V tomto príspevku sa budem zaoberať úvahami a skúsenosťami z ezoteriky pojednávajúcej o zmysloch. Sem zaraďujeme zmyslové senzory človeka ako zrak, sluch, čuch, chuť, hmat a k nim prislúchajúce centrá v jednotlivých častiach mozgu.Celkovo v najčastejšie praktizovanej ezoterike prevláda oblasť zrakovej ezoteriky. K týmto zrakovým spomienkam sú priradené ostatné zmyslové spomienky, najčastejšie ako ich doplnok. Málokedy je v ezoterickej literatúre popísaný a praktizovaný postup, pri ktorom sa kladie na prvé miesto napríklad zvuk a nie obraz. Je zaujímavé, že práve indická ezoterika má trendy dosť presadzovať zvuk pred obrazom. Skúsime si uvedomiť, čo je základom zrakovo obrazových meditácií. Je to zrak a očné buľvy ako senzory zraku, ktoré zaznamenávajú všetko dookola. Teda určitý druh stále bežiacej kamery a archívu obrazov v mozgu. Z meditácií vieme, že statické spomienky vo forme obrázkov sú uložené rozhádzane v šedej kôre veľkého mozgu. Pohybové spomienky vo forme obrázkov sú uložené v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Zvukové, čuchové, chuťové, hmatové spomienky sú tiež uložené na rôznych miestach veľkého mozgu vo forme určitých krátkych postrihaných alebo posekaných sekvencií. V mozočku sú uložené všetky zvukové, čuchové, chuťové a hmatové spomienky na základe ich časového priebehu daných udalostí. To by stačilo na pochopenie toho, čím sa tu chcem zaoberať. Vytvoríme si modelovú situáciu, v ktorej budeme počítať s vyradením zrakových podnetov, a to rovno od narodenia. Teda narodenie slepého človeka, ktorý nemá možnosť zazrieť zrakové podnety z vonkajšieho sveta. Máme tu niekoľko možností: jedinec, ktorý má od narodenia všetky zmysly nevyvinuté a poškodené. Tento variant je bezcenný z hľadiska praxe, pravdepodobnosť takéhoto výskytu je málo pravdepodobná, pretože v zásade sa vždy niektorý zmysel u jedinca vyvinie. V našom pláne budeme uvažovať s tými jedincami, ktorým zostal aspoň jeden zmysel za podmienky, že to nie je zrak. Teda máme tu jedinca, ktorý stratil zrak, ale dobre sa mu vyvinul napríklad sluch. Od narodenia nič nevidel, ale zato dobre počul, aj ostatné zmysly sa mohli vyvinúť. Vo veľkom aj v malom mozgu mu chýbajú obrázkové spomienky a všade sú zvukové spomienky. To sa týka aj mozočku v zadnej časti veľkého mozgu. Svet rozlišuje výhradne podľa zvukov, ktoré vydávajú určité objekty, určití ľudia v danej situácii.. Všetko je analyzované na základe spomienok o zvuku, ktorý sa vydáva. U ďalšieho človeka, ktorý nemá zrak od narodenia a tiež sa nevyvinul sluch, sa vyvinul hmat. Keď takáto osoba prechádza danou oblasťou, tak si musí spomenúť a analyzovať, či sa tam zapamätaný hmatový pocit nachádza alebo sa niečo zmenilo. Slepec má pomôcku v podobe paličky, ktorou poklepkáva na objekty okolo seba a tiež ohmatáva priestor. Akési predĺženie rúk. Vzájomné prepojenie hmatu a zvuku je tu zrejmé. Keď zoberieme niekoho, komu nefunguje od narodenia zrak, sluch, hmat, ani čuch a funguje iba chuť, tak takýto človek by musel všetko okolo olizovať jazykom, aby mohol vnímať svet okolo seba. Teda tento prípad nebudeme brať do úvahy. Zostáva nám jedinec, ktorému sa vyvinul iba čuch. S týmto zmyslom sa dá skúmať vlastné okolie a reagovať naň. Existovanie takéhoto človeka v priestore je asi príliš zložité. je ezoterická cesta hlavne pre ženy, ktoré majú čuch lepšie vyvinutý ako muži. Popísal som niekoľko možných variantov a určil možnosti. V zásade je tu možnosť rozvíjať ezoteriku v smere obrazovej ezoteriky. Ďalej je tu možnosť rozvíjať ezoteriku vo zvukovej podobe, teda zvukovú ezoteriku. Tak isto hmatová ezoterika má šancu na svoj rozvoj z hľadiska ezoterickej praxe. Predpokladám, že na rozvoj zvukovej a hmatovej ezoteriky je potrebné nacvičiť zablokovanie obrazového vnímania sveta zo spomienok uložených v mozgu. Keď dokážeme v psychike zdravého ezoterika zablokovať obrazové pamäťové zložky a rozvinúť ostatné pamäťové zložky, tak by to mohlo priniesť zvláštne fenomény aj v ezoterickom zmysle. Dobre je známa skúsenosť o mimoriadnych schopnostiach slepých ľudí. Slepota, a to vrodená, ako fenomén určitých zvláštnych schopností. K celej problematike treba pridať, že zmysly majú svoje centrá v jednotlivých častiach mozgu. Tieto centrá slúžia na vnímanie vnútorného sveta a pochodov vo vnútri ľudskej mysle. Nie všetci ľudia dokážu tieto centrá úspešne využívať a rozvíjať. Len pripomínam väzbu zraku na zadný zrakový mozog, sluchu na spánkové laloky, väzbu čuchu na predný mozog a hmatu na temenný mozog. Tieto centrá zase slúžia na vnímanie vnútorného sveta. V prípade praktizovania sluchovej a hmatovej ezoteriky je nutné tiež nácvikom dokázať blokovať zadné zrakové centrum v zrakovom mozgu, aby nemohlo pri zvukovej a hmatovej ezoterike pracovať. Tak isto bude potrebné odstaviť aj napríklad sluchové centrum v spánkových lalokoch. Ovládnuť bude treba aj oblasť temenného mozgu a dokázať blokovať hmatové podnety, s ktorými je spätá aj schopnosť orientácie v priestore. V konečnom dôsledku už v Silvovej škole nacvičujeme blokáciu vnímania priestoru a odstavenie hmatu ako takého. Ešte nám tu zostal jeden fenomén a to fenomén echolokátora, ktorý je ukrytý v ústnej dutine a za určitých okolností sa dá prebudiť a vycvičiť. Teda prepojenie echolokátora a zvuku či už z hrdla, alebo zo spomienok v pamäti. Bude potrebné lepšie prepracovať ezoteriku sluchu a hmatu, ktorý je spojený so schopnosťou orientácie v priestore.

Pridaj komentár