Enigma

Dátum zberu: 22.11.2016
Strana 1 z približne 545 výsledkov
 
Enigma
 
Prináša náš sponzor: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk
 
1 (1)
 
 
Náboženská história
Čo je to náboženstvo? Náboženstvo alebo zriedkavo relígia je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou. V úzkom zmysle je náboženstvo vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov.
 
 
 
 
 
Dejiny umenia
Dejiny umenia zvyčajne sa odkazuje na akademické disciplíny zahŕňajúce štúdium dejín výtvarného umenia . Hoci predstavy o definíciu umení , sa zmenili v priebehu rokov, odbor dejín umenia sa pokúsi roztriediť zmeny v umení po celú dobu a lepšie pochopiť, ako kľúčovými tvarmi je utváraná výhľady a tvorivé impulzy z jeho praktiky.
 
Najznámejšie náb. obrazy: http://www.religious-art.org/
 
 
Index kresťanské umenie: https://ica.princeton.edu/
 
 
Kresťanská architektúra
Načo slúžia kresťanské sakrálne stavby? Kresťanská sakrálna architektúra (z latinského sacer – „svätý“, „posvätný“), teda kresťanské sakrálne stavby, slúžia k rituálnym a bohoslužobným účelom, na stretávanie veriacich za účelom uctievania a chvály Boha. Najbežnejšími typmi týchto stavieb sú katedrály, baziliky, kostoly, kaplnky, rotundy, modlitebne alebo kláštory.
 
Kategória kresťanské stavby: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
 
Architektúra stred. katedrál: https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_o…
Architektúra katedrál kostolov: https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_o…
Drevená sakrálna architektúra: https://sk.wikipedia.org/wiki/Drevená_sakr…
 
Drevené sakrálne stavby: http://www.drevenecerkvy.szm.com/
Sakrálne stavby v Čechách: http://www.drevenecerkvy.szm.com/cechy.html
 
 
 
Kresťanská mystika teológia
Kresťanská mystika je súčasť európskej kultúry a kresťanskej kultúry. Má bohatú tradíciu, na ktorú sa možno pozerať ako na formu platónskeho kontemplatívneho asketizmu, sprevádzaného zbožnými a často liturgickými činnosťami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kresťanskí svätci
Svätosť kresťanská a všeobecne náboženská je pojem, ktorý sa nachádza už v Starom zákone aj Novom zákone vo význame čistoty čiže život bez hriechu. Obrazne vyjadrené citátom: Svätí sú tí, ktorí nehovoria nie láske, ktorá sa pokúša do nich preniknúť. Ku svätosti nabádajú veriacich ako texty Biblie, tak aj cirkevní predstavitelia.
 
 
 
 
 
Osobnosti
Osobnosť sa v psychológii vymedzuje z hľadiska troch aspektov, statického (integrácia), dynamického (interakcia) a spoločenského (smerovanie k cieľu): je to „indivíduum, chápané ako integrácia na sebarealizáciu v interakcii so svojím prostredím.“ Podľa G. Allport je to „dynamické usporiadanie tých psychofyzických systémov jednotlivca,. ktoré určujú jeho jedinečné prispôsobenie sa prostrediu. „
 
 
 
 
Katedrála
Načo slúži katedrála? Katedrála je kresťanský chrám, ktorý slúži ako hlavný chrám diecézy alebo eparchie, resp. sídelný chrám biskupa, či sídelný kostol seniorátu. Katedrály sú v katolíckej, pravoslávnej, anglikánskej, evanjelickej a v niektorých iných protestantských cirkvách. Ak má biskup dva sídelné chrámy, druhý sa označuje ako konkatedrála.
 
Architektúra stred. katedrál: https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_o…
Architektúra katedrál kostolov: https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_o…
 
 
 
 
Katedrála v Spišskej kapitule: https://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la…
 
 
 
 
Kostol
Aká stavba je kostol? Kostol (odvodené z lat. castellum – hrad, pevnosť) je kresťanská sakrálna stavba, ktorá slúži kresťanom (v širšom zmysle aj nekresťanom) na výkon bohoslužieb. Rímskokatolícke kánonické právo pod označením kostol rozumie posvätnú budovu, určenú na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult (CIC, kán. 1214).
 
 
 
 
 
 
Drevené kostolíky: http://www.muzeum.sk/dostol/
 
 
 
 
 
 
Kaplnka
Čo označoval pôvodný pojem kaplnka? Kaplnka (z lat. cappa, t. j. plášť, cupella, t. j. malý hrob) je označenie pre menšie súkromné i verejné bohoslužobné miestnosti, v ktorých sa neprechováva eucharistia alebo iba so zvláštnym povolením. Pôvodne tento pojem označoval časť franského kráľovského paláca v Paríži, kde sa uchovával a uctieval mníšsky šat sv. Martina z Tours.
 
 
 
 
 
 
 
Kláštor
Kto obýva kláštor? Kláštor (z latinského claustrum, teda uzatvorené miesto) je sídlo spoločenstva mníchov, ktorého spôsob života je upravený jednotným kláštorným alebo rádovým poriadkom (regulou). Kláštor obývajú rehoľné osoby: mnísi alebo mníšky, resp. rehoľníčky. Obyvatelia kláštora sú vždy z rovnakého cirkevného rádu (napríklad templári, jezuiti,benediktíni, karmelitáni) alebo sekty.
 
