Šaman sekcia MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


<< Novšie články Staršie články >>

Tajomstvo objektov zo zasvätení – MP3
Šaman. Prírodný človek. Ezoterika miechy. Ezoterika brušného mozgu. Ezoterika ganglií. Spomienky v pamäti. Fantázia. Stav klasický. Stavy klinickej smrti. Objekty zo zasvätenia a pasívna spolupráca. Objekty zo zasvätenia a aktívna spolupráca. Učebnica ezoteriky a jej teoretické delenie ezoteriky. Textový zápis je v sekcii Šaman –Šamanstvo.


Boží totem prírodný – MP3
Prírodné Božstvá. Mytológia šamanov. Klinická ezoterika. Astrálna ezoterika. Hypnotické techniky. Hypnotizér. Médium. Ale aj jedno aj druhé naraz. Mŕtvy totemový odkaz šamanov. Živý odkaz prírodných Božích totemov v nás. Dnešný prírodní ľudia. Zomierajúci prírodní ľudia v klinickej smrti. Spomienky v našich hlavách na doby šamanské. Textový zápis je v sekcii Šaman – Šamanstvo.


Klinická a sugeratívna ezoterika – MP3
Klinická ezoterika. Reálna klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť do všetkých 6 neurónových oblastí. Prírodné Božstvá z klinicky pozmenených neurónov. Textový zápis je v sekcii Šaman – Šamanstvo.


Objekty zo zasvätenia v aure – MP3
Miecha. Brušný mozog. Ganglie. Vedomie miechy. Primáty. Vedomie brušné. Cicavce. Vedomie ganglií. Nižšie druhy. Koncentrácia do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Klasické meditačné naladenie. Naladenie pomocou sugerácie zvieracieho stavu. Textový zápis je v Šaman Zviera.

Etymológia a zasvätenie – MP3
Zvuková ezoterika. Myseľ slepca. Zvuky. Hlasivky. Spev. Spomienky. Magmatická echolokácia. Energetická echolokácia. Energie. Zmyslové centrá. Blok na zrakové spomienky. Hmat a sluch. Veštectvo slepca. Senzibilita slepca. Spomienky na hmat a zvuk. Fantázia na hmat a sluch. Tvorba bioenergie. Textový zápis je v Mantra Šaman.


Astrál neurónov šamana – MP3
Šaman. Aura šamana. Koncentrácia do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Neuróny v mieche v chrbtici. Neuróny v brušnom mozgu. Neuróny v gangliách. Veštecký výkon do neurónov v daných oblastiach. Astrálne vnímanie toho, čo sa deje v neurónoch. Objekty zasvätenia. Textový zápis je v sekcii Šaman - Šamanstvo.


Šaman, zviera, hmyz - MP3
Miesto meditácie: miecha v chrbtici, brušný mozog, ganglie tela. Koncentrácia do miechy v chrbtici. Koncentrácia na steny hrubých čriev. Koncentrácia na ganglie pri orgánoch tela. Textový zápis je v sekcii Šamanstvo - Šaman.


Slepec, aura a zvuk – MP3
Slepec od narodenia. Odstaviť zrakové spomienky. Odstaviť vytváranie zrakových predstáv v mozgu. Aktivizovať spomienky hmatových a zvukových pocitov. Hlasivky a koncentrácia. Hlasivky a energie. Hlasivky a dýchanie. Hlasivky a hmatové a zvukové spomienky. Textový zápis je v sekcii Mantra Šaman.


Aura a objekty pomáhajú – MP3
Miecha. Vedomie miechy. Prírodný človek. Šaman. Aura miechy. Koncentrácia do miechy v chrbtici. Energetické pomery. Biochemické pochody. Patologické stavy prírodných ľudí. Nervová štruktúra v stave fosílií. Nervová sústava v stave brontosaurej. Nervová sústava s uzlinkami. Aurický obal okolo tela. Objekty v aure. Zasvätenie do aury. Textový zápis je v sekcii Šaman - Šamanstvo.


Klasika do ganglií – MP3
Ezoterika neurónov ganglií pri orgánoch tela. Ganglie sú drobné neurónové zhluky neurónov vo veľkosti špendlíkovej hlavičky a na niektorých miestach aj veľkosti veľkej fazule. Textový zápis je v Šaman Zviera.


Tao šaman nastupuje – MP3
Šaman ezoterika. Vedomie miechy. Vedomie prírodného človeka. Spomienky a reálne predstavy tvrdej a drsnej prírody. Príroda, ktorej sa nedotkla ľudská ruka. Prienik do miechy. Aura ezoterika. Aurický obal okolo tela osoby cvičiacej šamanskú ezoteriku.

Ďalšie prieniky do brucha a ganglií – MP3
Neurónová ezoterika. Vedomie brušného mozgu. Vedomie ganglií. Stena hrubých a tenkých čriev. Aurická ezoterika brušného mozgu. Aurická ezoterika ganglií. Tuková biochémia. Tukový orgán. Energie. Prieniky do neurónov brušného mozgu.

Budú z nás delfíny? – MP3
Slepec od narodenia. Zvuková ezoterika. Hmatová ezoterika. Energetická ezoterika hlasiviek. Hlasivky. Hlasivkové membrány. Zvuková podoba písmen abecedy. Premýšľanie hovorové vo vnútri hlavy. Textový zápis je v sekcii Šaman Mantra.


