Teoretická certifikácia z používania ezoterických pojmov

dátum: 21.12.2007

Pojmový aparát a jeho používanie pre všetkých 7 ezoterických ciest, ktoré sa môžu praktizovať v oblasti ezoteriky. Ezoterik sa musí naučiť význam jednotlivých pojmov, ktoré uvádza slovník na tejto stránke. K slovníku použije aj vyhľadávač slov. Ezoterik dokáže napísať význam každého pojmu a vie premýšľať o ezoterike vo vnútri svojej mysle, to je v prednom mozgu.

Keď sa stane vyspelejší, tak dokáže premýšľať aj cez 10% koncentráciu z celkovej koncentrácie v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Ezoterik vie písomnou formou vyjadriť, čo jednotlivé pojmy v ezoterike znamenajú. No nestačí, aby ovládal len význam pojmov, je to iba základ toho, aby si ezoterici navzájom rozumeli a vytvorili spoločnú reč k jasnej komunikácii.

Ezoterik musí ísť ešte ďalej a musí sa naučiť spájať jednotlivé pojmy do rozumových väzieb a nadväznosti pre jednotlivé ezoterické pojmy. Teda nestačí sa naučiť význam základných ezoterických pojmov, je treba sa naučiť ich logické spojenie a vysvetlenie určitého stavu a pocitov z týchto stavov.

1.EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 1. ezoterickej ceste?

Hlava – mozogneuróny - šedá kôra veľkého mozgu v 3. až 7. vrstvách – biela hmota veľkého mozgu – pravá hemisféra, ľavá hemisféra – predný mozog – temenný mozog – zrakový mozog – spánkový mozog – jednotlivé centrá riadenia orgánov v šedej kôre veľkého mozgu – sexuálne centrá pre jednotlivé sexuálne praktiky – zmyslové centrum pre zrak – zmyslové centrum pre sluch – zmyslové centrum pre hmat a pohyb – zmyslové centrum pre čuch – zmyslové centrum pre chuť – 4 centrá pre psychické povahy – epileptické centrum v nervstve – schizofrenické centrum v nervstve – hysterické centrum v nervstve – psychopatické centrum v nervstve – krvné riečište – krvné vlásočnice - nervové zakončenie – centrá sexuálnych deviácií - nervové dráhy – mozgové blany na mozgu – mozgovo miešny mok – mozgové dutiny.

Klinická smrť- prežitá klinická smrť - nacvičené rané štádium klinickej smrti – stíšenie orgánov v tele – pozastavenie určitých častí orgánov – psychický presun na povrch šedej kôry veľkého mozgu – prepnutie neurónov v určitom bode veľkého mozgu – psychický prienik koncentrácie do aury nad hlavou – veštecké vnímanie niečoho ako dym nad hlavou – veštecké vnímanie tohto stavu – vstup do priestoru sveta mŕtvych – priestor 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov – od priestoru planéty Zem – všetkými smermi od priestoru planéty Zem – dopredu – dozadu – do bokov – hore – dole – roztrúsené spomienky ľudí vo svete mŕtvych – kozmické inteligencie zo spomienok organického života mimo planétu Zem – anjelské sféry z detských dyslektikov – anjelské sféry zo spomienok iného organického života v kozme – spomienky vo svete mŕtvych uložené vo veľkosti väčšej ako atóm – spomienky vo svete mŕtvych uložené na úrovni vnútra atómu.

Anjelské sféry – originál anjelských sfér vo svete mŕtvych – odtlačky anjelských sfér v 4. roku života – čierne anjelské sféry – biele anjelské sféry – sivasté anjelské sféry – tieto sféry vytvorili detský dyslektici – po ich smrti do sveta mŕtvych spomienok – hustota anjelských sfér – úspech – emócie – neúspech – nevhodné spojenie a prerastenie s anjelskými sférami, ktoré sa stáva osudovým.

Kozmické inteligencie – odumretý alebo vyhynutý organický život v kozme – spomienky vo svete mŕtvych – naprogramovanie toho, čo sa má diať po smrti so spomienkami – spoznávanie tejto dimenzie sveta – svet mŕtvych do veľkosti atómu – svet mŕtvych na úrovni vnútra atómov – zber spomienok zomierajúcej organickej hmoty – doslova fotenie spomienok organickej hmoty – spracovanie informácií – zahusťovanie – transformácia do atómových jadier.

Reinkarnácia – vrcholové snaženie ezoterika o zber informácií do svojich neurónov a po fyzickej smrti snaha o uchovanie spomienok – uchovanie na úrovni vnútra atómov – uchovanie spomienok veľkého mozgu - spomienok stredného mozgu – spomienok mozočku – spomienok miechy - spomienok brušného mozgu – spomienok ganglií – spomienok chromozómov - program večnosti a nekonečnosti.

2. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 2. ezoterickej ceste?

Stredný mozog – veľkosť orecha, dve časti, každá má 14 častí – hypofýza – epifýza – amigdala – žľaza hladu – centrá pre biochémiu – centrá pre dennú chémiu – centrá pre nočnú chémiu – denná aktivita hypofýzy – nočná aktivita hypofýzy – zaspávanie – autohypnóza – nočný spánok – snová pamäť – sny – veštecké dekódovanie snov – mikrospánok – ľudský spánok – zvierací spánok - 4 centrá pre psychické povahy – epileptické centrum v nervstve vo vnútri temenného mozgu – schizofrenické centrum v nervstve idúcom do mozočku– hysterické centrum v nervstve ústnej dutiny– psychopatické centrum v nervstve hrdla – nervový uzol s nervstvom do celého tela.

Detská psychika – stredný mozog – detské spomienky – anjelské sféry detských dyslektikov zo sveta mŕtvych – 4. rok života – odtlačky v spomienkach – biele anjelské sféry – sivé anjelské sféry – čierne anjelské sféry – všetko anjelské odtlačky detských dyslektikov – anjelský odtlačok ako diktátor – anjelská sféra ako zvýšená životná úspešnosť – úroveň priesvitnej hustoty – úroveň bielej hustoty – úroveň zlatej hustoty – úroveň diamantovej hustoty – úroveň pulzačnej úrovne.

Podvedomé obaly v tele – 12. rok života dieťaťa – obaly veľkosti tenisových loptičiek – obal túžba – obal životné poslanie – obal predkovia – obal sexualita – obal zviera – obal šaman – obal dieťa – obal so 7. vrstvami určitých ľudských aktivít – systém zmeny toho, čo je uložené v podvedomí.

3. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 3. ezoterickej ceste?

Mozoček – zadná časť veľkého mozgu, pravá časť, ľavá časť, 10 častí vľavo, 10 častí vpravo – skenovanie činnosti buniek a ich vnútra – zber informácií z organizmu – vyhodnocovanie informácií z tela – poskytovanie informácií z tela – možnosť prepnutia neurónov do priestoru mimo telo - psychický prienik mimo telo – psychický prienik do štruktúr buniek – psychický prienik až na atómovú úroveň – myslenie cez štruktúry mozočku - vnímanie sveta cez mozoček – astrologické veštecké výkony – siamský mozoček prepojený na iné mozočky – geometrická štruktúra mozočku – mozoček ako prostriedok vyberania spomienok z neurónov – komplexná predstava sveta čo najďalej od planéty Zem.

4. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 4. ezoterickej ceste?

Miecha – neuróny v mieche, neuróny v ostatných 6. neurónových oblastiach – 100 neurónov v ľudskom tele – z toho 50 % je v mozočku – z ostatných 50 % je 20% miešnych neurónov – pohybové automaty miliardy rokov budované – pohybové návyky získané výchovou, vzdelaním a praxou – pohybové vzorce – pohybový vzorec magmatického jadra Zeme – pohybový vzorec čiernych dier v kozme – pohybový vzorec pulzarov v kozme – pohybový vzorec anti čiernych dier v kozme – pohybový vzorec slnečnej sústavy – pohybový vzorec embryonálneho vývoja – pohybový vzorec starnutia – pohybový vzorec pre aktivitu orgánov – pohybový vzorec pre bunkovú činnosť – pohybový vzorec pre biochémiu – pohybový vzorec pre ľudské druhy pohybu svalové – pohybové vzorce pre zmysly – pohybové vzorce pre spomienky – každý pohybový vzorec v každom miechovom neuróne – jeden neurón extra silný pohybový vzorec – nabíjanie pohybových vzorcov – utlmovanie pohybových vzorcov – techniky dynamizácie všetkých oblastí pre jeden druh pohybu.

5. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 5. ezoterickej ceste?

Brušný mozog – stena tenkých a hrubých čriev – ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek v stene čriev – zvieracie konanie cicavcov – pud sebazáchovy – pud rozmnožovací – pud teritoriálny – pud pre činnosť buniek v tenkých črevách – prinútené pudy k liečbe organizmu cez vyhrážanie sa ublížením – prienik prinútených pudov do bunkových blán, orgánikov, jadier, chromozómov, génov a molekúl prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky – centrá riadenia biochémie trávenia – pupok a jeho okolie – niečo ako tranz a údery na bubon – magmatické polia planéty Zem – záznamy o aktivitách ľudí a zvierat.

6. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 6. ezoterickej ceste?

Ganglie – veľké ganglie ako palce v hlave – dve veľké ganglie pri žalúdku – dve veľké ganglie pri mechúri – drobné ganglie ako špendlíkové hlavička okolo orgánov a častí tela – kozmické vedomie – lúč z neurónov mozgu – prienik cez 100 000 kilometrov atmosféry – psychický prienik do kozmu – opakované ukladanie spomienok okolo ganglií v tele – odpútanie sa od magmatických polí Zeme –vhodné znetvorenie a postáčanie tela v predstave a vo svalových platničkách - pohybový vzorec pre Slnko – pohybový vzorec pre čierne diery – pohybový vzorec pre pulzary - pohybový vzorec pre anti čierne diery – vedecké vnímanie kozmu – snovo autohypnotické vnímanie kozmu – zvieracie vnímanie kozmu - spoznanie planét – spoznanie súhvezdí – spoznanie galaxií – spoznanie pulzarov – spoznanie anti čiernych dier – veštecké vnímane psychických prienikov do kozmu.

7. EZOTERICKÁ CESTA

Ovládate logické väzby a nadväznosti pojmov, ktoré sa používajú na 7. ezoterickej ceste?

Chromozómy – riadenie buniek – neurónové časti chromozómu – bunková blana – orgániky v bunke – bunkové jadro – mitochondriálne jadro – jednotlivé chromozómy – časti chromozómov – génové reťazce – historický vývoj génov v určitých oblastiach sveta – pohľad do kozmu cez gény - ezoterické podvedomie v génoch – náboženské podvedomie v génoch – podvedomie v génoch k bežnému životu – molekuly prvkov – atómy – atómové jadrá – prienik cez mozoček – prienik cez brušný mozog iba do úrovne molekúl prvkov.

UFO – organický život v kozme – kozmické vedomie do buniek – cez bunky kontakt s organickým životom v kozme – emócia strachu - prepojenie cez UFO odtlačky – likvidácia UFO kontaktu bez strachu –emócia hnevu - spoznanie organického života v kozme – prevzatie skúseností.

UFO – do sveta mŕtvych spomienok – spomienky organického života po jeho zániku – klinické vedomie do buniek - emócia strachu – prepojenie na kozmické inteligencie vo svete mŕtvych cez UFO – likvidácia UFO bez strachu – emócie hnevu - spoznanie sveta mŕtvych – prevzatie skúseností.

Atómy – elektróny – jadrá atómov – psychický prienik do atómov – anti čierne diery – organický život na princípe prieniku do atómov a ich jadier – svet mŕtvych na úrovni atómových jadier – farebné guličky na nitkách – dezintegrácia na malé kúsočky – nihilizmus – nezáujem o všetko ľudské.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 5. Skúšky > Teoretická certifikácia z používania ezoterických pojmov

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo