Anjelské sféry. Anjelské informačné polia. Anjelská esencia z pierok. Anjelskí zasväcovatelia celej histórie ľudstva. Anjelské sféry ako informácie. Anjelské sféry ako liečivá energia. Anjelsky pohybový tranz. Anjelské hypnotické predstavy. Anjelsky zvukový tranz. Anjelské rituály. Anjelské liečby. Otvorenie a premostenie brušného mozgu do aury. Zahusťovanie aury anjelskými informáciami.

Pokračujeme v sérii zasvätení do anjelských sfér esencie pierok. Všetky doterajšie zasvätenia pod názvom anjelské sa viedli v rovine anjelských esencií, ktoré vznikli interakciou človeka, ktorý počas celej histórie zbieral pierka a ich šúchaním, strihaním sa podieľal na vytváraní týchto esencií. Vznikajú špeciálne informácie, ktoré sa zachytávajú v dotyčnej osobe a po jej smrti odchádzajú do magmatických alebo kozmických sfér, ktoré síce kopírujú fyzický svet, ale iba ako informačné polia. Teda platí, že anjelské sféry z pierok tu zostávajú trvalo a možno sa k nim dostať pomocou vešteckých a liečiteľských schopností.

Pri práci s pierkami vzniká statický náboj, ktorý na citlivejšie osoby môže pôsobiť mimoriadne silno a postupne im môže pozmeniť činnosť neurónov a ich vzájomné prepojenie. Jednoducho takýto jedinec sa mení a dokáže ináč používať svoje psychické predpoklady. Je známe, že úspešné osobnosti histórie a súčasnosti majú anjelské sféry otvorené, čo sa dá vnímať veštecky. Keď veštecky vnímate pri niekom postavu veľkého bieleho anjela, tak je predpoklad, že je úspešnejší ako ostatní ľudia, ktorí majú okolo seba iba drobných maličkých anjelov. No postava anjela nezaručuje 100% úspech. Treba pridať aj iné aspekty.

Na začiatku zasvätení sme sa usilovali pôsobiť do neurónových oblastí priamo a to do šedej kôry veľkého mozgu, do stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, do ganglií okolo orgánov tela. Zasväcovateľ Saša Pueblo zosal do aurického obalu informačné polia vybraných zasväcovateľov a predstavoval si, že tieto informačné polia vlastní a doslova väzní; vytváral silnú dynamiku, aby pozmenil činnosť v 6. neurónových oblastiach v tele. Keď tieto oblasti preliečil a pozmenil ich aktivitu tak, aby vytvárali veľké postavy anjelov, zahájil ďalšiu činnosť a začal spájať rôzne postavy anjelov, až dosiahol pocit bieleho svetla, potom pocit diamantového svetla a pocit priezračného svetla, ktoré na mieste silne pulzuje. Tento stav dosiahol vo všetkých neurónových oblastiach.

Špeciálne v mozočku operoval anjelskými znakmi, ktoré tiež vznikajú pri práci človeka s pierkami. Tak isto sú uložené v informačných poliach a to kozmu, zemegule, živých ľudí, predmetov, zvierat a rastlín. Tu sa zahusťovanie dialo spájaním množstva znakov.

Počas zasväcovania sa vlastne zistili dva prístupy k anjelským informačným zónam. Prvý je ten, že informačné polia anjelov iba fotíte do svojej mysle a nechcete ich vlastniť. Ste ako výletník, ktorý má niekoľko fotoaparátov a anjelské sféry iba fotí. V takomto stave získavate odtlačky anjelských sfér a neustále ich zahusťujete a spájate. Nejde o liečivý stav, ale o stav zahustenej energie celého tela a okolo tela v aure. Predtým sme mali auru ako deravú rybársku sieť. Neustálym zahusťovaním informácií do seba a vedľa seba sa priechodnosť aury a energií znižuje a hustota sa zvyšuje. Cez takto zahustené energie informácií o anjelských sférach nepreniká do človeka už doslova nič.

Iný prístup je, keď chcete anjelské sféry vlastniť a mať k nim vlastnícky a násilný vzťah. Takéto anjelské sféry pritiahnuté do seba a aury majú silné napätie vhodné na liečbu. Nedovoľuje to veštecký, ale liečiteľský výkon. No pri vešteckom diagnostikovaní sme zistili, že je vhodnejšie najprv vytvoriť z foto odtlačkov anjelských sfér hustý izolant. A až na tento informačný izolant viazať anjelské postavy a anjelské znaky do silnej energetickej potencie. Aj potom po liečbe a manipulácii treba stiahnuté anjelské sféry zo zemských magnetických polí, ale aj kozmu okolo nás, vrátiť naspäť a vzdať sa ich vlastníctva. Potom ich zase privolať a znova vrátiť naspäť. Takýto prístup dovoľuje bezpečie pred silou anjelských energií.

No vráťme sa k dnešnému zasväteniu. Saša Pueblo znovu vybral deviatich historických zasväcovateľov, ktorí disponovali anjelskými sférami silne v aure v podobe guľovitých útvarov veľkosti futbalovej lopty. No zároveň dotyční zasväcovatelia mali tranzové telo a tranzovo zvukové telo. Prípadne prežili klinickú smrť a majú vo fyzickom tele klinické telo. Pod tranzovým telom tu rozumej schopnosť udržať v tele pocit monotónneho pohybu a to trvalo počas zasvätenia, ale aj po zasvätení. Spomeniete si po zasvätení na anjelské zasvätenie a komunikujete v stave pocitu určitého druhu pohybu vo vlastnom tele. Prípadne v tele neustále znejú určité rytmické zvuky, ktoré sa monotónne opakujú. Klinické telo si musíte nasugerovať uverením, že ste zomreli a pritom tiež fyzicky stíšite činnosť v celom organizme. V týchto stavoch bude účinnejšia komunikácia so zahustenými objektmi plnými anjelských sfér, ktoré nevlastníme fyzicky, ale ako informáciu alebo kresbu. V tomto postoji cítite iba hustotu a nie silnú dynamiku, ktorá sa dosahuje, keď chcete násilne viazať alebo vlastniť anjelské sféry okolo nás a v kozme. Chceli sme pokračovať v zahusťovaní informácií do tela, ale aj okolo tela v rôznych aurických obaloch. Pokiaľ sme robili zahustenie aury cez miechu, tak aura je okolo človeka aj pol metra. Pod aurou tu rozumej molekuly vzduchu, fotóny svetla, prachové častice, bioenergiu ľudského tela, ale aj energiu magnetickú obsahujúcu informácie o anjeloch, ktorí vznikli činnosťou s pierkami vtákov.

Pokiaľ ideme zahusťovať auru cez brušný mozog, tak má tvar kužeľov, ktoré sú rozostavené okolo tela. Aby sme dokázali zahusťovať auru informáciami o anjeloch ako fotografujúci turisti, bolo treba túto činnosť robiť pod stavom tranzu, a preto počas celého zasvätenia zloženého z 9. zasväcovacích rituálov pracoval Saša Pueblo s bubnom. Neustále búchanie vyvolávalo atmosféru tranzu cez pohyb a cez vnútorný monotónny zvuk.

Saša Pueblo vybral zasväcovateľov z Novej Guinei, zemepisná šírka a dĺžka pod označením ( 17 , J ), z Kambodže ( 13, H ), z Číny ( 13, G ), zo Sibíri ( 12, C ), z blízkosti Kaspického mora ( 8, E ), z Európy (5, D ), z Nového Zélandu ( 3, H ) a z Južnej Ameriky ( 15, K ). Všetci mali pohybové tranzové telo, niektorí mali zvukové tranzové telo a jeden mal aj stav klinickej smrti. Všetci mali v aure zahustené informácie o anjeloch. Saša Pueblo vždy v sebe vyvolal pohybový tranz, zvukový tranz a stav klinickej smrti. Všetko previedol na zasväcovanú osobu. Potom do aury zosal informačné polia podobných zasväcovateľov a hlavne ich anjelské sféry. K anjelským sféram mal vzťah vlastnícky a násilný, aby to malo všetko poriadnu dynamiku. No zasväcovaným osobám to dával ako fotografické informácie a pomáhal zahustiť už existujúce informácie o anjeloch v objektoch veľkosti tenisovej loptičky. Objekty napĺňali celé telo a auru okolo zasväcovanej osoby. Saša Pueblo upozorňoval zasväcované osoby, aby nemali k anjelským sféram zatiaľ vlastnícky vzťah a brali to ako informačné zasvätenie a zahusťovanie informácií v tele aj v aure okolo tela.

Zasväcované osoby sa tiež snažili pracovať v tranzovom stave. Strihali a pálili kúsky pierok, šúchali nimi po obrázkoch detí, mali pierka medzi prstami, stískali ich v dlani, kamienkom škrabali po pierkach. Všetko sa usilovali robiť v určitom rytme, ktorý potom preniesli do vnútra svojho tela.

Celé zasvätenie sa nieslo v duchu zahusťovania energetických objektov informáciami z už existujúcich anjelských sfér. Tieto sféry môžete veštecky vnímať v 4 druhoch magmatických pulzácií celej Zeme. Pulzácie aj s anjelskými informáciami možno kontaktovať do ľudského tela alebo do aury okolo ľudského tela. No treba mať chuť ich vlastniť, stať sa ich súčasťou a využiť pre ľudské účely. Iba upozorňujem, že takto stiahnuté informačné polia z magmatických polí , z kostných pozostatkov, zo živých ľudí, z objektov, ktorých sa ľudia s anjelskými sférami dotýkajú, z kozmu vedú k silnej energetickej dynamizácii, čo nemusí byť vždy zrovna zdraviu a psychike prospešné. Lepšie je vytvoriť v tele a v aure zhustené informácie o anjelských sférach a na ne podľa potreby viazať násilne informačné polia obrazov anjelov a anjelských znakov. Potom ich zase pustiť ako sa hovorí na slobodu.

Budeme pokračovať v rozsiahlejšom prieskume, kde všade sa nachádzajú anjelské postavy či už na zemi, alebo v kozme. Nateraz vieme o anjeloch z pierok a dávame tomu názov anjelská esencia z pierok. Tak isto vieme o anjelských esenciách z diamantov, z ľudských kostí. Zaujímavé sú esencie anjelov, keď sa kosťou škrabe do fosílií. To sa uvoľňujú anjelské znaky. Vieme o anjelských esenciách opracovaním bambusu. Verme, že túto oblasť dostatočne preskúmame a systematicky dospejeme do anjelskej dokonalosti.

Viacerí zasvätenci si nahadzujú pocity anjelských zasvätení a cítia za sebou v aure veľkú postavu anjela. V tomto stave sa potom učia hovoriť a premýšľať. Zdalo by sa, že to bude jednoduché, ale niektorí s tým majú veľké problémy. Jednoducho musia mať na svet a problémy úplne iný pohľad.

Pridaj komentár