 
 
 
 
 
 
Pútnicke miesto
Pútnicke miesto je miesto, ktoré sa zvyčajne vzhľadom na určitý zázrak stalo cieľom púti. Zmyslom púte je spravidla uctiť stopy zázraku, ktorý sa tu udial, poprosiť Boha či svätca o uzdravenie (ak bolo zázrakom uzdravenie), prípadne za také zázračné uzdravenie poďakovať alebo skrz namáhavú cestu vykonať pokánie, či obetovať túto námahu Bohu.
 
 
 
 
Katolícké pútnické mesto: https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
 
Pútnicke centrum: http://bazilikalutina.sk/
 
 
 
 
Katakomby
Ktoré katakomby sú najslávnejšie? Katakomby boli podzemné pohrebné priestory, používané v staroveku. Najslávnejšie sú katakomby kresťanské, hoci ich používali aj iné náboženstvá – svojich mŕtvych ukladali v podzemných chodbách tiež Feničania, Etruskovia a Židia. V kresťanstve tento spôsob pochovávania nahradil v antike bežnejšiu kremáciu, ktorá bola neprijateľná kvôli viere vo vzkriesenie tela.
 
 
 
 
Katakomby sv. Sebastiana: http://www.catacombe.org/
 
 
Sarkofág
Koho pochovávajú do sarkofágov? Sarkofág je uzavretá a obyčajne ozdobená rakva z trvanlivého materiálu (spravidla kameňa alebo kovu), do ktorej sa obyčajne pochovávajú elitné osobnosti. Slovo je zloženinou gréckeho σαρξ – sarx („mäso“) a φαγειν-fagein („požierať“), teda doslova „požierač mäsa“. V 5. storočí pred Kr. uviedol grécky historik Herodotos v svojom diele, že prvé sarkofágy boli vytesané zo zvláštneho typu kameňa, ktorý požieral telo vo vnútri.
 
 
 
 
 
 
 
Hrobka
Načo slúži hrobka? Hrobka je murovaný alebo do skaly vytesaný priestor, ktorý je architektonicky upravený a slúži na uloženie mŕtvych. Z minulosti sú známe hrobky faraónov (chrámy, pyramídy alebo hroby pod zemou), dnes sú hrobky spravidla malé stavby na cintorínoch.
 
 
 
 
 
Sakrálna stavba s kostnicou: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karner
 
Hrob. miesta biblických postáv: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_burial…
 
 
Relikvie
Relikvia je časť tela posvätnej či uctievanej osoby, alebo náboženský objekt ktorý slúži ako predmet uctievania. Relikvie sú súčasťou Budhizmu, Kresťanstva, Hinduizmu, Šamanizmu a iných náboženstiev. Relikvia v kresťanstve je predmet, ktorý náboženská apologetika spája so životom Ježiša Krista, Panny Márie, svätých, apoštolov a podobne. Relikvii sa zvykne prisudzovať posvätná sila niekedy spôsobujúca zázrak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monštrancie
Čo je to monštrancia? Monštrancia (monstrare = ukázať) alebo ostenzórium je zlatá alebo pozlátená nádoba z ušľachtilého kovu na verejné vystavenie Oltárnej sviatosti. Uprostred monštrancie, medzi sklom je lunula (mesiačik), do ktorej sa vkladá konsekrovaná Hostia.
 
 
 
 
 
Monštrancia katedrály Toledo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tole…
 
 
 
 
Monštrancia sv. Božieho tela: http://www.giottoarteinbottega.it/site/opere…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominikánsky kláštor: http://www.vocationws.com/
 
 
Náboženská hudba
Na akú hudbu delíme náboženskú hudbu? Náboženská hudba je hudba súvisiaca s textovým či melodickým vyjadrením viery človeka v nadprirodzeno. Delí sa na: liturgickú hudbu, prírodnú hudbu.
 
 
 
 
 
 
 
Náboženská literatúra
Čo nám vyjadruje pojem literatúra? Literatúra – písomníctvo alebo slovesnosť alebo slovesná tvorba je súhrn všetkých písmom zaznamenaných textov, v užšom zmysle je to umelecká literatúra.
 
 
 
Literatúra kresťanských zborov: http://www.krestanskezbory.sk/kz_lit.htm
 
Kresťanská literatúra: http://www.rosa.sk/sk/uvod
E-shop kníhkupectvo: http://www.kumran.sk/99-knihy
 
Chcete si stiahnúť? http://www.kristus.sk/e-knihy/
Karmelitánske kníhkupectvo: www.ikarmel.sk/
Kníhkupectvo Brána: www.webareal.sk/knihkupectvobrana
 
Kresťanské kníhkupectvo: www.pallotti.sk/route/common/home
Vydavateľstvo Lúč: www.luc.sk/
Kresťanské kníhkupectvo: http://www.kumran.sk/
 

Comments are closed.