Špeciálny druh ezoteriky, ktorý smeruje do sveta nedostupného bežnými zmyslami. Nemožno ho vidieť, počuť, ani hmatať. Iba vnímať sprostredkovane pod mikroskopom. No pokiaľ sa ezoterik rozvibruje, tak môže psychicky prenikať do tohto sveta buniek, mikroorganizmov, molekúl a atómov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Silva škola MP3.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Na začiatku cvičenia si treba uvedomiť, že je tu niečo ako mikrosvet, ktorý sa dá vnímať iba pod mikroskopom, alebo ho môžu vnímať jedinci, ktorí majú najčastejšie poškodený zrak a nervové zakončenia. Tieto osoby môžu psychicky prenikať do sveta 0,1 milimetra a ešte menej. Môžu mať na tento svet veštecké výkony a môžu ho vnímať ako malých trpaslíkov. Ezoterik je osoba, ktorá nemá a nechce mať poškodené neuróny a rezonancie vyvoláva na základe dýchania cez membrány hlasiviek. Odtiaľto hlasivky prenášajú vhodné kmitanie do celého tela. Nejde o to, aby to bol zvuk alebo tón, ale počet úderov vzduchu o membránky hlasiviek. Teda nie spev, hovor alebo melódia. Iba počet úderov za sekundu menej alebo viacej.

Tak isto si ezoterik spomína, ako cvičil základy Silva systému a to je počúvanie meniacich sa počtov úderov, meniacich sa počtov blikaní cez psychowalkman. Tak isto si ezoterik spomína na počet otáčok motora, ktorý pociťuje cez končeky prstov. Ezoterik si spomenie na rôzne zasvätenia, uvedie sa do vhodného stavu a to tak, aby mohol na tom všetkom popracovať mozoček. Ezoterik cez mozoček dokáže vyvolať stav kmitania na všetkých membránovitých systémoch svojho tela a to je membrána mozočka, membrána veľkého mozgu, membrána stredného mozgu, membrána miechy, pobrušnice, mechúra, svalov a kože. No najčastejšie používa dýchanie cez hlasivky, na ktoré je skoncentrovaný. V takomto stave môže ezoterik úspešne prenikať do mikrosveta svojho tela a to sú bunky a vnútorné štruktúry v bunkách. Stačí sa koncentrovať do určitej skupiny buniek daného orgánu veľkosti asi koruny.

No aby vešteckými zmyslami sledoval, čo sa deje, tak musí v spomienkach aktivizovať obrázky buniek z daného orgánu. Tu je potrebné štúdium odbornej literatúry o bunkách. Zároveň si ezoterik vsugeruje, že je všade chorý, má na iných miestach orgány, má dutiny, dvojité kosti, pozostatky dvojčaťa. Tejto sugerácii uverí a ide do stíšenia a skľudnenia orgánov. No nie až k totálnemu spomaleniu, keď sa neuróny prepoja do sveta mŕtvych. To by sa už ezoterik prepol do stavu klinickej smrti a to nie je naším cieľom. Koncentrácia na skupiny buniek napríklad v pľúcach. Nastavenie sa na vnímanie sveta menšieho ako 0,1 milimetra. Všetko vnímať veštecky zo spánkových lalokov na báze zvuku a nie kmitania. Báza zvuku beží zo spánkových lalokov a rezonancie bežia z hlasiviek. Psychicky sa preniká dovnútra buniek a k tomu sa zo spomienok priradia automaticky z pamäte obrázky pľúcnych buniek. Preto pre veštecký výkon je treba poznať obrázky buniek ako rezy skutočného tkaniva a nie kreslené obrázky buniek. Zároveň má ezoterik pred sebou obrázok bunky. To, čo vidí v hlave, premietne cez zadné zrakové centrum pred seba. A doslova to vidí pred sebou. Na jednej strane si nakreslí chorú bunku a na druhú stranu zdravú bunku. Kde sa posunie pocit buniek z pľúc? K chorým alebo zdravým bunkám?

Tak možno zdiagnostikovať skupiny buniek vo všetkých častiach a orgánoch tela. Pokiaľ chce ezoterik zdiagnostikovať aj orgániky vo vnútri buniek, tak musí prejsť na rezonancie o hĺbke 0,000001 milimetra a môže vnímať vnútorné orgániky ako mitochondrie, retikulum a ďalšie. Veštecky porovnávaním overuje, do akej miery sú zdravé, funkčné a geneticky pozmenené. Používa na to obrázky vnútorných orgánov, ktoré si položí pred seba. Je to jedinečné vnímanie diania vo vnútri bunky cez obrázky zo spomienok v hlave o orgánikoch v bunkách.

Pokiaľ prejde ezoterik vhodnými rezonanciami v hlasivkách do mikrosveta 0,00000000000001 milimetra, tak môže vnímať priamo DNK a RNK reťazce priamo v jadre bunky a aj jadierko.

Pokiaľ sa chce ezoterik rozprávať a komunikovať s bunkami, tak zostane rezonovať a na komunikáciu použije obrázky jaskýň, ktoré upraví tak, aby bunky mohli komunikovať so psychikou dnešného človeka. Sú tu dva druhy komunikácie a to s náboženským obrázkami plných lásky a dobroty. To môžu bunky prejaviť svoju vôľu a požadovať vytvoriť pre ne najvhodnejšie podmienky a úplnú pokoru. Je to diktát buniek. Pokiaľ dáme do jaskýň obrázky násilia, ničenia a bičovania, prinútime bunky, aby sa postarali o niečo ako zázračné vyliečenie.

Je potrebné psychicky prenikať do mikrosveta či už svojho, inej osoby, do buniek, do sveta mŕtvych, ktorý beží aj na rovine mikrosveta. Tak isto aj magnetické a energetické polia bežia na rovine mikrosveta. Jednoducho všestranný ezoterik preniká aj do mikrosveta a to čo najďalej. Možno aj: 0,0000000000000000000000000000000000001 a ešte ďalej. No vždy sa musí vrátiť naspäť. Čas kmitania a vibrovania sa vracia do normálu makrosveta, kde sa nerezonuje a nekmitá.

Pridaj komentár