Teoretická úvaha, kde všade preniká ezoterik a aký to má zmysel, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie. Do limity kozmických objektov zahrnieme aj nekončený priestor kozmu, ale aj ohraničený priestor v kozme, tak isto planétu Zem, samotný objekt organického človeka, tak isto planéty, anomálne stavy v priestore, energie, čiernu dieru, organický život v kozme, bunky, atómy a častice.

Ezoterik pokračuje vo svojich ambíciách a bude sa usilovať psychicky prenikať aj mimo planétu Zem. Ezoterik si uvedomuje, ako je doslova uzamknutý na planéte Zem a jeho psychika sa za bežných okolností nedokáže vymaniť zo sily magmatického jadra Zeme, ktoré ho fyzicky, ale aj psychicky drží tu a teraz. No nie navždy. Ezoterickým bádaním kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace, ďalej jedincov, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám sme zistili, že takíto jedinci ako keby sa dokázali psychicky odpútať od sily magmatického jadra a ich psychika voľne preniká do kozmu. Málokedy sú si títo jedinci tohto fenoménu vedomí. Iba sa cítia nejako čudne. Aj keď majú tušenie, že sú iní, tak málokedy majú školené zmysly do vešteckých výkonov, aby mohli vnímať, kde psychicky vlastne prenikajú. Teda majú rozdvojenú psychiku a napríklad 40 % koncentrácie je v kozme a 60 % koncentrácie je na planéte Zem. Niektorí jedinci chodia do kozmu počas nočného spánku, čo je ten najhorší variant a značne narušuje režim spánku. To destabilizuje ich psychický stav. Skutočne najhoršie pre ezotericky ladených ľudí je realizovať svoju duchovnú cestu počas nočného spánku a nie počas dňa. Potom sme skúmali jedincov, ktorí sa, bohužiaľ, narodia ako potočené a pokrivené osoby. Aj tieto počas života neprirodzeným spôsobom pohybu získajú kozmické vedomie.

Ezoterik získa kozmické vedomie výcvikom a vie ho otvárať a zatvárať, čo je vhodný stav psychického návratu na planétu Zem. Bohužiaľ, ani jeden jedinec, ktorý má otvorené kozmické vedomie, sa nezúčastňuje na univerzálnej duchovnej ceste. Príčiny tohto javu nepoznáme. Keď ezoterik získa kozmické vedomie, ktoré sa realizuje cez ganglie, je pripravený začať spoznávať objekty v kozmickom priestore. A je dôležité, aby si stanovil systematický vývoj a nácvik všetkého, čo treba pre psychické prieniky do kozmu a veštecké vnímanie toho, čo tam vníma. Plán je potom jasný, začína spoznávaním našej slnečnej sústavy a jej planét. Pokračuje do najbližších súhvezdí a planét v súhvezdiach. Po spoznaní súhvezdí je čas sa zastaviť v čiernej diere našej Galaxie. Je to nesporne jedinečné miesto pre efektívny a rýchly prienik k súhvezdiam a hviezdam našej Galaxie. No neodporúčam preskočiť nácvik priameho prieniku do kozmu a priamej psychickej návštevy planét.

Ezoterik si stanoví aj ďalšie náročnejšie ambície a to psychickú návštevu a psychický prienik do 2000 galaxií okolo našej Galaxie. Ešte ako tak sa dá časovo zvládať v priebehu niekoľkých rokov psychicky spoznať súhvezdia našej Galaxie a ich hviezd. No zvládať návštevu 2 000 galaxií okolo našej Galaxie a jej planét je časovo neúnosné. Stačí si dať plán navštíviť a spoznať hviezdy každej galaxie tak v priebehu roka. Čas na návštevu ostatných by potom logicky trval 2000 rokov. A to by sa jednoznačne nestíhalo a preto treba hľadať iný spôsob psychického prieniku. A riešenie sa, ako sa zdá, vždy nájde a sú ním nesporne čierne diery v galaxiách. Ezoterik sem príde psychicky so želaním spoznať planéty a súhvezdia danej galaxie a želá si to v čiernej diere danej galaxie. V tom okamihu má prehľad, kde čo je a čo stojí za to navštíviť a spoznať. Cez čiernu dieru prenikne k danému miestu, tu prepne do klasického kozmického vedomia a môže spoznať, čo ho zaujalo. A najčastejšie je to veľmi liečivé miesto pre organizmus ezoterika, ktoré odobria pudy v brušnom mozgu. Potom podľa vzoru jogínov hľadá anomálne prejavy v galaxii, aby obohatil svoj aurický stromček o ďalšie vetvičky. Bližšie v Joga škole. Potom hľadá organický život, zvláštne miesta pre určité netradičné psychické prejavy – voláme ich UFO prejavy. Bližšie o UFO odtlačkoch v Kozmos sekcii.

Čierne diery v strede galaxií sa stávajú pre ezoterika východzím bodom psychického prenikania do nekonečných vzdialeností v kozme. Cez čiernu dieru sa ľudská psychika dozvie o danej galaxii, čo potrebuje, ale čierna diera môže slúžiť aj ako extrémne rýchly dopravný prostriedok v kozme. No treba vedieť smer a vzdialenosť aspoň orientačne. Tak isto je dobre, aby v čiernych dierach operoval ezoterik jednak s kozmickým vedomím (Kozmos sekcia) a potom s klinickým vedomím (Plazmatická sekcia). Vhodné je mať už aj otvorené bunkové vedomie (Kozmos sekcia a Silva škola). A psychické operácie v čiernej diere sa musia diať na báze mikrosveta. Teda minimálne prieniku ezoterika na blany vlastných buniek na základe rezonancií a kmitania membrán. Jednoducho ezoterik, pokiaľ ide do čiernej diery na báze makrosveta, toho veľa nezmôže. No pokiaľ pôjde rozhraním makrosvet a mikrosvet, tak toho dosiahne najviac. Teda ezoterik pre využitie čiernej diery musí ovládať kozmické vedomie, klinické vedomie, bunkové vedomie, ale aj Silva vedomie. Ezoterik tieto vedomia dokáže zapínať, vypínať a navzájom kombinovať.

Pre ezoterika budú čierne diery fungovať ako prepravník do inej čiernej diery v kozme. Potom ako prepojenie na organický život na planétach, ale aj mimo planét. Predpokladáme, že extrémne vyspelý život bude mať vybudované vlastné objekty v kozme a nebude odkázaný na nestabilný život na nejakej planéte. Preto ezoterik bude hľadať organický život aj mimo planét. Pod označením organický život v kozme rozumieme prirodzený vývoj z anorganického sveta do organického sveta. Teda organický život tu považujeme ako prirodzenú udalosť vývoja hmoty celkovo. Je prirodzené, že organický život ako forma hmoty vzniká z anorganickej formy ako bežná skutočnosť. V podstate je organický život aj tak na tých najjemnejších úrovniach zložený z prvkov Mendelejovej tabuľky prvkov. Iné názory na vznik organického života si vážime, ale považujeme za hypotetickú úroveň.

Ezoterik v nekonečných diaľavách vyhľadáva organický život a nadväzuje psychické kontakty. Tak isto spoznáva a ukladá si spomienky o psychických prienikoch do kozmických diaľok. No rozhodujúce je bádanie a skúmanie sveta mŕtvych spomienok organického života. Vyspelosť ezoterika sa dokazuje nie vzťahom k životu, ale vzťahom k tomu, čo bude po smrti. Možno by sme nemali používať pojem svet mŕtvych, navodzuje to pocit, že tu sa nič nedeje a nič nekoná. A skutočnosť po prieniku do sveta mŕtvych je často prekvapujúca. Aké je to tu všetko aktívne a čulé na báze hromadenia, triedenia a zberu spomienok organického života v celom kozme! Vieme, že je ťažké preorientovať ľudskú myseľ na svet mŕtvych a za najvyššiu hodnotu v kozme považovať vlastné spomienky a celkovo spomienky organického života v celom kozme. Všetko je u ľudí na planéte Zem orientované iným smerom a ľudstvo sa od ideálu cesty do sveta mŕtvych neustále, ale isto vzďaľuje. Tu možno nastoliť otázku, čo je to vyspelosť nejakej kozmickej inteligencie a aj ľudstva ako takého. Možno by sa zdalo, že technologická vyspelosť je v kozme tá určujúca. No ezoterik dobre vie, že technická vyspelosť je potrebná, ale nie sama pre seba, ale aby ľudstvo a akákoľvek vyspelá hmota mala čas pracovať na procesoch vstupu do sveta mŕtvej večnosti. Preto ezoterik v prvom rade využíva čierne diery na spoznávanie a bádanie spomienok organického života v kozme. Navyše niektorý organický život v kozme už zanikol z dôvodu rozsiahlych zmien, ktoré v kozme prebiehajú. Ezoterik pri psychických návštevách niektorých oblastí pocíti, čo je to katastrofa na úrovni celých zoskupení galaxií a nie iba jednej slnečnej sústavy. Ezoterik pracuje na svojom duchovnom raste a vykonáva viac ezoterických ciest, ale neustále má na pamäti, že tak robí vždy za účelom reinkarnácie. Tento účel je prirodzený proces vývoja a vyspelosti organického života, ktorý sa chce v kozme uchovať určite dlhší čas ako iba bilión rokov.

Pridaj komentár