Je príliš málo ľudí, ktorí sa zaoberajú ľudskou psychikou a jej prejavmi. Je viacej tých, ktorí si niečo o svojej psychike prečítali a niečo o nej vedia. Psychológovia toho vedia a poznajú o ľudskej psychike výrazne viacej. Najviac toho vedia a ovládajú zrejme psychiatri. U nich to vyplýva z povolania, poznať extrémne stavy ľudskej psychiky a ľudského správania. Úplne do hĺbky môžu poznať svoju psychiku aj pacienti, ktorí sa úspešne vyliečili. Teraz by sme sa skúsili pozrieť na meditujúceho ezoterika, ktorý sa v oblasti psychológie a psychiatrie aj svojpomocne vzdeláva. Číta si dostupnú literatúru, snaží sa naučiť sa pojmový aparát psychológie, aby rozumel základným slovám a dokázal ich používať. Teda pracuje na teoretickom základe spoznania svojej psychiky a jej individuálnych prejavoch. To je úroveň, ktorú dosahujú aj psychológovia a psychiatri. Keď sa ezoterik zaujíma o hypnotické techniky a rôzne druhy terapií a zároveň ich aplikuje aj na druhých, tiež dosahuje iba úroveň psychológov, psychiatrov a terapeutov. No keďže ezoterik neustále pracuje na teoretických poznatkoch, zaujíma sa aj o psychiku iných ľudí a zároveň sa im snaží terapeuticky pomáhať, vytvára si základ, aby toto všetko, čo si naštuduje, aplikoval na vlastnej osobe. A tu kdesi začína to, čo môžeme nazvať cesta ezoterika. Dobrovoľne skúma vlastné duševné prejavy, uvedomuje si ich. Pokúša sa ich ovládnuť a to tak, aby mu nevládli a zároveň ich vedel ovládať a využívať pre svoje ciele a zámery. No môže na tejto ceste pokračovať ďalej a začať nacvičovať rôzne psychické stavy, ktoré sa u cvičiaceho ezoterika doteraz neobjavovali. Teda dobrovoľne si prerába psychiku. Spoznáva možnosť, že jeho psychické prejavy sa môžu meniť, pretvárať a ešte lepšie ovládať a využívať. Pripomína to stav, keď sa z pytliaka stáva horár, alebo ešte výstižnejšie, keď sa z kriminálnika stáva úspešný detektív. Psychiater o ľudskej psychike veľa vie, ale sám nedokáže vlastné psychické programy meniť alebo zdokonaľovať. Keď to preženiem, tak dobrý psychiater by mal prežiť skoro všetky duševné ochorenia a potom sa z nich aj sám bez tabletiek dostať. Zaujímavý je pohľad na herca, ktorý si musí často naštudovať aj psychické správanie postáv, ktoré hrá. Čím lepší herec, tým hlbšie vciťovanie sa do správania postavy, ktorú hrá. Teda herec sa nemení cieľavedomo, aj keď postavy, ktoré hrá, ho značne psychicky ovplyvňujú. Ezoterik dobrovoľne spoznáva na sebe psychické prejavy, snaží sa tieto psychické pochody ovládať. Vytvára priestor na nácvik ďalších psychických prejavov, vedome mení do určitej miery svoje psychické danosti. Možno hovoriť o duchovnej ceste, počas ktorej spoznáva svoju psychickú výbavu. Vytvára si podľa vlastného výberu ďalšiu psychickú výbavu, v ktorej sú skryté aj výnimočné schopnosti. Ezoterik tým, že pozná svoju dušu, dokáže ju ovládať a dlhodobým výcvikom meniť. Tak môže do značnej miery pomeniť to, čo dostal od prírody, rodičov a spoločnosti do svojej psychickej výbavy. Ezoterik dokáže niektoré prejavy potlačiť a iné vytvoriť. A tu je pravá chvíľa hovoriť o tom, kto je otrokom svojej psychickej výbavy a kto ju dokáže ovládať a meniť. Cesta ezoterika je aj cesta väčšej psychickej slobody ako u bežného človeka. Je tu na jednej strane otroctvo psychickej výbavy jednotlivca a na druhej strane vysoký stupeň vnútornej slobody toho, kto sa vyzná, ovláda a dokáže meniť svoju psychickú výbavu.

Pridaj komentár