Miecha. Aura. Zasvätenie – MP3
Vedomie miechy, tiež ho voláme vedomie šamanské alebo vedomie prírodného človeka. Šamanské energie, biochémia a magický stav mysle. Práca v aure. Práca v aure po zasvätení. Textový zápis je v sekcii Šaman.


Vedomie brušné a ganglií – MP3
Neurónové oblasti brušného mozgu a neurónové oblasti v gangliách. Vedomie brušné. Vedomie ganglií. Aura okolo ľudského tela. Halucinácie zväčšenia tela. Zasvätenie do aury. Odkopírovanie a vytvorenie objektov starých šamanov. Prienik do brušného mozgu. Prienik do ganglií. Liečba brušného mozgu a ganglií. Duchovná cesta do tejto roviny ľudskej duše. Textový zápis je v Šaman – Zviera.


Ezoterický slepec – MP3
Slepec od narodenia. Iba hmat a sluch, nie zrak. Hmat a sluch v energiách. Hmat a sluch v ezoterike. Hmat a sluch v hlasivkách. Hmatové a sluchové spomienky. Spomienky uložené v pamäti ako spev, vlastný hlas, hlas inej osoby, premýšľanie, iné zvuky. Textový zápis je v Šaman – Mantra.


Opakovanie zasvätení OP1B – MP3
Aura. Miecha a koncentrácia do miechy. Prírodné vedomie. Spomienky na divokú prírodu. Aurická ezoterika. Objekty v aurickej ezoterike. Magické objekty. Liečiteľské objekty. Veštecké objekty. Energetické objekty. Mytológia v aure. Učitelia a sprievodcovia do hĺbok aury. Textový zápis je v Šaman aura.


Objekty, automaty a aura – MP3
Ľudské vedomie v strednom mozgu. Šamanské vedomie v mieche. Aktivizácia spomienok na prírodu. Halucinácie ľudského tela. Aurický obal okolo šamana. Presun predstáv do aury. Objekty v aure zo zasvätenia. Mytológia aury. Fyzické objekty v aure. Textový zápis je v Šaman reiki.

Ganglie a duchovný svet netvorov – MP3
Vedomie ľudské - stredný mozog. Vedomie šamanské - miecha v chrbtici. Vedomie cicavca - brušný mozog v stene čriev. Vedomie nižších živočíchov - ganglie tela. Vedomie buniek - v bunkách. Vedomie častíc. Častice, protóny, neuróny, elektróny a iné. Šialený cicavec. Bioenergie. Aura. Textový zápis je v Šaman - Zviera.


Slepá muzikoterapia – MP3
Slepecká ezoterika. Zvuková ezoterika. Hmatová ezoterika. Muzikoterapia. Artterapia. Bioenergia vlastná. Bioenergia zosatá zo živých zdrojov. Magmatické energie. Ezoterika bez obrazov a vnútorných slov. Ezoterika zvukov, hmatu. Hlasivky a koncentrácia. Textový zápis je v Šaman mantra.


Šamanská aura je najväčšia – MP3
Čo je aura a čo sa v nej deje. Veštecký výkon v aure. Energetický výkon v aure. Vlastné bioenergie v aure. Zosaté bioenergie do aury. Magnetizácia, polarizácia a bioelektromagnetizácia aury. Kirlianov efekt v aure. Duchovná úroveň aury. Spomienky do aury z hlavy. Textový zápis je v Šaman aura.


Duchovia zo zasvätenia – MP3
Vedomie šamana. Návrat do prírodného prostredia. Šaman je ten, čo má auru a vie magicky komunikovať so silami duchov v aure. Precvičovanie zasvätenia. Virguľa pracuje v aure. Nácvik magických pohybov, magickej gestikulácie, magického hlasu, magických predstáv,magického kreslenia. Bioenergetické objekty v aure okolo fyzického tela. Všeobecne platné rituály a proti rituály. Textový zápis je v Šaman Reiki.


Do buniek tela – MP3
Stredný mozog v strede hlavy. Stredný mozog - vedomie primátov. Brušný mozog. Črevá a vedomie cicavcov. Ganglie v tele pri orgánoch a častiach tela a vedomie nižších druhov. Vedomie bunkové v bunkách tela. Meditačná línia: šedá kôra veľkého mozgu, stredný mozog, brušný mozog, ganglie a bunky tela. Šialené zviera. Textový zápis je v sekcii Šaman zviera.


Muzikoterapia pokračuje – MP3
Slepec. Slepecká mantra. Slepecká ezoterika. Duchovná cesta bez obrázkov. Zvuky sú všetkým. Potlačenie obrazových spomienok. Hmatové spomienky sú všetkým. Hlasivky šamana. Hlasivky a bioenergia. Hlasivky liečia. Hlasivky a duchovná cesta. Textový zápis je v Šaman mantre.


Aurická ezoterika – MP3
Aura. Druhy aurických obalov. Patológia aurických stavov. Aura a ľudské vedomie. Aura a vedomie primátov. Aura a vedomie cicavcov. Aura a vedomie nižších zvierat. Aura a bunkové organizmy. Aura a sugerácia telových halucinácií.Textový zápis je v sekcii Šaman aura.


<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Šaman sekcia MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo