Obličky

Dátum zberu: 01.04. 2014
Strana 1 z približne 5 výsledkov
 
Hormóny obličiek 
 
Pripravil pre Vás: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk 
 
m16
 
Hormóny obličiek
Obličky pôsobia ako filter pretekajúcej krvi. Odstraňujú splodiny metabolizmu, regulujú množstvo vody a solí v organizme, zúžastňujú sa na regulácii krvného tlaku, krvotvorby a acidobázickej rovnováhe.Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou obličiek je nefrón
 
Hormón renín-angiotenzín-aldosterón
Systém môže byť aktivovaný ak je pokles krvného objemu alebo tlaku (napríklad pri krvácaní). Keď poklesne perfúzia (prekrvenie) juxtaglomerulárneho aparátu v obličkách, juxtaglomerulárne bunky vylúčia enzým renín. Renín štiepi inaktívny peptid zvaný angiotenzinogén a premení ho tým na angiotenzín I. Angiotenzín I je potom premenený na angiotenzín II angiotenzín konvertujúcim enzýmom (ACE), prítomným najmä v kapilárach pľúc.
 
Hormón erytropoetin
Erytropoetín je zásadný hormón pre produkciu červených krviniek. Bez nej, definitívnu erytropoézu nekoná. Za hypoxických podmienok, bude obličky produkujú a vylučujú erytropoetínu k zvýšeniu produkcie červených krviniek zameraním CFU-E , od erytroblast a bazofilné erytroblast podmnožiny v diferenciácii. Má vplyv aj na hladké svalstvo.
 
Hormón kalcitiol – aktívna forma D vitamínu
Hormonálne aktívna forma vitamínu D. Vstrebávanie vápnika do krvi. A podporuej resorpciu vápnika z moču. Podporuje črevné strebávanie fosforečnanovcez hrubé črevo.
 
Hormón tromboietin
Reguluje tvorbu krvných doštičiek. Preto, rastúce a klesá koncentrácia krvných doštičiek regulovať hladinu trombopoetínového.
 

Comments are closed.