praktické skúseností prehĺbite vlastným nácvikom duševných pováh.
Nie je rozumné preskakovať niektoré etapy, alebo sa neuvážene ponáhľať. Stále platí staré, ale dobré porekadlo: „Viac potu na cvičisku, menej krvi na bojisku“.
Rozlišovanie duševných pováh
Rozhodujúcim kľúčom k úspechu a tým k dokonalému ovládnutiu svojho nevedomia je absolútne dokonalé rozlišovanie duševných pováh. Tak, aby rozlišovanie bolo čo najreálnejšie a čo najpravdivejšie.
Rozlišovať musíte, ktorá duševná povaha je pre vás, alebo iného človeka rozhodujúca a ktoré danosti z iných pováh ju dopĺňajú. Dôležité je aj určenie, ktorá alebo ktoré duševné vlastnosti sú nedostatočne kontrolované vôľovou zložkou človeka.
Ako dosiahnuť diagnostikovanie duševných pováh a ich danosti nechávam plne vo vašich rukách. Každý bude postupovať tak, ako mu to vyhovuje. Môžete začať čítaním zodpovedajúcej Iiteratúry. Môžete spolupracovať so psychológom alebo psychiatrom. Môžete robiť ART- terapie kreslením v prostredí mentálne postihnutých. Môžete chodiť do terapeutickej skupiny vedenej odborníkom. Môžete … atď.
Genialita a duševná choroba
Keď dôsledne a precízne určíte druh vlastnej duševnej povahy a túto duševnú povahu pravdivo doplníte o iné danosti ostatných pováh, môžete začať s ovládaním vlastnej duševnej povahy.
Najprv sa zameriate na tie duševné danosti, ktoré sa vám vymykajú spod kontroly, teda nedokážete ich dôsledne vôľovo a rozumovo kontrolovať. Potom môžete začať nácvikom dynamizovať tie duševné danosti, ktoré sú vám vrodené alebo prirodzené. Každá dynamizácia musí obsahovať aj zložku utlmenia. Vyvolaný duševný stav musíte dokázať udržať určitú dobu a potom sa vrátiť do štandardného stavu. V tomto postupe sa skrýva ľudská genialita pre tú alebo onú oblasť ľudskej činnosti.

