Reiki škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Tvorba liečivých energií Reiki – MP3
Vnímanie a práca s bioenergiami ľudského tela. Vnímanie bioenergií cez sluch a presnejšie cez šedú kôru spánkových lalokov. Výcvik vyžaduje upchanie ucha zátkou a pocity energetického napätia. Napríklad hukot stožiarov vysokého napätia. Tvorba liečivých energií trávenia, tvorba liečivých energií zo sexuálnych predstáv, výmena energie z okolia, ktorá je liečivá. Prieniky magmatických energií Zeme. Textový zápis je v Reiki Magmatické.


Kozmické reiki nastupuje – MP3
Energetická ezoterika. Špeciálne sa venujeme kozmickému reiki. Kozmické vedomie dovoľuje rozvinúť energetické vnímanie sveta a využiť energie v kozme na vyvolanie určitých liečivých a regeneračných pochodov. Tak isto sa treba naučiť vnímať v kozmickom priestore magma záznamy tých, ktorí sa počas života dostali do oblasti kozmu psychicky. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.


Magma zápis a jeho presun – MP3
Venujeme sa tu prepojeniu psychiky na tvorbu vlastnej energie v tele z chemických pochodov a pochodov vo vnútri buniek. Veštecké vnímanie vlastných energií, magmatických energií z magmatického jadra. Venujeme sa tu schopnosti čítať zápisy o ľuďoch a zvieratách. Presun týchto záznamov, vyhľadávanie týchto záznamov z celej histórie ľudstva. Textový zápis je v Reiki Magmatickom.


Reiki a magma Zeme – MP3
Nácvik vnímania a práce s vlastnými energiami tela, ktoré produkujú samotné bunky tela a biochemické pochody. V tele sa tvorí aj sexuálna energia. Tak isto do tela nateká magmatická energia Zeme, kozmické energie ako energia Slnka, Mesiaca a iných planét. Zároveň sa budeme učiť veštecky čítať zápisy v magmatických poliach, a tak isto v kozmických poliach jednotlivých planét. Textový zápis je v Reiki - Magmatickom.


Senzibilný reikista – MP3
Budeme sa venovať energetickému systému Reiki, ktorý speje do magmatických jadra Zeme, ktoré má svoje magnetické potenciály. K Reiki pridávame nácvik schopností senzibilov, ktorí dokážu cítiť, vnímať a počúvať energie tvoriace sa v bunkách tela, ale aj prietoky magnetických energií magmatického jadra Zeme. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.


Magnet sa zmenil na anjela – MP3
Prútikárska senzibilita. Anjel. Magmatické jadro Zeme. Anjel. 4 magnetické pulzácie magmatického jadra. Anjel. 6 neurónových oblastí. Anjel. Vypnúť intelekt a stať sa prasaťom. Anjel. Detsko - anjelská psychika. Anjel. Feng shui technika. Anjel. Snový anjel. Anjel. Ganglie svalov. Anjel. Ganglie tuku. Anjel. Ganglie hormonálne. Anjel. Praveké vedomie. Anjel. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.

Magma Zeme a jej pulzácie – MP3
Prútikár. Senzibil. Striedanie stavu veštca a prútikára. Odsávanie magmatických pulzácií z oblasti mozgu a jeho podhodnotenie. Hromadenie magmatických pulzácií v tele, v orgánoch. Hromadenie magmatizmu v aure okolo tela. Spájanie magmatizmu s rôznymi stavmi mysle. Zbavenie sa magmatizmu. 4 druhy magnetických síl magmatického jadra Zeme.Textový zápis je v Reiki škole.

Anjelské reiki magmatické – MP3
Naladenie na detské spomienky. Naladenie na anjelské predstavy. Sugerácia extrémnych životných podmienok. Vyciťovanie magmatických energií cez anjelské sféry. Vyciťovanie 4 magmatických pulzácií v tele. Prechod mysle 6 000 kilometrov pod zem. Kúpanie anjelov v zemskom magmatickom jadre. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.

Duchovnosť v Reiki – MP3
Energetické Reiki. Liečiteľské Reiki. Duchovné Reiki. Magmatické jadro Zeme. 4 pulzácie magmatického jadra. 6 neurónových oblastí. Vedomie v kostiach. Vedomie aura jogínske. Vedomie kozmické. Koncentrácia dovnútra tela. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.

Audit liečiteľov, čo aj vyliečia – MP3
Energetická ezoterika. 6 neurónových oblastí ľudského tela. 4 magnetické pulzácie zemského jadra v hĺbke 6000 kilometrov. Feng shui technika a magnetické pulzácie zemského jadra. Aura a 4 magnetické pulzácie. Anjelské informačné polia. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.

4 magnetické pulzácie – MP3
Energetická ezoterika. Bioenergie vlastného tela. Bioenergie živých objektov. Sexuálne energie živých objektov. Magmatické energie Zeme. Kozmické energie. Zvieracia ezoterika. Šamanská ezoterika. Ľudská ezoterika. Siamská ezoterika. Kozmická ezoterika. Senzibilný veštecký stav. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.


