Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

5. Skúšky

Tu si nájdete, čo všetko musíte splniť, aby ste dostali internetový certifikát od Sašu Puebla na jednotlivé oblasti ezoteriky, liečiteľstva a terapií. Saša Pueblo si overí diaľkovým vešteckým výkonom, ako danú oblasť ovládate. Táto certifikácia skôr slúži na to, aby ste mali istotu, že postupujete správne.
Staršie články >>

Teoretická a praktická certifikácia z veštectva
Certifikácia je zameraná na mimozmyslové vnímanie, ktoré dovoľuje ezoterikovi vnímať to, čo nedovoľujú bežné zmysly človeka. U ezoterika je mimozmyslové vnímanie proces výcviku, nácviku a tréningu. U bežných ľudí sa mimozmyslové vnímanie deje ako proces neštandardných chorobných stavov psychiky, ktorých základom je fyzické poškodenie určitej časti tela.

Teoretická a praktická certifikácia z psychiatrie
Poruchy starostlivosti o svoje telo

Ide o stav, keď osoba už nevníma svoje telo, jeho upravenosť, hygienický stav, vzbudzuje verejné pohoršenie a je potrebné, aby sa o jeho vzhľad starala iná osoba. Ezoterik je osoba, ktorá sa vzorne a trvalo stará o svoj zovňajšok v rámci pravidiel toho, čo sa patrí...

Teoretická certifikácia z vedeckých metód bádania
Táto certifikácia usiluje o to, aby ezoterici do svojej ezoterickej praxe zavádzali iné prístupy ako doteraz. Ezoterika ako taká nikdy nemala svoju medzinárodnú inštitúciu. Nevytvárali sa dostatočné zbierkové fondy informácií v tomto smere. Prístup k ezoterike bol značne individuálny a nikto dôsledne ezoteriku nepodroboval bádaniu a overovaniu.

Teoretická certifikácia filozofie ezoteriky
Venuje sa náročnej oblasti ezoteriky, ktorá sa usiluje o nový kompletnejší pohľad na svet okolo nás. K tomuto pohľadu používa filozofický aparát prírodných vied, vedecké poznatky z oblasti astronómie, histológie, genetiky, ale aj atómovej fyziky častíc.

Teoretická certifikácia matematického myslenia
Venujeme sa tu problematike matematického spôsobu myslenia a jeho zavedenie do myslenia ezoterika. Nejde tu ani tak o umenie počítať, ako myslieť matematicky. Ezoterik si tu nájde definície základných matematických pojmov a spôsob ich použitia vo vlastnom myslení.

Teoretická certifikácia 5. ezoterická cesta – brušný mozog – pud bunkový
Certifikácia je zameraná na 5. ezoterickú cestu a násilne prinútený bunkový pud v celej stene tenkého čreva pod žalúdočným vakom. Hovoríme aj o koordinačných centrách pre spoluprácu vnútra buniek.

Teoretická certifikácia 5. ezoterickej cesty – brušný mozog – pud teritoriálny
Certifikácia je zameraná na 5. ezoterickú cestu a násilne prinútený teritoriálny pud v stene hrubého čreva pod pankreasom. Ide o podrobnejšie vyšpecifikovanie tejto ezoterickej cesty s dôrazom na ozdravenie organizmu cez skrytú vlastnosť uloženú v neurónových zhlukoch brušného mozgu.

Teoretická certifikácia 5. ezoterickej cesty – brušný mozog – pud rozmnožovací
Certifikácia je zameraná na 5. ezoterickú cestu a násilne prinútenému rozmnožovaciemu pudu v stene hrubého čreva od pečene až k pankreasu. Ide o podrobnejšie vyšpecifikovanie tejto ezoterickej cesty s dôrazom na ozdravenie organizmu cez skrytú vlastnosť uloženú v neurónových zhlukoch brušného mozgu.

Teoretická certifikácia 5. ezoterickej cesty – brušný mozog – pud sebazáchovy
Certifikácia sa týka pudu sebazáchovy, ktorý je v stene hrubého čreva pod pečeňou. Ide o podrobnejšie vyšpecifikovanie tejto ezoterickej cesty s dôrazom na ozdravenie organizmu cez skrytú vlastnosť uloženú v neurónových zhlukoch brušného mozgu.

Teoretická certifikácia pre centrá riadenia systémov tela
Certifikácia je zameraná na riadiace centrá v 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. oblasti výskytu neurónov v ľudskom tele. Ide o neuróny šedej kôry v 7. neurónových oblastiach, kde sú centrá koordinovania činnosti orgánov a systémov tela.

Praktická certifikácia 1. ezoterickej cesty a reinkarnácia
Cieľom praktickej certifikácie je uložiť svoje spomienky po smrti do sveta mŕtvych spomienok vcelku alebo v určitých celkoch a vložiť do nich programy, ktoré dovolia, aby spomienky mohli pracovať vo svete mŕtvych pod rôznymi vplyvmi..