Fenomenálne schopnosti
Fenomenálnosť a totálna genialita sa skrýva v dlhoročnom tréningu všetkých jednotlivostí v štyroch duševných povahách.
Musíte dokázať vyvolať taký stav, ktorý za normálnych okolností považujeme za totálnu duševnú chorobu a beznádejný prípad. No na druhej strane schopnosť doslova zázračného návratu do normálneho stavu. Tento stav sa podobá práci hypnotizéra a média, ktoré hypnotizér dokáže ovládať a riadiť. No tu je situácia ťažšia o to, že ste zároveň hypnotizér aj médium. Kde je pre vás hranica „šialenstva“ pre tú ktorú duševnú vlastnosť, nechávam plne na vás. Neustále platí: „Dvakrát meraj a raz rež“. No na druhej strane platí: „Kto neriskuje, často nemá“. Bez zdravého rizika to skrátka nejde.
Riziko osobného nebezpečenstva zmenšujete neustálym a systematickým nácvikom bez zbytočných neuvážených postupov. V tejto oblasti nácvik trvá desiatky rokov. Riziko vyvolania duševných porúch a ich nezvládnutia je enormne vysoké. Dobre si rozmyslíte, či vám to stojí za to. Výstup na najvyššiu horu sveta je aspoň niekoľkonásobne ľahší ako dosiahnutie „dna vlastnej duše“.
Vlastná diagnóza stavu duševnej povahy
Je základom, ktorý sa musí stať dennou potrebou, bez ktorej nemožno existovať. Pravidelný tréning, rozumné tempo postupu, trpezlivé vyčkávanie a navyknutie si na určité stavy sú samozrejmosťou.
Pokiaľ zistíte, že sa zhoršuje vaše fyzické alebo duševné zdravie a zároveň sa dejú negatívne okolnosti, tak je rozumné tréning zastaviť a vzniknuté problémy terapeuticky riešiť. Keď nadobudnete pocit, že máte všetko pod kontrolou a vaše vôľovo-rozumové potencie sú dostatočne stabilizované, pokračujte ďalej.
Postaviť svoj ďalší postup na strate fyzického a duševného zdravia je nebezpečné. Nerobiť si z toho nič, keď vás opustilo osobné šťastie a vy idete z jednej nepríjemnej situácie do druhej je nebezpečné. Zodpovednosť zostáva na vás.
Už veľa ľudí doplatilo na to, že chceli za každú cenu dosiahnuť cieľ a nedokázali akceptovať vlastnú hranicu možného a nemožného.
Epileptická povaha
Nácvik epileptickej povahy vám umožní vyťažiť maximum z toho, čo máte k dispozícií bez toho, aby dochádzalo k zásadným zmenám a k preháňaniu. Dokážete rozvíjať okolnosti bez kvalitatívnych zmien.
Hysterická povaha
Nácvik hysterickej povahy vám umožní maximálnu koncentráciu a posadnutosť k zachovaniu zabehnutých návykov. Nedovolíte nikomu a ničomu za žiadnu cenu niečo zmeniť. Keď prijmete zmenu, tak ju priam fanaticky obhajujete a presadzujete.
Schizofrenická povaha
Nácvik schizofrenickej povahy vám umožní pozrieť sa na veci a okolnosti inými očami. Dokážete pospájať zdanlivo nelogické a Iogické veci dokopy a vytvárať nové pohnutia mysle.
Psychopatická povahy
Nácvik psychopatickej povahy vám umožní nadobudnúť večnú nespokojnosť s tým, čo je. Najprv ste s tým spokojný a za určitý čas ste s tým už nespokojný a chcete dosiahnuť novú spokojnosť.


EPILEPTICKÁ POVAHA

Vidiny bleskov a dymu. Počutie zvukov a slov. Pocit ľahkosti a tiaže, tepla, zimy. Porucha vnímania času. Smrteľná úzkosť. Neskonalé šťastie. Neustále sa opakujúca myšlienka. Neustále sa opakujúca spomienka. Zahľadenie ako duchom neprítomný. Ustrnutie v jednej pozícii. Nezrozumiteľné mumlanie. Dookola opakuje tie isté slová. Beží, padne a vstane. Pocit bolesti. Výraz hrôzy. Výkriky. Strata orientácie. Pocit, že je automat. Chuť spraviť niečo nehorázne. Pocit agresivity. Desivé halucinácie v červenej farbe. Mŕtvoly, krv, odťaté časti tela. Vrahovia, kati, prznitelia. Príšery. Voda a voda a voda. Šialená hrôza. Nebeská blaženosť. Videnie boha, anjelov, svätých. Počuť streľbu, rachot. Nebeská hudba. Pekelné zápachy po síre. Odcudzenosť. Pocit, že vlastný hlas je cudzí. Predmety príliš veľké. Predmety príliš malé. Čas sa ponáhľa. Pocit pachuti v ústach. Schopnosť prorokovať. Neustále hovoriť o jednej veci. Fanatizmus. Neprimerane jedovatý, Podrobné opisy.

Meditácia EPILEPSIA
Opakujete si neustále dookola jedno vybraté písmeno a takto prejdete postupne celú abecedu.
Opakujete si neustále dookola určité slovo.
Opakujete si dookola slovo vyjadrujúce určitú činnosť.
Opakujete si neustále určitú vetu, ktorá pozostáva z vybratých slov .
Opakujete si určité spomienky zo života za sebou dookola. Dlhšiu dobu vždy iba jednu spomienku.
Opakovane si navodzujete predstavu ohňa a horúčavy.
Opakovane si navodzujete predstavu vzduchu a ľahkosti.
Opakovane si navodzujete predstavu vody a chladu.
Opakovane si navodzujete predstavu zeme a ťažoby.
Máte pocit, že niekto vo vašej prítomnosti hovorí.
Máte pocit, že vo vašej blízkosti horí oheň, tečie voda, fúka vzduch a padajú kusy zeme.
Uvedomujete si ako plynú sekundy, minúty. Snažíte sa plynutie času spomaľovať. Jedna sekunda môže byt‘ napríklad tri sekundy alebo viac.
Máte pocit, že k vám prišla smrť a vy máte smrteľnú hrôzu.
Máte pocit, že k vám prišla krásna bytosť a prežívate neskonalé šťastie.
Máte pocit, že bežíte, padnete a znovu bežíte a padáte.
Máte pocit, že praská oheň, fučí vzduch, žblnkoce voda a udierajú vás kusy zeme.
Máte pocit, že vás oheň páli na tele, vzduch vás rozkýva, voda vás tlačí k stene, zem vás drví. Zažívate pocity bolesti.
Máte pocit, že ste stratili orientáciu a neviete si predstaviť, ako sa vrátite domov.
Máte pocit, že vás prerobili na robota a už ním aj zostanete.
Máte pocit, že musíte spraviť niečo nehorázne. Napríklad napľuť na dvere.
Máte pocit, že musíte niekoho udrieť a náhle byť v predstavách agresívny.
Máte pocit, že všetko okolo vás je červené.
Máte pocit, že okolo vás je plno mŕtvol, krvi.
Máte pocit, že ste kat alebo vrah.
Máte pocit, že okolo vás sa pohybujú rôzne príšery.
Máte pocit, že vidíte Boha, Anjelov, Svätých.
Máte pocit, že okolo vás hrá niekto nádherné hudobné diela.
Máte pocit, že okolo vás niečo zapácha.
Máte pocit, že už to nie ste vy a že ste niekto iný.
Máte pocit, keď si nahlas niečo hovoríte, že to nehovoríte vy.
Máte pocit, že veci okolo vás sú príliš veľké.
Máte pocit, že veci okolo vás sú príliš malé.
Neustále dookola hovoríte o jednom probléme bez toho, aby vám myšlienky utiekli na inú tému.
Neustále veľmi podrobne rozprávate a opisujete nejakú konkrétnu udalosť. Nepripustite, aby ste z danej témy odbočili. Popis musí byť úplne detailný.
Vyjadrujete sa k danej udalosti, alebo na adresu niekoho neprimerane štipľavo až jedovato. V hlase musí znieť zúrivá jedovatosť a nenávisť, ktorá vás privádza do nepríčetnosti. Pozeráte sa doslova nikam. Koncentrácia zmyslov je zameraná naraz na veľa objektov okolo vás.
Sedíte v určitej vybranej polohe dlhšiu dobu nehybne.
Nezrozumiteľne si niečo popod nos hundrete a nikto tomu nerozumie.
Bezdôvodne prudko a ustavične niečo vykrikujete.

HYSTERICKÁ POVAHA
Vystupňovanie ženskosti. Vystupňovanie mužskosti. Všetko je emočné. Cítiť sa ako niekto iný. Premenlivosť. Nečakané reakcie. Prehnaná zdvorilosť. Prehnaná upjatosť. Prehnaná sprostota. Prehnaný cynizmus. Prehnaná nápaditosť. Prehnaná skromnosť. Prehnaná krutosť. Prehnaná klamavosť. Schopnosť koncentrácie iba na niečo. Schopnosť uveriť vlastnej sugescii. Príšery, postavy starcov a starien. Vidieť svoj pohreb. Sú prenasledovaní. Vidieť strašne divé zvieratá. Vidieť veľa krvi a hrôzy. Klamú ako Ien môžu. Pocit, že sa ich chce duch zmocniť. Preháňanie. Vžívať sa do výmyslov. Nedostatok intelektu.

Meditácia HYSTÉRIA
Preháňajte predstavy o ženskej povahe až do absurdnosti.
Preháňajte túžbu byť dokonale pedantný, dokonale krásny a dokonale zvodný.
Preháňajte túžbu byť dokonalou matkou, dokonalou milenkou a dokonalou ženou.
Preháňajte túžbu ovládať ľudí plačom, koketériou a klebetivosťou.
Preháňajte túžbu byť dokonalým mužom až do absurdnosti.
Preháňajte túžbu byť dokonalým svalovcom, dokonale krásnym a dokonale neodolateľným.
Preháňajte túžbu byť dokonalým mužom, dokonalým milencom a dokonale vzorným otcom, hrdinom.
Preháňajte túžbu ovládať ľudí silou, prešibanosťou a hrdinstvom.
Preháňajte svoju radosť a veselosť až do komičnosti.
Preháňajte svoj smútok až do pocitu totálnej apokalypsy ľudstva.
Preháňajte svoj hnev až do pocitu, že zabíjate v plnej agresivite.
Preháňajte svoju zdvorilosť.
Preháňajte svoju upjatosť.
Preháňajte svoj cynizmus.
Preháňajte svoju nápaditosť.
Preháňajte svoju skromnosť.
Preháňajte svoju krutosť.
Preháňajte svoju zbožnosť.
Preháňajte svoju klamavosť.
Preháňajte svoju múdrosť.
Preháňajte svoju hlúposť.
Preháňajte jednu danosť a k nej pridávajte ďalšiu danosť, ktorú tiež preháňajte a z tejto danosti prejdite do ďalšej daností a tú tiež preháňajte.
Vyvolajte si pocit, že ste niektorá slávna osobnosť, svätý muž, zbožná žena alebo zviera.
Dlhšiu dobu sa koncentrujte na jeden bod, na jeden objekt, na jednu danosť, ktorú v koncentrácii stupňovite dynamizujete.
Preháňajte svoju vieru v zázračno. Vsugerujte si, že táto zázračná vec ako napríklad talizman, kamienok, bylinka dokáže robiť zázraky.
Preháňajte svoje ego a vsugerujte si, že sa stávate svätým mužom a vstupujete do kontaktu s BOHOM.
Vymyslite si nejakú neskonalú hlúposť a túto dôsledne rozvíjajte do nelogických uzáverov a vývodov.

SCHIZOFRENICKÁ POVAHA
Pocit, že žijú v inom svete. Náhly emočný výbuch. Cítia sa izolovaní. Majú pocit, že sú cudzinci. Len sa usmievajú. Majú nepríjemné pocity. Život je obtiažny. Náhle vzplanutie zlosti. Náhle vzplanutie strachu. Robia grimasy. Utkvelý pohľad. Pohľad mysliteľa. Pohľad záujemcu. Pohľad je prázdny.
Škrobená reč. Reč je prepletená nelogizmami. Nič nehovoriaca reč. Písanie do kruhu a štvorca. Zamyslený do seba. Plané filozofovanie. Neprirodzený plač. Predstieraný plač. Opakovanie viet a slov, ktoré povedali iní. Bezdôvodne napádajú druhých. Pôsobia komicky. Nezmyselné polohy rúk. Nič a zrazu udrú. Monotónna reč. Pocit pomalého chodenia. Tvár bez mimiky. Pocit, že sa trasú. Hrubé a slangové vyjadrenie. Hovoria oplzlo a vulgárne. Hovoria na druhej strane o hriešnosti. Vychvaľovanie. Robia sa zaujímavými. Majú pocit nereálnosti. Majú pocit odosobnenia. Robia sa záhadnými. Hľadajú zmysel života. Hľadajú svoje poslanie. Presviedčajú okolie o svojich bludoch. Majú pocit, že sú poslovia bohov. Že sú diablom posadnutí. Majú pocit, že sú fyzicky obťažovaní. Niekto im niečo robí s myšlienkami. Jedlo býva otrávené. Majú pocit, že si ich všetci všímajú a že sú stredobodom. Vyjadrujú sa o veciach bez vedomosti. Sú z urodzeného rodu. Vnútorný hlas im radí. Absolútne presvedčenie, že sú neomylní.

Meditácia SCHIZOFRÉNIA
Náhle a nečakane máte pocit, že ste sa ocitli v inom svete. Môže to byť svet rozprávok, mýtov, rôznych historických dôb.
Náhle a nečakane vás prepadne pocit strachu a bojíte sa.
Náhle a nečakane vás prepadne pocit hnevu a rozčuľujete sa.
Náhle a nečakane vás prepadne pocit radosti a bezdôvodne sa radujete.
Náhle a nečakane vás prepadne smútok a smútite za niečím alebo niekým.
Náhle a nečakane máte pocit, že na tomto svete žijete sám bez ľudí.
Náhle a nečakane máte pocit, že vás niekde zavreli a izolovali od ostatných.
Náhle a nečakane sa usmievate, aj keď situácia vyžaduje inú reakciu.
Náhle a nečakane vás prepadnú z niečoho alebo z niekoho nepríjemné pocity.
Náhle a nečakane reagujete neprimeranou grimasou.
Náhle a nečakane reagujete nezmyselnou polohou rúk.
Náhle a nečakane napadnete niekoho slovami.
Náhle a nečakane pôsobíte celý komicky a smiešne.
Náhle a nečakane spomalíte svoju chôdzu.
Náhle a nečakane zrýchlite svoju chôdzu.
Náhle a nečakane sa začnete na celom tele triasť.
Náhle a nečakane vaša tvár zostáva kamenná napriek tomu, že treba reagovať ináč.
Náhle a nečakane sa zamyslíte a hľadíte bez pohnutia viečok do vzduchoprázdna.
Náhle a nečakane sa na niečo zahľadíte a v tejto pozícií máte strnulý pohľad.
Náhle a nečakane vás prepadne pocit, že ste zomreli a už nie ste tu.
Náhle a nečakane máte pocit, že to, čo vidíte, je nereálne a neskutočné.
Náhle a nečakane máte pocit, že ste vyslancami vyšších duchovných bytostí.
Náhle a nečakane máte pocit, že vás niekto fyzicky obťažuje.
Náhle a nečakane máte pocit, že vám niekto kradne myšlienky .
Náhle máte pocit, že ste neomylný.
Náhle a nečakane máte pocit, že ste stredobodom pozornosti všetkých dookola.
Radi rozprávate, aký je život obtiažny a zložitý.
Radi rozprávate škrobeným spôsobom.
Radi a bez vášho plného vedomia prepletáte svoj prejav nelogizmami.
Radi a dlho rozprávate doslova o ničom.
Radi plano filozofujete.
Radi opakujete to, čo už niekde niekto povedal.
Radi rozprávate monotónnou rečou.
Radi používate slangové výrazy .
Radi oplzlo a vulgárne dopĺňate svoj slovný prejav.
Radi sa vychvaľujete, čo všetko ste už dokázali a urobili pre spásu ľudstva.
Radi sa pri rozhovore robíte záhadnými.
Radi rozjímate a hľadáte zmysel života.
Radi hľadáte a rozprávate o svojom vyššom poslaní.
Radi presviedčate druhých o totálnych bludoch.
Radi sa vyjadrujete o veciach bez osobných skúseností a vedomostí .
Radi hovoríte o tom, že váš vnútorný hlas je vaším osobným radcom.

PSYCHOPATICKÁ POVAHA
Žijú ako dve osoby. Normálna a geniálna. Poruchy nálady. Poruchy pudov. Nedokážu nájsť vnútornú rovnováhu. Neprimeraná reaktivita. Nezvládnuteľní. Neadekvátne reagujú. Zmeniť postoja voči sebe. Zmeny postoja voči spoločnosti. Dobré a zlé. Od negatívnosti k pozitívnosti. Vymýšľajú stále nové. Fanatizmus. Emocionálne odchýlky. Raz reagujú tak, potom zase onak. Ľúbia sa im nepríjemné veci. Logika citov. Domýšľajú veci do absurdnosti. Milujú a nenávidia zároveň. Láka ich tajomné. Čudáctvo. Nevypočítateľnosť. Trpia fóbiami. Musia určité veci robiť. Magické vedomie. Oddávajú sa fantáziám. Všestranná talentovanosť. Priemernosť vo veľa oblastiach.