Zviera, šaman, človek – MP3
Energetická ezoterika. Energie zvieraťa. Energie prírodného človeka. Energie dnešného mysliaceho človeka. 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Neurónová ezoterika. Vlastná bioenergia v tele. Vlastná bioenergia v aure okolo tela. Cudzie energie zo živých zdrojov ako zviera, človek, rastlina, mikroorganizmus. Magmatické zdroje aktivity magmatického jadra Zeme. Textový zápis je v Reiki- Magmatické.


Reiki škola a objekty – MP3
Učebnica ezoteriky. Neurónová ezoterika. Energetická ezoterika. Sexuálna ezoterika. Asexuálna ezoterika. Magmatická ezoterika. Biomagnetická ezoterika. Spomienky. Fantázie. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.


Energia ezoterika – MP3
Energetická ezoterika. Asexuálne energie. Sexuálne energie. Neurónové oblasti ľudského tela. Vlastné energie. Cudzie energie. Aurické energie. Energetické objekty zo zasvätení. Magnetické energie. Magmatické energie. Sugerácia sebectva. Sugerácia ťažkej fyzickej práce. Sugerácia chorobnosti. Veštecká senzibilita. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.


Reiki a objekty z aury – MP3
Energie ľudského tela: klasické, magnetické, magmatické, sexuálne, energie vlastné, energie zo živých zdrojov. Energie zo zasvätenia v podobe aurických objektov. Spolupráca objektov zasvätenia a učenie, ako pracovať s energiami. Liečiteľstvo a iný prístup v podobe duchovnosti voči energiám a liečbam. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.


Neurónové delenie Reiki – MP3
Neurónová ezoterika. Učebnica ezoteriky. Energetická ezoterika. Vedomie veľkého mozgu. Koncentrácia do veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Koncentrácia do miechy. Vedomie do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Vedomie ganglií. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.


Energie a veštectvo – MP3
Energetická ezoterika. Vlastné energie v tele a v orgánoch. Cudzie energie zo živých zdrojov. Magmatické energie z jadra Zeme. Biomagnetické energie. Kirlianové energie. Energie v aure. Energie z objektov v aure po zasvätení. Veštectvo. Senzibilita a energie. Orgány a energie. Sugerácia mutácie časti nervovej sústavy na nervstvo niektorého živočícha. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.


Geometria a znaky v ezoterike – MP3
Teória. Geometria. Geometrické tvary prírody. Znaky zvierat. Znaky prírodných ľudí. Znaky civilizovaného človeka. Chorobný stav škrabania a kreslenia. Netradičná nervová štruktúra. Zväčšené nervové zhluky na nervovom systéme. Nervové deformácie veľkosti pingpongovej loptičky. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Energetická a aurická ezoterika – MP3
Energetická ezoterika. Aurická ezoterika. Neurónová ezoterika. Zasvätenie do vedomia miechy. Energia vo vnútri tela meditujúceho. Energia v aure. Energia zo zasvätenia do vedomia miechy. Magmatické energie. Sexuálne energie. Energie zo živých tvorov, teda bioenergie. Textový zápis je v Reiki – Magmatické.


Naturálne Reiki – MP3
Liečiteľské techniky alternatívneho liečiteľstva. Masáž. Akupresúra. Akupunktúra. Reflexná masáž. Prstové mody. Chiropraxia. Zasvätenie. Aurická liečivá sila. Naturálne Reiki. Hnetenie cesta. Varenie piva. Pranie. Klincovanie. Stav dementa. Liečená osoba je cesto, pivo, mäso a doska. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.

Liečiteľské postupy – MP3
Reiki liečiteľské. Reiki a alternatívna medicína. Reiki a duchovné meditácie. Vnútorné bioenergie v tele meditujúceho. Zosaté bioenergie z iných živých zdrojov. Magmatické energie v tele. Biomagnetické energie v tele. 4 centrá Reiki v tele. Znaky Reiki. Rôzne druhy sugeratívnych techník. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.


Netradičné chlebové Reiki – MP3
Vnútorné Reiki vo fyzickom tele. Aurické Reiki okolo fyzického tela. Tvorba a manipulácia s vlastnými bioenergiami a so zosatými bioenergiami zo živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny a mikroorganizmy. Práca s tvorbou bioenergií v aurickom obale, ktorý je okolo fyzického tela. Textový zápis je v Reiki magmatickom.


Smerujeme do aury – MP3
Vnútorné Reiki. Aurické Reiki. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov na diaľku. Vlastné bioenergie a zosaté bioenergie do stavu biomagnetu. Biomagnetické energie do stavu bioelektromagnetických energií cez ruky. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.


Reiki a pivné zasvätenie 2 – MP3
Teória a priebeh zasvätenia. Masáž rúk. Zasvätenie Masáž reflexná. Zasvätenie. Akupresúra rúk. Zasvätenie. Tlaky na ruky. Zasvätenie. Prstové mody. Zasvätenie. Kreslenie znakov Reiki a zasvätenie. Galéria znakov Reiki. Textový zápis je v Reiki škole.


Tri úrovne Reiki cesty – MP3
Teória. Vnútorné Reiki. Aurické Reiki. Znakové zasvätenie. Liečiteľské zasvätenie. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov. Vytvorená bioenergia v aure. Biomagnet. Bioelektromagnet. Magmatizmus Zeme. Kirlianov efekt. Nácvik k zasväteniu. Textový zápis je v Reiki - Magmatické.


Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Reiki škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo