Grafológia

Dátum zberu: 30. 09. 2017
Strana 1 približne 163 výsledkov
 
Grafológia
 
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
Grafológia
Grafológia je forma psychologickej diagnostiky. Zaoberá sa rukopisom, jeho vzťahom k osobnosti. Je to jedna z projektívnych metód psychológie, pomocou ktorej sa diagnostikuje osobnosť. Je založená na výrazoch a symboloch.
 
 
 
Slovenská grafologická spoločnosť: http://www.grafologia.sk/
 
Česká grafologická spoločnosť: http://www.grafologickakomora.cz/
Grafologické spoločnosti: http://www.grafolog.cz/graf_spol.php
 
 
História grafológie
Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore (lebo niet ničoho na svete, čo je absolútne statické). V užšom zmysle len dejiny ľudstva, čiže vývojový proces ľudskej spoločnosti a jej jednotlivcov, najmä politickej, ekonomickej, ideologickej, sociálnej a kultúrnej podoby ľudskej existencie.
 
Histórické a súčasné písma: http://www.adasoft.cz/grafo/zajimavosti_abec…
 
 
 
Osobnosti grafológie
Ľudská osobnosť je sústava pomerne trvalých vlastností ľudského jedinca, predovšetkým vlastností duševných čiže duševných čŕt. Tieto črty sa členia do niekoľkých rodov, ako je temperament, schopnosti, citové sklony, snahové sklony, sebavedomie, vlastnosti vôle, psychomotorika a i.
 
 
 
 
 
Písmo
Písmo sa používa na typizáciu vizuálneho jazyka pomocou štandardných symbolov. Najstaršie písma sú piktogramy alebo ideogramy. Väčšina fontov sa dá rozdeliť do troch kategórií: logická (verbálna), syllabická (syllabická) a abecedná (abecedná). Bežné slovo pre symboly v písme je graf (znak). Písmeno (aj Glyph) je grafické znázornenie znaku.
 
 
Histórické a súčasné písma: http://www.adasoft.cz/grafo/zajimavosti_abec…
 
Články súvisiace s grafonomikou: https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_graph…
Analýza pohybu rukopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/MovAlyzeR
 
 
 
Egyptské hieroglyfické písmo: https://sk.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_…
 
 
Písmoznalectvo
Písmoznalectvo čiže grafognózie alebo tiež expertíza ručného písma je znalecký odbor zaoberajúci sa skúmaním a porovnávaním písomných prejavov na potvrdenie alebo vyvrátenie identity pisateľa. Je jednou z najstarších forenzných disciplín.
 
Ústav kriminalistiky: http://www.ukk.sk/pismo.php
Grafická analýza: http://www.ukk.sk/grd.php
 
 
Ukážky rukopisu
Rukopis alebo knižne manuskript  (najmä pre 4. význam) môže byť: písmo písané rukou, pozri rukopis (písanie), charakteristické črty písma určitej osoby, pozri pod rukopis (písanie)
 
 
 
 
 
 
Metodika
Metóda je uvedomelý a cieľavedomý postup, určitým spôsobom usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií, pretvárajúcich východiskové danosti istej cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný (čiastočne alebo úplne realizovaný) cieľ. Metóda je poznaný zákon premenený na pravidlo, súbor pravidiel, systém regulatívnych princípov.
 
Slovenská grafologická spoločnosť: http://www.grafologia.sk/
 
Písmo a chorobné zmeny: http://www.grafolog.cz/nemoc.php
 
Komplexné dojmové znaky: http://adasoft.cz/grafo/principy0.html
 
 
Využitie grafológie
Účel je zamýšľaný výsledok činnosti, procesu, cieľ, ku ktorému smeruje nejaká činnosť. Aké možnosti nám grafológia poskytuje? V čom sa využíva grafológia?
 
 
V čom sa využíva grafológia? http://grafologia66.webnode.sk/news/webova-p…
 
Literatúra
Literatúra (z latinčiny litteratura = písmo / jazykoveda) : a) (tiež písomníctvo alebo slovesnosť alebo slovesná tvorba) je súhrn všetkých písmom zaznamenaných textov (vrátane technických textov, korešpondencie a pod.) b) v užšom zmysle je to len umelecká literatúra.
 
Výber zo zahraničnej literatúry: http://www.grafologia.sk/index.php?page=vybe…
 
Grafológia pre každého: http://www.martinus.sk/?uItem=93905
 
 
Kurzy grafológie
Seminár je druh kolektívneho odborného štúdia, ktorej podstatou je spojenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov. Ide o užšie intenzívne pracovné rokovanie za účasti do 50 účastníkov, zamerané na podrobnejšie oboznámenie sa s aktuálnymi úlohami a problémami, ktoré sú predmetom praktickej alebo teoretickej činnosti prítomných osôb, s následnou diskusiou o nich.
 
Kurz priateľov písma: http://www.kosnr.sk/grafologia/
Inštitút celostnej grafológie: http://institutgrafologie.cz/kurzy-grafologi…
 
 
Články
Články zaujímavosti z oblasti grafológie. Čo je to grafológia? Čo nám prezrádza rukopis? Aké využitie má grafológia?
 
 
 
 
 
Blogy
Blog alebo pôvodne weblog (z angl. blog od web log – webový denník) je webové sídlo, ktoré umožňuje registrovaným užívateľom publikovať svoje názory, skúsenosti a pod. k určitým témam. Tieto príspevky sú chronologicky zoradené.
 
 
 
 

Comments are closed.