– Individuálna meditácia z 30.7.2002

Odpojil som si zmysly od vonkajšieho vnímania a otvoril som si pamäťový záznam Teosofická škola. Cez ľavé zavreté oko som si predstavoval tvary písmen abecedy a vytváral som si k nim citový vzťah ako umelec k svojmu dielu. Podnet z ľavého oka šiel do pravej hemisféry zadného mozgu, kde sa nachádza zrakové centrum. Toto platí u praváka, u ľaváka je všetko naopak. Potom som si v pravom oku vizualizoval jednotlivé písmená abecedy a mal som k nim výhradne pragmaticko-logický vzťah. Podnet išiel do ľavej hemisféry zadného mozgu, kde sú bunky zrakového centra. Potom som sa skoncentroval na ľavé ucho a počúval, ako keby niekto spieval alebo recitoval písmená abecedy. Prístup bol umelecko- náboženský a išiel do pravej hemisféry spánkového laloku. To je zvukové centrum. Potom som preniesol koncentráciu do pravého ucha a vsugeroval som si, že počujem vyslovovať jednotlivé písmená abecedy. Mal som k tomu rozumový prístup. Podnet išiel nervstvom do ľavej hemisféry do zvukového centra spánkových lalokov. Potom som sa skoncentroval do pravej nosnej dierky a vsugeroval som si, že cítim určité vône, ktoré som vyciťoval umelecko- nábožensky. Podnet išiel nervstvom do centra čuchu v ľavej hemisfére predného mozgu. Následne som koncentráciu preniesol do ľavej nosnej dierky a k vsugerovaným vôňam som pridával názvy jednotlivých vôní. Podnet putoval nervstvom do čuchového centra pravého predného mozgu. Potom som sa skoncentroval na jazyk. Vsugeroval som si, že jazykom chutnám a zubami chrúmem upečené písmená. Striedavo som mal k písmenkovému jedlu umelecko- náboženský vzťah , alebo rozumovo-pragmatický. Pri umelecko-náboženskom prístupe išiel podnet do pravého temenného mozgu, kde je chuťové centrum. Pri rozumovo-pragmatickom prístupe som podnety pociťoval v ľavej časti temenného mozgu, kde je centrum poznania chutí. To isté som robil, keď som sa skoncentroval na imaginárne vyrezané písmenká v rukách. Podnet bol striedavo umelecko- náboženský. Vtedy išiel do ľavej časti malého mozgu. Pri striedavom podnete rozumovo-poznávacom som pociťoval podnety v pravej časti malého mozgu. Tu sú uložené senzory jemnej motoriky. V celom malom mozgu funguje zodpovednosť za jemnú motoriku rúk, pier, atď. Potom som cvičil prístup zvierací, kde som vnímal písmenká ako súčasť objektov okolo nás. Keď som mal vnímanie inštinktívne pudové, tak podnety išli do rohu ľavého spánkového laloku. Keď som mal pocit hravosti a bezstarostnosti, tak podnety išli do rohu pravého spánkového laloku. Takto som si potom precvičoval aj rôzne druhy svetových písomníctiev (indické, mayské..)

Pridaj komentár