Teoretická certifikácia 1. ezoterickej cesty a reinkarnácia
1. ezoterická cesta sa realizuje v šedej kôre veľkého mozgu. Mozog je potiahnutý 3. až 7. vrstvami neurónov. V reinkarnácii ide o to, aby sa skoro všetky spomienky uložené v ľudských neurónoch po fyzickej smrti neroztratili vo svete mŕtvych spomienok.

Praktická certifikácia tantra sexus pohlavie
Cieľom tejto praktickej certifikácie je vedieť ovládnuť skoro všetky procesy okolo ľudskej sexuality a ich využitie na liečbu a duchovné procesy. V žiadnom prípade sa tu nejedná o uspokojovanie sexuálnych potrieb a budovaní závislosti na párení a rozmnožovaní.

Teoretická certifikácia tantra sexus pohlavie
Venujeme sa tu 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ezoterickej ceste, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách. Ide o špecifický fenomén a to stav sexuálneho vedomia, ktoré je sprevádzané sexuálnymi predstavami...

Teoretická certifikácia z ezoterickej patológie
Venujeme sa tu 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ezoterickej ceste, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách.

Praktická certifikácia 7. ezoterickej cesty
Venujeme sa tu 7. ezoterickej ceste, ktorá vedie k psychickému prieniku do buniek, bunkových blán, orgánikov v bunkách, bunkovým jadrám, mitochondriálnym jadrám, chromozómom, génom, prvkom, atómom, časticiam mikrosveta. Tak isto ide aj o psychický prienik do mŕtvych buniek v ľudskom tele, ale aj do buniek cudzorodých ako mikroorganizmy.

Teoretická certifikácia 7. ezoterickej cesty
7. ezoterická cesta je viazaná na oblasť buniek, psychického prieniku do buniek a cez bunky do anorganického sveta prvkov, atómov a častíc. Táto problematika nakoniec končí v UFO ezoterike.


Praktická certifikácia 2. ezoterickej cesty
Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu dosiahnutia kontrolovateľného psychického prieniku do stredného mozgu, jeho dvoch veľkých a 32 malých častí, koncentráciou preniknúť dovnútra stredného mozgu a naučiť sa veštecky vnímať snový archív.

Teoretická certifikácia z používania ezoterických pojmov
Pojmový aparát a jeho používanie pre všetkých 7 ezoterických ciest, ktoré sa môžu praktizovať v oblasti ezoteriky. Ezoterik sa musí naučiť význam jednotlivých pojmov, ktoré uvádza slovník na tejto stránke. K slovníku použije aj vyhľadávač slov. Ezoterik dokáže napísať význam každého pojmu a vie premýšľať o ezoterike vo vnútri svojej mysle, to je v prednom mozgu.

Teoretická certifikácia 2. ezoterickej cesty
2. ezoterická cesta je viazaná na oblasť stredného mozgu, ktorý sa nachádza v strede hlavy. Stredný mozog je veľkosti väčšieho orecha. Má dve časti, každá má 16 častí v pravej časti a 16 častí v ľavej časti. Obsahuje okolo seba hypofýzu ako riadiacu žľazu, amigdalu ako rastovú žľazu, epifýzu a zo spodnej časti mozgový prívesok pre hlad a nasýtenosť.

Teoretická certifikácia z ezoterickej psychohygieny
Ezoterická psychohygiena zasahuje do 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ezoterickej cesty, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách. Tieto ezoterické cesty sprevádzajú aj určité zdravotné a psychické problémy, ktoré treba riešiť pri realizácii ezoterického duchovna.


Praktická certifikácia 1. ezoterickej cesty - vešteckej
Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu transformácie svojich zmyslov na vnímanie toho, čo sa deje okolo každej duchovnej cesty.

Teoretická certifikácia 1. ezoterickej cesty - vešteckej
Veštecká cesta je viazaná na 1. ezoterickú cestu cez šedú kôru veľkého mozgu. No veľmi významne sa viaže na všetkých 7 ezoterických ciest, ktoré univerzálny ezoterik chce absolvovať. Veštecké vnímanie toho, čo sa deje na každej zo 7 ezoterických ciest, je základom úspešného realizovania tejto univerzálnosti.

Praktická certifikácia 4. ezoterickej cesty
Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu dosiahnutia kontrolovateľného psychického prieniku do miechy v chrbtici a vnútra neurónov.

Teoretická certifikácia 4. ezoterickej cesty
4. ezoterická cesta je viazaná na oblasť miechy a miechových neurónov, ktoré sa nachádzajú ako základ aj v ostatných 6. oblastiach výskytu neurónov. Možno hovoriť aj o neurónovom základe ostatných neurónových oblastí v ľudskom tele. V neurónoch miechy je základný pohybový vzorec, ktorý určuje magmatické jadro Zeme a jeho trvalé aktivity.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 5. Skúšky >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo