Geometrické pojmy. Súradnice. Štvorec výskytu. Zemepisná dĺžka a šírka. 100 000 km nad povrchom vodnej hladiny. 6000 km pod hladinou mora. Dotyčnica zemepisnej šírky a dĺžky, k tomu výška. Bod priesečníku zemepisnej dĺžky a šírky s kolmicou idúcou nad povrch vodnej hladiny mora alebo pod ňu. Mapa. Hranice kontinentov s morom. Rýchlosť svetla. Akú vzdialenosť prejde svetlo za sekundu, minútu, deň, rok. Vzdialenosť v kozme, počet svetelných rokov. Vzdialenosť Slnečnej sústavy. Vzdialenosť súhvezdí v našej galaxii. Vzdialenosť za dnešné tušené galaxie. Mikrosvet neutrónov a protónov. Svet častíc ako nekonečne sa zahusťujúci priestor.

Do ezoteriky vstúpil fenomén spomienok, ktoré sa po smrti zvieraťa alebo človeka nedostanú do fázy zániku, ale sa všetky uchovajú na rôznych miestach. V prvom rade sa časť spomienok, teda určitých zážitkov uloží na danom mieste do kostí. Tieto kosti a pozostatky treba lokalizovať a to najlepšie pomenovaním určitého kontinentu, teda pevného povrchu zeme. Najlepšie je ho určiť pomocou zemepisnej šírky a dĺžky. Preťatím zemepisnej šírky a dĺžky dostávame miesto hrobných pozostatkov daného človeka alebo zvieraťa.

Spomienky z mŕtveho človeka alebo zvieraťa sa môžu ocitnúť v živom človeku alebo zvierati. Aj v tomto prípade určíme, kde sa nachádza pomocou zemepisnej šírky a dĺžky. No musíme pridať časovú podmienku, kedy sa tam nachádzal. Teda treba dať tretí rozmer koordinátov a to je čas, minúty, hodiny deň, mesiac a rok. Pretože objekt, pokiaľ je živý, sa môže presunúť z daného teritória a môže sa zdať, že sme neudali správny koordinát jeho výskytu. Teda daný živý objekt sa pohybuje určitou rýchlosťou po rôznych dráhach pohybu. My sme ho zachytili práve v danom čase na danom mieste, ale za určitých okolností sa môže a nemusí ocitnúť na neznámom mieste.

Spomienky z dotyčného zvieraťa a človeka možno hľadať v inom hrobnom mieste, kde zostali určité pozostatky. Znovu treba určiť zemepisnú šírku a dĺžku. Aby sme mohli vyhľadať spomienky jedného živého objektu, ktorý už zomrel.

Spomienky určitého jedného zvieraťa a človeka sa môžu skopírovať do objektu ako je kameň alebo stavba. Aj v tomto prípade treba určiť koordináty, teda zemepisnú šírku a dĺžku.

Informačné polia, teda spomienky jedného zvieraťa alebo človeka možno nájsť aj voľne v energetických poliach Zeme a kozmu. Tieto polia prechádzajú cez všetko organické a anorganické. Aj tu treba určiť zemepisnú dĺžku a šírku, ale aj koordináty, koľko pod úrovňou hladiny mora alebo nad hladinou mora. Keď sú informácie v kozmickom priestore, tak isto treba určiť, koľko svetelných hodín, dní alebo rokov je informácia vzdialená. Môžeme označovať aj nepriamo názvom súhvezdí, planét a galaxií.

Pokiaľ boli spomienky skopírované do sveta protónov, častíc, neutrónov, tak tu bude celkovo problém s označovaním. Lebo tu existujúce rozmery sú tak malé, že sú nemysliteľné, aby sme si ich mohli predstaviť. Nedokážeme presne určiť koordináty. Musíme zostať na úrovni toho, že predmet alebo stavbu označíme bez toho, že by sme mohli určiť nejaký bližší koordinát. Podobný problém nastane v momente, keď budeme chcieť označiť niečo za hranicami sveta galaxií, ktoré sú okolo nás. Nebudeme mať dostatočne veľké číslice na to, aby sme to vyjadrili. A koordinát nekonečno pretínajúce nekonečno je koordinát nepresný, ale aspoň je nejaký.

V niektorých prípadoch je informačné pole vytvorené zo spomienok mŕtvych ľudí roztiahnuté aj cez niekoľko zemepisných šírok a dĺžok. V tomto prípade je treba zaznamenať množstvo viacerých zemepisných dĺžok a šírok.

Najlepšie sa akékoľvek informačné polia čítajú v kozmickom vedomí s odcvičeným vedomím jogy a ďalších smerov ezoteriky. Napájanie je najlepšie možné cez osobu, ktorej zomrelo dvojča. Teda treba ovládať siamské vedomie a k tomu kozmické vedomie priestoru. Dá sa napájať aj iným spôsobom, ale tento je najúčinnejší. Hovoríme, že ľudská myseľ nepozná v energeticko informačnej podobe čas a priestor, ale iba správne naladenie mysle, aby sa mohla pohybovať v informačných poliach celého kozmu.

Pridaj komentár