Meditácia PSYCHOPATIA
Predstavujte si, ako vo vás žijú aspoň dve osoby.
Predstavujte si, ako vo vás zároveň žije osoba absolútne normálna a fenomenálne geniálna.
Predstavujte si, ako vo vás zároveň žije malé dieťa a dospelá osoba.
Predstavujte si, ako vo vás zároveň žije žena a muž.
Predstavujte si, ako vo vás zároveň žije zlá osoba a dobrá osoba.
Predstavujte si, ako vo vás žije démonická bytosť a zároveň anjelská bytosť.
Predstavujte si, ako vo vás žije ľudská osoba a mimozemšťan.
Predstavujte si, ako vo vás žije niektoré zviera a človek.
Predstavujte si, ako vo vás zároveň žijú dve rozličné zvieratá.
Predstavujte si, ako vo vás zároveň žije rastlina a človek.
Predstavujte si, ako hľadáte vnútornú rovnováhu, ktorú nikdy nedokážete nájsť. Je to večné hľadanie a uvažovanie o vnútornom kľude a harmónii.
Predstavujte si, ako vykonávate nejakú konkrétnu činnosť v obrovskom nasadení, priam hyperaktívne.
Predstavujte si, ako ste úplne slobodná osoba, ktorú nedokáže nikto ovládnuť. Vážte si osobnú slobodu nadovšetko.
Predstavujte si, ako vo vás žijú dve osoby. Jedna osoba je nekonečne dobrá a vlastní len pozitívne vlastnosti. Druhá osoba je nekonečne zlá a vlastní len negatívne vlastnosti.
Predstavujte si, ako vymýšľate stále nové veci a postupy. Zároveň si predstavujte, ako staré postupy ničíte a likvidujete.
Predstavujte si, že zároveň trpíte všetkými možnými druhmi fanatizmu.
Predstavujte si určitú situáciu a prvýkrát reagujte určitým spôsobom. Na tú istú situáciu potom reagujte úplne opačne.
Predstavujte si napríklad, ako si postavíte malý domček, potom veľký dom, potom palác, potom mrakodrap.
Preháňajte všetko do absurdnosti.
Predstavujte si, ako zároveň niečo milujete a zároveň to nenávidíte.
Predstavujte si, ako odhaľujete všetky tajomstvá prírody a ľudskej duše.
Predstavujte si, ako robíte čudné veci, ktoré robia čudáci. Napríklad zbierajte všetky zbytočné veci.
Predstavujte si, že niektoré veci vo svojom živote musíte spraviť, pretože vám to niekto zvnútra prikázal. Tento príkaz nemôžete odmietnuť vykonať.
Predstavujte si rôzne situácie a oddávajte sa bezuzdnému fantazírovaniu.
Trpíte zmenou postoja voči sebe samému. Raz sa máte neskonale rád a druhýkrát sa nenávidíte.
Trpíte zmenou postoja voči spoločnosti. Raz ju máte rád a ste pripravený za vlasť zomrieť. Druhý raz nenávidíte všetkých a chcete žiť iba na samote ako totálny asociál.
Trpíte emocionálnymi odchýlkami. Buďte príliš veselý, buďte príliš smutný, príliš hnevlivý, máte príliš veľa strachu.
Trpíte prehnanou starostlivosťou. Máte pocit, že nemáte dostatočne zabezpečený byt a podliehate fóbii vykradnutia bytu napriek tomu, že tento byt je úplne prázdny.
Majte radi nepríjemne vyzerajúce a páchnuce veci.

Pridaj komentár