V tomto príspevku sa pokúsim definovať, čo v ezoterike znamená pojem extáza a načrtnem možnosť, ako tieto stavy dosahovať pomocou meditačných techník.

V ezoterickej literatúre sa dočítame, že ide o určitý stav povznesenia mysle, určitého vytrženia, straty schopnosti vnímať seba. Ezoterici minulých dôb sa snažia tento stav definovať ako bytie mimo seba alebo vystúpenie zo seba. Niekedy hovoria o spojení s bohom. V iných prípadoch to dokonca prirovnávajú orgazmu. Teda tieto extatické stavy majú aj svoju erotickú dimenziu. Niekto hovorí pri extáze o pocitoch vznášania sa. Iný extatik hovorí o vystupňovaní stavu, keď sa s extatickým stavom zbližuje pomocou určitého nadšenia, premýšľania a túženia. Teda celá paleta pocitov a vyjadrení. Je zrejmé, že keby som pokračoval v takomto štýle písania, tak by celá problematika extatických stavov zostala naďalej zahalená rúškom tajomstva. Pokúsim sa túto problematiku objasniť tým, že začnem hovoriť o technike, pri ktorej sa nacvičuje videnie seba samého najprv v zrkadle a to celé telo. Pri tomto meditačnom cvičení máme veľkú túžbu vidieť samého seba pred sebou. Môžeme hovoriť o túžbe cítiť seba samého pred sebou, alebo mať pocit, že stojíme alebo sedíme vedľa seba. Pri cvičení do zrkadla sa usilujeme o trojrozmerný prístup a to vidieť sa v zrkadle naraz spredu aj zozadu, a tak isto naraz z ľavej aj pravej strany a v tom istom okamihu aj zhora aj zdola. Pri tomto cvičení sa zároveň koncentrujete napríklad do zadného zrakového mozgu vpravo. Tu máte pocit, že z tejto časti vystupuje akýsi priesvitný plastický útvar v podobe tvaru hada a tento sa nalieva do trojrozmernej predstavy v zrkadle. Môžete si pomôcť aj sugeráciou, že máte chorobu zvanú týfus. Vtedy všetci vidia pri sebe dvojníka. Predstavu v zrkadle môžete cvičiť aj tak, že k zrkadlu sa natočíme z boku či už ľavého alebo pravého. Úplne sa nemusíme vidieť, iba tak na jedno oko. K zrkadlu sa môžeme obrátiť chrbtom a cvičiť to za sebou v zrkadle. Tak isto si zrkadlo môžete dať nad seba alebo pod seba a takto cvičiť dvojníka. Zároveň silne túžiť, aby ste sa so svojím dvojníkom spojili. No všetko toto možno cvičiť aj k inému cieľu ako vidieť dvojníka zároveň sa s ním spojiť. Keď vidíte sami seba v zrkadle a zároveň sa koncentrujete napríklad do pravého zrakového mozgu, tak k predstave v zrkadle prejavujete hlboké emocionálne a erotické túžby. A v tomto momente nastáva vlastné prvé štádium extázy, ktorá je podfarbená orgazmom, blaženosťou a láskou. Znovu si sadnite pred zrkadlo a tentokrát v zrkadle nebudete vidieť seba, ale napríklad Ježiša Krista, Pannu Máriu, Šivu, Šakti alebo inú predstavu hodnú milovania. Môžete si pri tomto cvičení pomôcť aj prilepením obrázku na roh zrkadla, aby sa vám lepšie vytvárala predstava a to trojrozmerná v zrkadle. Keď sa vám po mnoho pokusoch podarí vidieť v zrkadle požadovanú predstavu, tak sa skoncentrujete do predného mozgu ľavej hemisféry, potom do temennej oblasti, potom do zadného zrakového mozgu, potom do spánkového laloku, potom do ľavej ganglie a nakoniec do miechy v chrbtici. Všade máte neustále pocit veľkej lásky a sexuálneho vzrušenia a túžby splynúť s videným objektom v zrkadle alebo bez zrkadla vedľa seba. Teda máme tu techniky cvičenia a vnímania dvojníka seba samého, alebo niekoho iného. Keď pri cvičení vychádzame s pravej hemisféry, tak dvojník v nás vyvoláva pocit múdrosti a schopnosti múdro konať. No keď sa na cvičenia koncentrujeme z ľavej hemisféry, tak nastáva stav extatickej sexuálnej blaženosti. Na lepšie pochopenie tohto fenoménu tu uvediem konkrétne prípady: Katarína Sienská koncentrácia do ľavej časti mozgu a to všetkých častí a zároveň túžba stať sa a milovať obraz Krista v zrkadle alebo pred sebou. Sochár Bernini koncentrácia do ľavej hemisféry a túžba milovať obraz Márie v zrkadle. Dosahoval blaženostné stavy. Mystik J. de Ruysbroech si predstavoval, že bude levitovať ako Ježiš nad morom. Vychádzal z koncentrácie do nervstva svojho tela. František z Asisi – silná túžba zblížiť sa s bohom. Predstava ničoho, teda prázdneho priestoru. Pri svojom rozjímaní vychádzal z mozočku. Extatické stavy blaženosti a silnej viery, že sa mu to podarilo. Český filozof Hoppe. Mal túžbu vidieť pred sebou seba a extáza múdrosti z pravej hemisféry. E. Lévi si pred sebou predstavoval chorých ľudí a mal nesmiernu túžbu zbaviť každého choroby a akože ju zobrať na seba. Koncentrácia do neurónov veľkého mozgu a extatický stav z utrpenia, že zobral túto chorobu na seba. Podotýkam, že niektorí ľudia môžu dvojníka vytvárať aj pri sugerácii, že ochoreli alebo zobrali aspoň niečo z choroby iného na seba. Vyvoláva to extatický stav. Túžba liečiť láskou. Koncentrácia do ľavej hemisféry. Plotin bol v tomto smere výnimočný a mal otvorené všetky extatické stavy. Všetky svedomito skúmal a cvičil. Mystik Tauler mal túžbu vidieť pred sebou alebo v zrkadle boha svojich snov. Koncentrácia do stredného mozgu, nazýva sa aj limbický a je 2 až 3 centimetre pod lebečnou kosťou. Mystik Bôhne túžba v zrkadle alebo pred sebou stretnúť stvoriteľa kozmu. Koncentrácia do hypotalamusu, ktorý je na konci predĺženej miechy v hlave. Samozrejme, že väčšina z nich tieto stavy necvičila ale ich dosiahla náhodne, chorobou alebo neustálym nevedomým rozjímaním.

Záverom len toľko, že môžeme si vytvoriť cvičením dvojníka seba samého, alebo vytvoriť dvojníka, ktorý bude mať tvar určitej významnej mŕtvej osobnosti. Dvojník môže byť vytvorený zo snových predstáv, dvojník môže byť vytvorený zo spomienok. Dvojník môže byť vytvorený z predstavy, že sa to nedá vnímať. Meditácie na boha. Dvojník, ktorý levituje, dvojník, ktorý je chorý. Pri týchto dvojníkoch sa vychádza z ľavej alevo pravej hemisféry, z mozočka, zo stredného mozgu, z miechy, nervstva a hypotalamusu. Teda extatické stavy sú viazané na dvojníka a určitú koncentráciu do určitých častí ľudského tela. Nezostáva nič iné, ako tieto stavy nacvičiť a meditáciou, rozjímaním a kontemplačným zjednotením stupňovať.

Pridaj komentár