2. Filozofický prístupJe známe, že základom Nového zákona je BIBLIA gréckeho pôvodu a BIBLIA kópskeho pôvodu. Keď je jedným zo základov dnešného Nového zákona grécka verzia tak sa dá predpokladať, že do Nového zákona grécki kresťania zaniesli aj filozofické prvky a to hlavne Sokratov a Platónov idealistický prístup. Musíme si uvedomiť, že idealistom a hlavne Platónovi nešlo o hľadanie a dokazovanie pravdivosti nášho vnímania a posudzovania vecí. Išlo im hlavne o vytvorenie idey dokonalého človeka, teda človeka najdokonalejšieho vo všetkých smeroch a to absolútnym spôsobom. Hovoríme o IDEI bohočloveka v obraze JEŽIŠA KRISTA. V tomto prípade nemá zmysel skúmať, či je táto idea pravdivá, alebo nepravdivá. IDEA vyžaduje vieru a snahu o dosiahnutie tohto ideálu. Tento ideál je postavený mimo čas a mimo priestor, teda je trvale aktuálny. JEŽIŠ KRISTUS AKO IDEA DOKONALÉHO NAJ. Táto dokonalosť je absolutizovaná v IDEÁLI ETIKY. Tento ideál hovorí o tom, že ideálnym človekom je ten, ktorý vie a koná výhradne dobro. Zároveň vie, čo je zlo a nekoná ho za žiadnych okolností. Maximalizácia DOBRA , minimalizácia ZLA.Je absolútny nezmysel vnímať Nový zákon ako niečo pravdivé alebo nepravdivé. Jediný rozumný prístup je prístup absolútneho a bezvýhradného prijatia svedectva autorít kresťanstva. Veď aký zmysel by malo pochybovať o IDEI JEŽIŠA KRISTA ako symbolu Božskej dokonalosti skrze Ježiša Krista. To by nemalo zmysel, pochybovať o najdokonalejšej idei dokonalého človeka. Jediná možnosť je túto IDEU prijať a to bezvýhradne. Dogma má jednoznačne prednosť.O Novom zákone nediskutujeme, ale posilňujeme vieru v IDEU Božej dokonalosti. Diskusia o IDEI Absolútnej dokonalosti ničí silu VIERY.Výroky v Novom zákone zdanlivo pripomínajú sofistické názory. No to je len povrchné chápanie biblických textov.Biblické výroky jednoducho hovoria ÁNO aj NIE. Nechcú diskusiu, ale vyznanie viery. Prekonávajú každý protiklad a akúkoľvek pochybnosť. Boh je JEDNO vo vlastnej JEDNOTE. Výrok z Nového zákona: "Pretože každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený" je jedným z mnohých príkladov neoblomného prístupu VIERY bez akejkoľvek pochybnosti v dokonalej jednote v Bohu jedinom.
Voči IDEI DOBRA nemožno mať žiadnu výhradu.


VIERA V IDEU DOKONALOSTI.
Celý Nový zákon je plný IDEÍ.Vrcholom všetkých IDEÍ je idea dokonalej poslušnosti až za hrob jedinému BOHU. Túto IDEU JEŽIŠ KRISTUS dokonale napĺňa.V Novom zákone nachádzame i ďalšiu IDEU, a to ideu Boha. Tú chápeme ako všetko a to myslím naozaj všetko, VŠETKO - VŠETKO. Idea Boha sa najčastejšie poníma ako Všemohúcnosť. Teda všetko dokáže a všetko môže. Zároveň musíme pod všetkou mocou rozumieť aj nemohúcnosť, keď si myslíme, že Boh je nemohúci a neschopný. Boh je vždy Všemohúci, len v tom určitom momente si myslíme, že nekoná správne. Boh vždy koná správne, len my ľudia si myslíme, že nekoná správne. Idea Boha sa najčastejšie poníma ako Všemúdry a z ľudského hľadiska aj Všehlúpy. Idea Boha sa ďalej poníma ako Všetrváci, teda večný a z ľudského hľadiska Všenetrváci, teda nie je. Idea Boha sa ďalej poníma ako Všadeprítomný a z ľudského hľadiska Všadeneprítomný. Vôbec nás tu nezaujíma, či je to pravda, či je Všadeprítomný, alebo Všadeneprítomný. Protiklady zjednocujeme a veríme v jedinú jednotu Boha v jeho nejednotnosti, lebo Boh je všetko. Idea Boha sa dá ďalej veriť, že je mimo vlastností vecí tak, ako je vlastnosťou všetkých vecí. A Boha môžeme absolútnym spôsobom poznať, a zároveň ho nikdy nespoznáme. Nemám tu na mysli sofistický prístup prekrucovania nepravdivého na pravdivé.V tejto filozofickej úvahe o kresťanstve obsiahnutom v Novom zákone rozjímame na základe Idealistického prístupu, ktorý vôbec nie je v protiklade s materialistickým prístupom. Idealizmus je náuka o ideách, ktoré sú nesmrteľné a dôsledne logické. Najvyššia IDEA je IDEA VŠETKO = BOH je všetko a IDEA NAJ = JEŽIŠ KRISTUS je naj-naj-aj.Idealizmus sa nesnaží veci pitvať, skúmať a rozoberať. Túto metódu, ktorú objavujeme plne rozvinutú u ARISTOTELA, uplatňujeme pri zisťovaní , či názor na nejakú vec je pravdivý alebo nepravdivý. Platónov prístup je definícia IDEY VŠETKO a IDEY NAJ.Pri Ideách nemá zmysel hľadať, či sú pravdivé, alebo nepravdivé. Keď sa chceme vyjadrovať v IDEI VŠETKO, tak musíme všetko spájať, všetky kontrasty a protiklady zrušiť. V rozhovore s niekým zastupujeme všetky stanoviská. A nezisťujeme, či je pravdivé, alebo nepravdivé. Keď sa chceme vyjadrovať v IDEI NAJ = JEŽIŠ KRISTUS, tak vždy v dialógu hovoríme, že je najdokonalejší, najmúdrejší, najlepší, trpel najviac atď.Ďalší filozofický prístup by sme mohli uplatniť aj na BUDHIZMUS a hlavne na ZEN-BUDHIZMUS, prípadne na ČÍNSKY BUDHIZMUS.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Náboženská škola > 2. Filozofický prístup

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo